Prohlášení členů výboru České gerontologické a geriatrické společnosti

senioři, seniorka, ldn, sestra

Ministerstvo zdravotnictví svým návrhem novely zákona č. 95/2004 Sb., o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, vyřazuje některé obory ze seznamu základních klinických oborů.

Ze seznamu základních klinických oborů vyřazuje geriatrii (zatímco jako základní obor ponechává například plastickou chirurgii nebo kardiologii).

Jako členové výboru České gerontologické a geriatrické společnosti považujeme za nutné upozornit na následující zásadní fakta.

Geriatrie je v ČR základním klinickým oborem (po základním kmeni, dříve atestaci 1. stupně) od roku 1983. V tom jsme byli jedni z prvních v Evropě. Nyní hrozí, že budeme jedni z posledních, protože většina zemí EU geriatrii jako základní obor již zavedla nebo zavádí, neboť je to potřebné nejen s ohledem na demografické změny, ale i na měnící se nemocnost a potřebu zajištění adekvátní zdravotní péče.

Geriatrie je nepochybně základním klinickým oborem, který využívá vlastní metody, ale i poznatky, neurologie, psychiatrie, psychologie, ortopedie, interny i dalších oborů a klade důraz na funkční evaluaci stavu a přiměřené intervence s cílem zlepšení zdraví, kvality života a soběstačnost, a tedy i optimální alokaci zdrojů.

Se stárnutím populace a zejména stárnutím staré populace (starších 80 let) a vzhledem ke specifikům onemocnění v tomto věku potřeba specialistů tohoto oboru roste, a to ve všech složkách (ambulantní, nemocniční, následné i dlouhodobé). Stárnutí populace přináší nejen zvýšení počtu starších lidí, ale dochází ke změně vzorců nemocnosti, zejména ve smyslu křehkosti, chronicity a zhoršení soběstačnosti, nárůstu počtu lidí s geriatrickými syndromy, zejména demencí. Těmto problémům se věnuje geriatrie, která se svými specifickými metodami zaměřuje na funkční hodnocení a zlepšení funkčního stavu i v komplexních situacích vysokého věku.

Geriatrie klade důraz na funkční stav pacienta a kvalitu života více než na řešení problematiky jednotlivých orgánových systémů, což v důsledku přináší i efektivnější vynaložení zdrojů.

Podpora soběstačnosti s cílem umožnit co nejrychlejší návrat do vlastního prostředí a co nejdelší setrvání v něm i pro křehké seniory je základním úkolem do příštího období strmého nárůstu podílu nemocných vysokého věku. Proto je v evropských i jiných zemích tento obor podporován a možnosti kvalifikace v něm jsou rozšiřovány.

Vyřazení geriatrie ze seznamu základních klinických oborů v ČR by bylo nepochybným krokem zpět. Prodloužila by se doba do získání specializace v tomto obru zejména pro mladé lékaře a snižoval by se počet geriatrů, což je v rozporu s již schválenými akčními plány programu Zdraví 2020.

Výbor České gerontologické a geriatrické společnosti

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., předsedkyně, přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., místopředseda, primář Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., místopředsedkyně pro dlouhodobou péči, ředitelka Gerontologického centra Praha Kobylisy

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., místopředsedkyně pro akutní geriatrii, vedoucí lékařka ambulancí a poraden III. interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., vědecká sekretářka, přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN

prim. MUDr. Alena Jiroudková, pokladník, Ambulance geriatrie a následné péče Liberec

prim. MUDr. Ivo Bureš, přednosta Geriatrického centra Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

prim. MUDr. Milan Forejtar, primář Gerontologického centra Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., primář LDN Nemocnice Milosrdných bratří Brno

prim. MUDr. Helena Pomahačová, Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno, s. r. o.

prim. MUDr. Zdeněk Záboj, primář oddělení geriatrie FN Olomouc

MUDr. Jiří Zajíc, Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové

MUDr. Lubomír Grepl, Nemocnice Valtice, s. r. o.

prim. MUDr. Ingrid Rýznarová, geriatrické a doléčovací oddělení Slezské nemocnice Opava

prim. MUDr. Milan Stolička, Léčebna pro dlouhodobě nemocné, FN Ostrava, Klokočov

Ohodnoťte tento článek!