PZP: Čekací lhůty zveřejněné počátkem listopadu a k projednávanému návrhu nařízeni vlády.

hodiny

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s., vítá skutečnost, že fakultní nemocnice zveřejnily čekací doby na zákroky, dosud známé jen neformálně. Existenci čekacích lhůt však vnímáme jako nežádoucí a právně problematickou.

Zejména je-li čekací doba v dostupných zdravotnických zařízeníchnepřiměřeně dlouhá ve vztahu k medicínskému stavu pacienta, může dojít k zbytečnému ohrožení jeho zdraví.

Domníváme se, že nárok pojištěnce na zajištění hrazené zdravotní péče dle § 46 zákona o veřejném zdravotním pojištění nelze vykládat jinak, než že péče musí být zajištěna „včas“, tedy tak, aby u nemocného nedošlo k pozdnímu odhalení vážných zdravotních problémů znemožňujícímu účinnou léčbu (např. v případě čekání na vyšetření), újmám na výdělečných možnostech či společenském uplatnění (v případě čekání na léčbu nemoci způsobující nezpůsobilost k výkonu
práce), či nutností po nepřiměřenou dobu snášet bolest (např. v případě čekání na ortopedické zákroky).

Pokud zdravotní pojišťovny nezajistí ve své smluvní síti svým pojištěnců včasnou léčbu, dostávají se do prodlení s plněním své právní povinnosti, což nelze tolerovat. Pro srovnání, občanovi by též nebylo bez dalšího tolerováno, pokud by svou povinnost,tedy odvést pojistné na zdravotní pojištění, plnil s půlročním či delším zpožděním.

Ve stejném duchu vnímáme i lhůty stanovené nařízením vlády stanovící zcelanepřiměřené čekací doby na plánované zákroky týkající se zdravotních problému, které vedou k pracovní neschopnosti. Odkládání zákroku či vyšetření tak zvyšuje možnost zhoršení zdravotního stavu což kromě kvality života pacienta vede ke zbytečnému navýšení nákladů z veřejného rozpočtu.

PZP ČR upozorňuje na zdánlivý logický rozpor mezi široce medializovaným záměrem snížit počet akutních lůžek (což by napovídalo přebytku nemocničních kapacit), a takřka současným zveřejnění čekacích dob na vyšetření a operace (což by napovídalo nedostatku kapacit).

Dle našich iinformací situace není taková, že by české nemocnice byly přetíženy, měly zcela zaplněná lůžka a operační sály vytížené v třísměnném provozu. Naopak, dle dostupných informací existuje volná kapacita až ve výši pětiny všech lůžek, a to i při maximální „obložnosti“.Vyzýváme proto zdravotní pojišťovny, aby nenechávaly své klienty čekat, ale využily volných kapacit a nasmlouvaly tolik péče, aby mohly být nároky pojištěnců naplněny včas.

Na straně nemocnic, je-li péče nasmlouvána, není přípustné, aby nemocnice odmítaly pojištěnce a nechávaly je čekat, není-li skutečně naplněna zákonná výjimka „kapacitních důvodů“. Odmítat pojištěnce jen „z úhradových důvodů“ je dvojnásob nepřípustné u fakultních nemocnic, což jsou „státní“ zdravotnická zařízení nezaložená za účelem zisku, ale za účelem naplňování zdravotních potřeb občanů.

Každý pojištěnec, který je ve své nemocnici odmítnut s odkazem na čekací seznam, by si měl vyžádat písemný dokument, popisující jeho zdravotní stav, potřebu péče a důvod, proč nemocnice odmítla přijmout jej do své péče. S tím by se měl obrátit na zdravotní pojišťovnu v zájmu posouzení, zda jej nemocnice odmítá ošetřit včas důvodně a zda neporušuje smlouvu čiprávní předpis.

Mgr. Michala Filipová,
předsedkyně PZP ČR

Ohodnoťte tento článek!