Silný mandát těší, ale také zavazuje

Milan Kubek

„Delegáti sjezdu dali jasně najevo, že si nepřejí komoru, která by pouze servilně přitakávala politikům,“ píše pro Zdraví.Euro.cz v hodnocení XXIV. sjezdu ČLK její prezident Milan Kubek.

Jsem samozřejmě rád, že se výrazná většina delegátů sjezdu ocenila práci, kterou tým lidí okolo mne v uplynulých letech odvedl a ztotožnila se s mým názorem, že pokud má ČLK úspěšně plnit funkci garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, musí zároveň hájit profesní zájmy lékařů, včetně zájmů ekonomických tak, aby lékaři měli co nejlepší podmínky k výkonu svého povolání.
Legitimitu tohoto postupu komory ostatně potvrdil před dvěma lety svým rozhodnutím i Ústavní soud.

Delegáti sjezdu dali jasně najevo, že si nepřejí komoru, která by pouze servilně přitakávala politikům. Silný mandát, který jsem při volbě prezidenta komory získal, mne pochopitelně těší a zároveň zavazuje k tomu, aby ČLK i nadále bojovala za práva lékařů tak, jak za ně bojují naše partnerské lékařské komory například v Rakousku nebo v Německu.

Delegátům sjezdu jsem slíbil, že komora bude prosazovat vyšší cenu práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře, kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání a že bude bránit profesní autonomii lékařů i důstojnost lékařského stavu. Pro naplnění těchto cílů udělám vše, co bude v mých silách.

Zázraky však dělat neumím, a proto jsem je ani nesliboval. Lékaři čekají na lepší finanční ohodnocení své práce již dvacet let, a pokud nebudou schopní bojovat za svá práva, budou čekat do nekonečna. ČLK může prosadit pouze to, o co budou ochotní samotní lékaři bojovat.

ČLK je dnes nezávislá a finančně i personálně stabilizovaná organizace, která svým členům dokáže poskytovat profesionální servis. Politici si samozřejmě nepřejí komoru silnou, ale komoru poslušnou. A je jasné, že dokud bude komora hájit zájmy lékařů, budou se konflikty s politiky opakovat.

Vím, že se to někomu nemusí líbit, ale ČLK vyšla ze svého XXIV. sjezdu silnější a jednotnější. Věřím, že s členy nově zvoleného představenstva se bude dobře spolupracovat. Nic jiného než tvrdá práce nás ostatně nečeká. Respekt v očích lékařů si totiž komora nemůže získat jinak než důslednou obhajobou jejich profesních práv.

I nadále je ČLK připravena spolupracovat s každým, komu záleží na prospěchu lékařů a rozvoji české medicíny. Čím více lékařů pochopí, že separátní jednání s představiteli státu za zády komory ku prospěchu lékařského stavu nevedou, tím lépe.

Myslím, že třeba katastrofální stav našeho specializačního vzdělávání je dobrým příkladem toho, kam vedou jednání s ministerstvem zdravotnictví za zády ČLK. Naopak společný postup komory se sdruženími poskytovatelů zdravotní péče v případě tzv. úhradové vyhlášky nám přinesl alespoň částečný úspěch.

Sjezd přijal několik zcela zásadních usnesení a tím jasně vyznačil směr našeho snažení.

1) ČLK zásadně odmítá, aby se základem reformy zdravotnictví staly návrhy zákonů zpracované týmem bývalého ministra Julínka a sama nabízí Ministerstvu zdravotnictví i Parlamentu ČR pomoc při tvorbě zákonů a podzákonných norem, které by zlepšily fungování zdravotnictví.

2) ČLK podpořila záměr ministra zdravotnictví omezit rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a požaduje vytvoření dohodovacího řízení o úhradových standardech za účasti ČLK, s cílem vytvořit prostor pro komerční připojištění. Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, měl by být z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je v souladu s uznávanými medicínskými postupy a dosaženým poznáním medicínské vědy.

3) ČLK souhlasí s názorem ministra zdravotnictví, že je nutno racionálně a kriticky posuzovat efektivitu nových technologií, a že je třeba přistupovat racionálně k terapii pacientů a k využívání diagnostických metod. ČLK však zároveň zdůrazňuje význam autonomie lékařů pro bezpečnost pacientů. Lékaři nemohou z ekonomických důvodů svévolně omezovat zákonem zaručené nároky pacientů na léčbu „lege artis“, takový postup by byl v rozporu s etickým kodexem ČLK.
ČLK odmítá princip, kdy zdravotní pojišťovny a stát omezují spotřebu zdravotní péče nikoliv na straně jejích konzumentů – pacientů, ale na straně zdravotnických zařízení prostřednictvím regulačních opatření, která ekonomicky poškozují zdravotnická zařízení poskytující lékařskou péči lege artis.
ČLK vyzývá soukromé lékaře i ostatní zdravotnická zařízení, aby se právní cestou s podporou ČLK bránili regulačním srážkám, které vůči nim uplatňují zdravotní pojišťovny za překročení limitů na předepsané léky a indukovanou péči. Lékař nemůže být trestán za to, že léčí své pacienty „lege artis“, oprávněnému postihu by se naopak vystavoval v případě, že by tak nepostupoval.

4) ČLK upozorňuje, že stále větší část zdravotní péče poskytované pacientům zůstává ze strany zdravotních pojišťoven nezaplacená a odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2011 předložený Ministerstvem zdravotnictví. ČLK vedle změny tzv. úhradové vyhlášky požaduje rovněž valorizaci minutové režijní sazby pro všechny lékařské výkony o 20% a valorizaci režijních nákladů na ošetřovací dny ve všech typech nemocnic rovněž o 20%.
Pokud úhradová vyhláška nebude obsahovat záruky, že vůči zdravotnickému zařízení, které léčí pacienty lege artis, nemohou být ze strany pojišťoven uplatňovány regulační srážky bude s ČLK snažit nechat ústavnost takové vyhlášky posoudit Ústavním soudem.

5) ČLK hodnotí pracovní podmínky většiny lékařů zaměstnaných v nemocnicích jako neuspokojivé a upozorňuje, že prohlubující se nedostatek lékařů ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče v ČR.
ČLK zásadně odmítá plány na snižování tarifních platů lékařů a plně podporuje požadavek lékařských odborů, aby se tarifní plat lékařů za základní pracovní dobu pohyboval v rozmezí 1,5 – 3 násobek průměrné mzdy v ČR, a to v závislosti na kvalifikaci a praxi lékaře.
ČLK upozorňuje, že novela zákoníku práce prosazená vládou nepředstavuje řešení problému špatného odměňování lékařů.
ČLK plně podporuje akci nemocničních lékařů – zaměstnanců „Děkujeme, odcházíme“ a vyzývá všechny ostatní lékaře, aby tuto akci solidárně podpořili. Cílem akce „Děkujeme, odcházíme“ není přinutit lékaře k emigraci, ale zlepšit ekonomické a pracovní podmínky lékařů v nemocnicích tak, aby lékaři naopak neměli důvod z České republiky odcházet.
ČLK upozorňuje lékaře na právní rizika spojená se zajišťováním lékařské péče v rozporu s lege artis postupy, bez zajištění patřičného množství kvalifikovaných lékařů a ostatního zdravotnického personálu.
ČLK rovněž varuje lékaře před přesčasovou prací nad limit povolený zákoníkem práce a Evropskou směrnicí o pracovní době. Přepracovaní lékaři totiž častěji chybují, přičemž za tato pochybení zůstávají právně odpovědní.

6) ČLK trvá na zrovnoprávnění zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů vůči zdravotním pojišťovnám a proto požaduje:

– tzv. trvalý smluvní vztah, tedy smlouvy mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami na dobu neurčitou, které lze ukončit pouze ze zákonem stanovených důvodů, pro všechny soukromé lékaře, kteří mají o takový smluvní vztah zájem.

– aby zákon umožnil prodej a dědění soukromých praxí včetně smluv se zdravotními pojišťovnami bez výběrových řízení, a to i pro zdravotnická zařízení provozovaná fyzickými osobami.

– závaznost výsledků výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny a navrhuje přesnější definici členů výběrových komisí.

7) ČLK nabízí, že převezme od státu organizaci specializačního vzdělávání lékařů, které by zajišťovala ve spolupráci s odbornými společnostmi, lékařskými fakultami a akreditovanými zdravotnickými zařízeními, a to za finanční podpory státu a pod kontrolou Ministerstva zdravotnictví. ČLK nesouhlasí s tím, aby specializační vzdělávání lékařů organizovaly lékařské fakulty.
Specializační vzdělávání musí být pro mladé lékaře ekonomicky i místně dostupné.
ČLK požaduje a bude prosazovat zásadní novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti lékaře, která by mimo jiné zakotvila tyto principy:

– příjemcem státní podpory bude vzdělávající se lékař, který si bude vybírat z nabídky pro vzdělávání akreditovaných pracovišť

– paritní zastoupení v akreditačních komisích tak, aby 1/3 členů jmenovalo Ministerstvo zdravotnictví, 1/3 ČLK a 1/3 příslušná odborná společnost

– realistická náplň vzdělávacích programů

– umožnit absolvovat maximum vzdělávání v okresních nemocnicích a na pracovištích nižšího typu

– regulace maximálních cen vzdělávacích akcí

– zrušení poplatků za atestační zkoušky

– zrušení tzv. kvalifikačních, respektive stabilizačních dohod, které jsou nuceni podepisovat vzdělávající se lékaři

ČLK požaduje urychlené vydání novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů.

8) ČLK vyzvala ministra zdravotnictví, aby prosadil skutečně efektivní regulaci cen léků a výše jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. A také v této oblasti je připravena s ministerstvem spolupracovat.

9) Případné odvolání ministra zdravotnictví doc. MUDr. Hegera by ČLK v žádném případě nepovažovala za řešení problémů zdravotnictví, ale právě naopak za důkaz toho, že vláda ČR problémy řešit odmítá.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Silný mandát těší, ale také zavazuje
Ohodnoťte tento článek!