Přejít na obsah

Silný mandát těší, ale také zavazuje

zpět
29.11.2010
Milan Kubek
zvětšitMilan KubekZdroj: www.e15.cz

Milan Kubek | Zdroj: www.e15.cz

 

"Delegáti sjezdu dali jasně najevo, že si nepřejí komoru, která by pouze servilně přitakávala politikům," píše pro Zdraví.Euro.cz v hodnocení XXIV. sjezdu ČLK její prezident Milan Kubek.

Jsem samozřejmě rád, že se výrazná většina delegátů sjezdu ocenila práci, kterou tým lidí okolo mne v uplynulých letech odvedl a ztotožnila se s mým názorem, že pokud má ČLK úspěšně plnit funkci garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského povolání, musí zároveň hájit profesní zájmy lékařů, včetně zájmů ekonomických tak, aby lékaři měli co nejlepší podmínky k výkonu svého povolání. Legitimitu tohoto postupu komory ostatně potvrdil před dvěma lety svým rozhodnutím i Ústavní soud.

Delegáti sjezdu dali jasně najevo, že si nepřejí komoru, která by pouze servilně přitakávala politikům. Silný mandát, který jsem při volbě prezidenta komory získal, mne pochopitelně těší a zároveň zavazuje k tomu, aby ČLK i nadále bojovala za práva lékařů tak, jak za ně bojují naše partnerské lékařské komory například v Rakousku nebo v Německu.

Delegátům sjezdu jsem slíbil, že komora bude prosazovat vyšší cenu práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře, kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání a že bude bránit profesní autonomii lékařů i důstojnost lékařského stavu. Pro naplnění těchto cílů udělám vše, co bude v mých silách.

Zázraky však dělat neumím, a proto jsem je ani nesliboval. Lékaři čekají na lepší finanční ohodnocení své práce již dvacet let, a pokud nebudou schopní bojovat za svá práva, budou čekat do nekonečna. ČLK může prosadit pouze to, o co budou ochotní samotní lékaři bojovat.

ČLK je dnes nezávislá a finančně i personálně stabilizovaná organizace, která svým členům dokáže poskytovat profesionální servis. Politici si samozřejmě nepřejí komoru silnou, ale komoru poslušnou. A je jasné, že dokud bude komora hájit zájmy lékařů, budou se konflikty s politiky opakovat.

Vím, že se to někomu nemusí líbit, ale ČLK vyšla ze svého XXIV. sjezdu silnější a jednotnější. Věřím, že s členy nově zvoleného představenstva se bude dobře spolupracovat. Nic jiného než tvrdá práce nás ostatně nečeká. Respekt v očích lékařů si totiž komora nemůže získat jinak než důslednou obhajobou jejich profesních práv.

I nadále je ČLK připravena spolupracovat s každým, komu záleží na prospěchu lékařů a rozvoji české medicíny. Čím více lékařů pochopí, že separátní jednání s představiteli státu za zády komory ku prospěchu lékařského stavu nevedou, tím lépe.

Myslím, že třeba katastrofální stav našeho specializačního vzdělávání je dobrým příkladem toho, kam vedou jednání s ministerstvem zdravotnictví za zády ČLK. Naopak společný postup komory se sdruženími poskytovatelů zdravotní péče v případě tzv. úhradové vyhlášky nám přinesl alespoň částečný úspěch.

Sjezd přijal několik zcela zásadních usnesení a tím jasně vyznačil směr našeho snažení.

1) ČLK zásadně odmítá, aby se základem reformy zdravotnictví staly návrhy zákonů zpracované týmem bývalého ministra Julínka a sama nabízí Ministerstvu zdravotnictví i Parlamentu ČR pomoc při tvorbě zákonů a podzákonných norem, které by zlepšily fungování zdravotnictví.

2) ČLK podpořila záměr ministra zdravotnictví omezit rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a požaduje vytvoření dohodovacího řízení o úhradových standardech za účasti ČLK, s cílem vytvořit prostor pro komerční připojištění. Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, měl by být z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je v souladu s uznávanými medicínskými postupy a dosaženým poznáním medicínské vědy.

3) ČLK souhlasí s názorem ministra zdravotnictví, že je nutno racionálně a kriticky posuzovat efektivitu nových technologií, a že je třeba přistupovat racionálně k terapii pacientů a k využívání diagnostických metod. ČLK však zároveň zdůrazňuje význam autonomie lékařů pro bezpečnost pacientů. Lékaři nemohou z ekonomických důvodů svévolně omezovat zákonem zaručené nároky pacientů na léčbu „lege artis“, takový postup by byl v rozporu s etickým kodexem ČLK.
ČLK odmítá princip, kdy zdravotní pojišťovny a stát omezují spotřebu zdravotní péče nikoliv na straně jejích konzumentů – pacientů, ale na straně zdravotnických zařízení prostřednictvím regulačních opatření, která ekonomicky poškozují zdravotnická zařízení poskytující lékařskou péči lege artis.
ČLK vyzývá soukromé lékaře i ostatní zdravotnická zařízení, aby se právní cestou s podporou ČLK bránili regulačním srážkám, které vůči nim uplatňují zdravotní pojišťovny za překročení limitů na předepsané léky a indukovanou péči. Lékař nemůže být trestán za to, že léčí své pacienty „lege artis“, oprávněnému postihu by se naopak vystavoval v případě, že by tak nepostupoval.

4) ČLK upozorňuje, že stále větší část zdravotní péče poskytované pacientům zůstává ze strany zdravotních pojišťoven nezaplacená a odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2011 předložený Ministerstvem zdravotnictví. ČLK vedle změny tzv. úhradové vyhlášky požaduje rovněž valorizaci minutové režijní sazby pro všechny lékařské výkony o 20% a valorizaci režijních nákladů na ošetřovací dny ve všech typech nemocnic rovněž o 20%. Pokud úhradová vyhláška nebude obsahovat záruky, že vůči zdravotnickému zařízení, které léčí pacienty lege artis, nemohou být ze strany pojišťoven uplatňovány regulační srážky bude s ČLK snažit nechat ústavnost takové vyhlášky posoudit Ústavním soudem.

5) ČLK hodnotí pracovní podmínky většiny lékařů zaměstnaných v nemocnicích jako neuspokojivé a upozorňuje, že prohlubující se nedostatek lékařů ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče v ČR.
ČLK zásadně odmítá plány na snižování tarifních platů lékařů a plně podporuje požadavek lékařských odborů, aby se tarifní plat lékařů za základní pracovní dobu pohyboval v rozmezí 1,5 - 3 násobek průměrné mzdy v ČR, a to v závislosti na kvalifikaci a praxi lékaře.
ČLK upozorňuje, že novela zákoníku práce prosazená vládou nepředstavuje řešení problému špatného odměňování lékařů. ČLK plně podporuje akci nemocničních lékařů – zaměstnanců „Děkujeme, odcházíme“ a vyzývá všechny ostatní lékaře, aby tuto akci solidárně podpořili. Cílem akce „Děkujeme, odcházíme“ není přinutit lékaře k emigraci, ale zlepšit ekonomické a pracovní podmínky lékařů v nemocnicích tak, aby lékaři naopak neměli důvod z České republiky odcházet.
ČLK upozorňuje lékaře na právní rizika spojená se zajišťováním lékařské péče v rozporu s lege artis postupy, bez zajištění patřičného množství kvalifikovaných lékařů a ostatního zdravotnického personálu.
ČLK rovněž varuje lékaře před přesčasovou prací nad limit povolený zákoníkem práce a Evropskou směrnicí o pracovní době. Přepracovaní lékaři totiž častěji chybují, přičemž za tato pochybení zůstávají právně odpovědní.

6) ČLK trvá na zrovnoprávnění zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů vůči zdravotním pojišťovnám a proto požaduje:

- tzv. trvalý smluvní vztah, tedy smlouvy mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami na dobu neurčitou, které lze ukončit pouze ze zákonem stanovených důvodů, pro všechny soukromé lékaře, kteří mají o takový smluvní vztah zájem.

- aby zákon umožnil prodej a dědění soukromých praxí včetně smluv se zdravotními pojišťovnami bez výběrových řízení, a to i pro zdravotnická zařízení provozovaná fyzickými osobami.

- závaznost výsledků výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny a navrhuje přesnější definici členů výběrových komisí.

7) ČLK nabízí, že převezme od státu organizaci specializačního vzdělávání lékařů, které by zajišťovala ve spolupráci s odbornými společnostmi, lékařskými fakultami a akreditovanými zdravotnickými zařízeními, a to za finanční podpory státu a pod kontrolou Ministerstva zdravotnictví. ČLK nesouhlasí s tím, aby specializační vzdělávání lékařů organizovaly lékařské fakulty.
Specializační vzdělávání musí být pro mladé lékaře ekonomicky i místně dostupné.
ČLK požaduje a bude prosazovat zásadní novelu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti lékaře, která by mimo jiné zakotvila tyto principy:

- příjemcem státní podpory bude vzdělávající se lékař, který si bude vybírat z nabídky pro vzdělávání akreditovaných pracovišť

- paritní zastoupení v akreditačních komisích tak, aby 1/3 členů jmenovalo Ministerstvo zdravotnictví, 1/3 ČLK a 1/3 příslušná odborná společnost

- realistická náplň vzdělávacích programů

- umožnit absolvovat maximum vzdělávání v okresních nemocnicích a na pracovištích nižšího typu

- regulace maximálních cen vzdělávacích akcí

- zrušení poplatků za atestační zkoušky

- zrušení tzv. kvalifikačních, respektive stabilizačních dohod, které jsou nuceni podepisovat vzdělávající se lékaři

ČLK požaduje urychlené vydání novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů.

8) ČLK vyzvala ministra zdravotnictví, aby prosadil skutečně efektivní regulaci cen léků a výše jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. A také v této oblasti je připravena s ministerstvem spolupracovat.

9) Případné odvolání ministra zdravotnictví doc. MUDr. Hegera by ČLK v žádném případě nepovažovala za řešení problémů zdravotnictví, ale právě naopak za důkaz toho, že vláda ČR problémy řešit odmítá.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK


Komentovat článek: Silný mandát těší, ale také zavazuje

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Silný mandát těší, ale také zavazuje

Komentáře

další 4 komentáře
Baalamut skutečnost  | 29. 11. 2010 22:48

druhou stranou mince "silného mandátu" je průměrně 15% účast členů komory při volbách na okresech.

challenger dotaz  | 29. 11. 2010 19:50

efektivní regulace cen léků může být pouze tržní regulace. To znamená, že si je pac ient sám zaplatí. Pokud je pac ient za peníze nechce, pak to znamená, že jsou léky zbytečné a takové firmy není žádná škoda.

reader např.  | 29. 11. 2010 12:06

Efektivní může být paušlní spoluúčast na ceně léku 10-20% s tím , že celkové náklady od definované hranice-stropu spoluúčasti budou vráceny. N u t n o a k t u a l is o v a t - % spoluúčasti a maximální strop spoluúčasti .

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné