Stanovisko Asociace nestátních organizací k zamítnutí tzv. „protikuřáckého zákona“

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“. Přesto, že byl tento návrh v mnoha ohledech problematický, obsahoval velké pozitivum, které zůstalo v pozadí pozornosti – soubor opatření pro ochranu mladistvých před škodlivými účinky alkoholu.

Česká republika v rámci evropského srovnání dlouhodobě zaujímá čelné místo ve spotřebě alkoholu mezi mladistvými. Z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) vyplývá, že alkohol v ČR pilo aspoň jednou v životě téměř 98 % dotázaných mladistvých, z toho přibližně 60 % lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholických nápojů. Z uvedené studie dále vyplývá, že nadměrné dávky alkoholu (5 a více sklenic při jedné příležitosti) více než 3krát v posledním měsíci konzumovala pětina studentů (21 %).

Dalším znepokojujícím indikátorem problémového pití je výskyt časté opilosti, kdy alespoň jednou v životě bylo opilých 64,7 % studentů, v posledních 30dnech uvedlo opilost 21,3 %.

Konzumace alkoholu sebou přináší závažná zdravotní rizika zvláště u nezletilých. Jedná se o poruchy chování, duševní poruchy, postižení nervové soustavy, alkoholová kardiomyopatie a mnoho dalších. Nadměrná konzumace alkoholu výrazně zvyšuje riziko pozdějšího onemocnění cirhózou jater či některým nádorovým onemocněním. Alkohol je častou příčinou vzniku sociálně-patologických jevů a má rovněž na svědomí mnohá těžká zranění a úmrtí při dopravních nehodách. Je také známým faktem, že alkohol je nečastější „startovací drogou“ a jeho zneužívání je nejpřímější cestou k dalším drogám.

Znepokojujícím výstupem zmíněné studie ESPAD je i skutečnost, že mladiství opakovaně uvádějí, že je pro ně získání alkoholu velmi snadné, a to i přes to, že prodej a podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let věku i současná právní úprava zakazuje. Mezi studenty, kteří uvedli konzumaci alkoholu v posledních 30 dnech, byla zjišťována frekvence a způsob získávání alkoholu. V posledních 30 dnech si alespoň jednou zakoupilo alkohol v obchodě pro vlastní spotřebu 61 % z nich a téměř 14 % z tohoto počtu si zakoupilo alkohol v obchodě opakovaně, tj. více než pětkrát. Více než 77 % uvedlo konzumaci alkoholu v restauraci, baru nebo diskotéce, z toho 18 % uvedlo konzumaci alkoholu na uvedených místech opakovaně.

Tato čísla potvrzují i výsledky akce Policie ČR s názvem „Alkohol“, v rámci které bylo od října do prosince 2015 zkontrolováno téměř 4 000 klubů a 18 000 osob. Ačkoli se jednalo o akci předem ohlášenou, bylo při kontrolách nalezeno 660 osob mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Rekordmanem se stal chlapec ze Středočeského kraje, kterému policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰.

Vládní návrh Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se v souladu s Akčním plánem „K omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015 – 2018“ pokoušel situaci v dostupnosti alkoholu pro mladistvé alespoň částečně napravit. Například nově umožňoval udělit sankci provozovateli, v jehož provozovně se nachází osoba mladší 18 let zjevně pod vlivem alkoholu, bez nutnosti prokazovat úmyslné podání alkoholu, zároveň však zaváděl oprávnění provozovatele vykázat mladistvého pod vlivem alkoholu ze své provozovny. Rozšiřoval pravomoci zástupců kontrolních orgánů České obchodní inspekce (ČOI) o kontrolu dodržování zákazu prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a umožňoval ČOI uzavřít provozovnu až na 2 dny, pokud v ní dochází k hrubému porušování zákona. Upravoval také výši sankcí za porušení zákona.

O motivech, které vedly k zamítnutí zákona, nechceme spekulovat. Nesouhlasíme sice s námitkami, že zákon příliš zasahoval do svobodného rozhodování jednotlivců, ale respektujeme je. V rozumné společnosti se však přece nelze odvolávat na právo na svobodné podnikání za cenu ohrožení jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel – nezletilých dětí. Věříme, že si tuto skutečnost uvědomuje nejen Vláda ČR, ale i většina poslanců, a to bez rozdílu stranické příslušnosti. Současný stav je alarmující a je zapotřebí ho urychleně napravit.

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová,
předsedkyně A.N.O. – Asociace neziskových organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním

Ohodnoťte tento článek!