Stanovisko SPL ČR k výzvě ČLK, odborů a některých organizací k protestním akcím

„Tvrdá, ale spravedlivá!“ To jsou slova, kterými přivítal Dr. Kubek, již jako prezident ČLK, úhradovou vyhlášku vydanou ministrem Rathem v roce 2006. Vyhláška byla tvrdě restriktivní pro všechny poskytovatele. Zejména pak pro ambulantní, z nichž většina byla, bez možnosti vyvinění, postižena vysokými pokutami.

Tato vyhláška vedla ke skutečné diskriminaci pacientů a znamenala pro ně omezení dostupnosti péče. To přimělo tehdy tisíce lékařů vyjádřit aktivně svůj protest a pod tíhou argumentů donutilo tehdejšího ministra Ratha tuto zhůvěřilost zrušit a nahradit jí vyhláškou novou, stále sice restriktivní, ale již více propracovanou. O to více překvapivý je obrat ČLK v čele s prezidentem Kubkem po volbách v roce 2008, kdy se z nich stali tvrdošíjní odpůrci kroků, mající za cíl šetřit prostředky veřejného zdravotnictví. Odmítáním prakticky všech reformních snah o redukci mnohdy nadbytečné sítě a redistribuci prostředků s cílem účelnějšího nakládání s financemi z veřejného zdravotního pojištění, se dostala ČLK do pozice odborářské nátlakové skupiny požadující stále více peněz do systému, aniž by byla ochotna cokoli slevit ze svých představ např. o personálním zajištění, či tabulkových platech.

V dohodovacím řízení k úhradám pro rok 2013 vystupovala ČLK jako aktivní vyjednávač. Bylo patrné, že jejím cílem je nedohoda a pokud do systému nepřibudou další peníze, je připravena si je vymoci i za cenu nátlakových akcí. Takovouto akci je bezpochyby i nyní zveřejněná Petice za zachování fungujícího zdravotnictví a Den zdraví lékařů. Vždyť kdo by nechtěl fungující zdravotnictví, že? Strašení, že naše zdravotnictví je ohrožené a před kolapsem, je zavádějící a ve svých důsledcích nebezpečné.

Nehledě na to, že ČLK ústy prezidenta Kubka takto vystupuje pravidelně a české zdravotnictví přesto stále funguje. Z původní nespokojenosti řady segmentů poskytovatelů s výší úhrad a nastavením regulací vyrostl pod taktovkou vedení lékařské komory plošně pojatý protest proti vládě, ministerstvu a zdravotním pojišťovnám s řadou diskutabilních a některých ryze spekulativních bodů, které s vyhláškou vůbec nesouvisí. Za nynější aktivitou ČLK, a nejenom touto, tak vidíme především silné politické a odborářské vlivy.

Také my kriticky pohlížíme na řadu kroků, které MZ činí v rámci snahy o reformu. Je jistě řada věcí, které od MZ požadujeme. Vyzýváme ministra Hegera, aby i přes těžkosti ve vládní koalici urychleně předložil do legislativního procesu stěžejní zákon o zdravotních pojišťovnách, bez jehož přijetí by jeho dosavadní snažení bylo veskrze marné. Požadujeme např. přijetí systémových opatření omezujících plýtvání a jasné vymezení rolí jednotlivých poskytovatelů, zrušení preskripčních omezení pro praktické lékaře, zavedení slibované racionalizace lůžkového fondu, podporu přesunu zdravotní péče z lůžkových do ambulantních zařízení, aktivnější roli pacientů a přijetí jejich odpovědnosti za své zdraví. Sami i společně s partnery z Koalice soukromých lékařů jsme mnohokrát naše návrhy projednali jak s premiérem, tak s ministrem, a jsme připraveni na další jednání. Ze strany ČLK bohužel dominuje především hlasité volání po zvýšení mezd lékařům v nemocnicích. Přáli bychom to nejenom jim, ale pochopitelně i sami sobě. Bez realizace uvedených opatření však bude další nalévání peněz do systému neefektivní.

SPL ČR je dlouhodobě věrohodným a názorově konzistentním partnerem při jednáních jak se zdravotními pojišťovnami, tak s MZ. I díky tomu jsme byli schopni dosáhnout dohody, která je dobrým kompromisem. Naše dohoda není namířena proti jiným segmentům a nic jim ze společného koláče neubírá. Reflektuje realitu se zřetelem na ekonomické možnosti našeho státu a situaci v sektoru veřejného zdravotního pojištění. V neposlední řadě zohledňuje odlišnosti a cíle primární zdravotní péče poskytované praktickými lékaři. SPL se na úhradách pro rok 2013 se zdravotními pojišťovnami dohodlo a MZ naši dohodu akceptovalo. Nemáme tedy důvod proti úhradové vyhlášce protestovat. Zároveň však podpoříme každou konstruktivní snahu představitelů vyhláškou dotčených segmentů o nalezení přijatelného kompromisu, zejména v oblasti regulačních mechanismů.

Z výše uvedených důvodů přijal Výbor SPL ČR na svém posledním zasedání dne 11.2.2013 jednomyslné rozhodnutí současné kroky ani výzvy vedení ČLK v čele s prezidentem Kubkem nepodpořit, k protestním akcím se nepřipojit, ani nevydávat výzvu k zavření ordinací praktických lékařů.

Výbor SPL ČR

Ohodnoťte tento článek!