Stávající systém péče o děti a dorost v ČR je kvalitní a není důvod jej od základů měnit

Ilustrační foto; dítě, praktik, pediatr

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP (OSPDL ČLS JEP) spolu se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD ČR) soustavně upozorňují na skutečnost, že novela předložená do připomínkového řízení ve svém důsledku znamená zásadní změnu systému poskytování péče o děti a dorost v České republice.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona o vzdělávání lékařů (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta).

Stávající způsob poskytování zdravotní péče o děti a dorost je kvalitní a osvědčený. Své přesně definované a vzájemně se doplňující místo v něm mají dětští lékaři primární péče v terénu i kliničtí pediatři ve specializovaných ambulancích a nemocnicích.

Praktický lékař je lékařem první volby a koordinátorem péče o zdravotní stav konkrétního dítěte nejen v nemoci. Zajišťuje řadu činností v prevenci, v ochraně veřejného zdraví (pravidelné očkování), v kontaktu s orgány sociální péče, se školami, apod..

Praktický dětský lékař se ve své ordinaci setkává primárně s dětmi zdravými a je na jeho vzdělání a zkušenostech, aby v případě nemoci posoudil, zda nemoc je zvladatelná v rámci jeho ordinace a jeho kompetencí, nebo zda vyžaduje specializovanou péči pediatra ve specializované ambulanci nebo na dětském nemocničním oddělení.

Kvalitu a úroveň vzdělání praktických lékařů pro děti a dorost v ČR dokladuje významné snížení hospitalizací dětí v nemocnicích, což oceňují nejen děti a jejich rodiče, ale i zdravotní pojišťovny (významné snížení nákladů na poskytnutou, vysoce kvalitní péči).

Pokud zákon stanoví jen jednu odbornost dětských lékařů s jednotným vzděláváním, pak je zřejmé, že rodiče přijdou o individuální a komplexní přístup k jejich dětem, protože lékaři pečující o jejich děti se budou střídat mezi lůžkovými odděleními a ambulancemi. Zhorší se tak dostupnost dětských lékařů prvního kontaktu, děti budou za řadou diagnostických vyšetření více cestovat do nemocničních ambulancí, stoupne využívání lékařské pohotovostní služby a zvýší se i počet hospitalizací.

Důvodem pro jakoukoli změnu by měla být výlučně společenská poptávka a snaha systém zlepšit. Změně by měla předcházet otevřená diskuse představitelů státu, zdravotních pojišťoven, odborných společností, profesních sdružení a především občanů ČR o tom, jaký systém zdravotní péče (nejen) o děti a dorost chceme mít v ČR za pět, deset a více let.

Opačná cesta, tzn. nejprve se novelou zákona určí, jak bude vypadat jednotné vzdělání „univerzálních“ dětských lékařů, a pak se bude teprve čekat, co to se systémem zdravotní péče udělá, je podle našeho přesvědčení nesprávná a nepřijatelná.

Z těchto důvodů požadujeme v návrhu zákona o vzdělávání zpětné zařazení oboru praktické dětské lékařství do oborů základních.

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně SPLDD ČR
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Ohodnoťte tento článek!