Tiskové prohlášení: Reakce na mediální kampaň proti společnosti IZIP

pero, podpis

Společnost IZIP, a.s., se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím, jež zazněly v médiích v posledních dnech. Tyto informace poškozují, očerňují a zásadním způsobem znevažují dobré jméno společnosti IZIP, a.s., a celého unikátního projektu Elektronických zdravotních knížek (EZK), současně způsobují společnosti IZIP, a.s., závažné osobnostní i majetkové škody.

Praha, 6. října 2011

V této souvislosti společnost IZIP, a.s., rázně a v plném rozsahu využije veškeré dostupné právní prostředky pro zamezení dalšího pokračování těchto informací a bude žádat plnou kompenzaci způsobené újmy.

Společnost IZIP, a.s., co nejdůrazněji apeluje na veškeré subjekty a vyzývá je, aby se od této mediální kampaně, směřující k poškození společnosti IZIP a celého projektu EZK, plně distancovaly a dále nepřebíraly, nepublikovaly, neupravovaly či jinak nepoužívaly vědomě lživé a zavádějící informace, které zásadním způsobem poškozují dobré jméno společnosti IZIP, a.s., resp. projektu IZIP, a které by zvyšovaly již tak způsobenou újmu.

Základní fakta o společnosti IZIP, projektu EZK, AKORD 2G a vstupu VZP ČR do společnosti IZIP, a.s., jako majoritního akcionáře:

Společnost IZIP, a.s., je soukromá obchodní společnost provozující unikátní úspěšný projekt Elektronických zdravotních knížek, jejichž primárním účelem je realizace podstatných úspor v rámci proplácení výdajů za poskytnutou lékařskou péči. Do projektu se zapojilo více než 2,5 milionů pojištěnců VZP ČR, využívá jej více než 20 tisíc lékařů z celkového počtu 47 tisíc členů ČLK. Projekt EZK je plně funkční a přináší zásadní přidanou hodnotu do systému zdravotnictví.

Proces transakce a vstupu zahraničního partnera

– Za účelem ověření výše dlouhodobého přínosu projektu EZK a úspor na straně VZP se VZP ČR rozhodla spustit projekt Akord 2G, motivující lékaře k optimálnímu užívání EZK.

– Dne 30. května 2011, uložila Správní rada VZP ČR na návrh náměstka ministra zdravotnictví Ing. Petra Noska, jednomyslně řediteli VZP, do zahájení pilotního projektu Akord 2G získat pro VZP majoritní podíl ve společnosti IZIP, a.s., a to za „symbolickou“ cenu.

– Management i akcionáři IZIP a. s. dospěli ke konsensu o tom, že připustí majoritní kapitálový vstup VZP do společnosti IZIP, jakmile bude nalezen zahraniční investor, který se současně zaváže k dalšímu rozvoji projektu EZK a k úsilí o internacionalizaci aktivit společnosti IZIP v rámci evropského prostoru péče o pacienta.

– Vstup konkrétního investora byl realizován prostřednictvím společnosti eHI eHealth International AG, zřízené za účelem investice do projektu EZK. S ohledem na současný závazek investora vzdát se ihned po nabytí kapitálové účasti ve společnosti IZIP majoritního podílu ve prospěch VZP, což bylo nedílnou podmínkou vstupu tohoto zahraničního investora do společnosti IZIP, bylo akcionářům ze strany managementu společnosti IZIP, a.s. doporučeno po dohodě s investorem realizovat transakci jako bezúplatnou, a to v rámci širší strategické obchodní dohody, neboť takové řešení se jevilo jako optimální z pohledu dlouhodobého rozvoje projektu EZK a celého systému IZIP, poskytující dostatečné záruky ze strany investora.

– Dne 25. 8. 2011 došlo ke vstupu VZP jako majoritního vlastníka do společnosti IZIP, a projekt (EZK) tím vstoupil do další etapy svého rozvoje. Posílením majetkové účasti VZP ČR na 51 % a vstupem silného strategického partnera dosáhl IZIP a. s. stavu, který byl požadován ze strany odborné lékařské veřejnosti, tedy: vyšší participace a tím i kontrola ze strany VZP ČR.

– Transparentnost přístupu společnosti IZIP potvrzuje, že již 30. 8. 2011 jsme rozesílali tiskové prohlášení o změně vlastnické struktury IZIP, a.s.

Změna vlastnické struktury společnosti IZIP

– Akcionáři se ve shodě a na základě doporučení managementu společnosti rozhodli zajistit další úspěšný rozvoj projektu prostřednictvím zahraničního investora. Je obvyklé, že investor vytvoří pro nový investiční projekt novou entitu, jejímž prostřednictvím projekt kontroluje. Nejde tedy o nestandardní situaci a „nově vzniklou společnost“, jak naznačuje aktuálně vedená mediální kampaň.

– Změna vlastnické struktury nemá jakýkoli vliv na inkorporaci společnosti IZIP, a.s., jako české obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ani na plnění závazků společnosti IZIP vůči VZP ČR, nebo jiný negativní vliv na fungování společnosti. V dnešním globalizovaném světě mezinárodního obchodu je zcela běžné, že má česká společnost zahraniční kapitálovou účast.

– Struktura managementu společnosti IZIP zůstává zachována, stejně jako složení jejího statutárního orgánu. Kontinuita činnosti společnosti IZIP a plnění závazků ke svým smluvním partnerům je plně zachováno a není nijak ohroženo.

– Stejně tak nejsou nijak ohrožena osobní data registrovaných klientů IZIP – pojištěnců VZP ČR, jejímž je společnost IZIP, a.s., správcem; nikdo tyto osobní údaje nebude jakkoliv zneužívat.

-Společnost IZIP vnímá jako poškozující a kontraproduktivní iracionální negativní postoj některých členů správní rady VZP ČR ke skutečnosti, že 49% akcionářem je švýcarská investiční společnost, a nikoli struktura „slabých“ menšinových akcionářů. Dle záměru managementu i bývalých akcionářů společnosti IZIP došlo naopak ke zpřehlednění akcionářské struktury. Oslovení členové správní rady nevysvětlili, z jakého důvodu by bylo vhodnější, kdyby 49 % akcií IZIP vlastnili anonymní akcionáři, resp. v čem vnímají zásadní negativní skutečnosti v souvislosti se vstupem zahraničního investora do společnosti IZIP, a.s.

– Jde především o krok s významným potenciálem pro rozvoj projektu EZK v rámci evropského prostoru.

Bezúplatnost převodu v rámci širší obchodní strategické dohody

– Vzhledem k striktnímu požadavku na závazek investora vzdát se ihned po nabytí obchodního podílu ve společnosti IZIP svého majoritního podílu ve prospěch VZP ČR v souladu s rozhodnutím Správní rady byla tato alternativa vyhodnocena jako nejvhodnější, při současném poskytnutí dostatečné záruky dlouhodobého rozvoje a internacionalizace projektu IZIP.

Finanční efektivita projektu IZIP

– Při mediálním skloňování částky 1 mld. Kč vynaložené na projekt IZIP je opomíjeno, že značná část finančních prostředků, vynaložených ze strany VZP ČR na projekt IZIP, byla a je určena na motivační platby lékařům za využívání prostředků elektronické komunikace včetně EZK, jako moderního prostředku elektronického zdravotnictví, umožňujícího zásadní úspory na platbách za poskytnutou zdravotní péči. Jde tedy ve značném rozsahu o platby určené přímo lékařům, nikoli tedy o platby ve prospěch společnost IZIP, jak je nesprávně a zavádějícím způsobem uváděno.

– Úspěšnost projektu a jeho úspory pro VZP ČR ověřil nezávislý audit, nově se očekává potvrzení v rámci pilotních projektů AKORD 2G.

Ohodnoťte tento článek!