Úhradový dodatek – podepsat, či nepodepsat?

otazník, otazníky, otázky, nejasnosti

Na základě úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 475/2012 Sb. budou patrně opět zdravotní pojišťovny zasílat svým smluvním poskytovatelům návrh „úhradového dodatku“ ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Tento dodatek má z právního hlediska smysl jen tehdy, pokud se zdravotní pojišťovna s příslušným poskytovatelem dohodne odlišně od úhradové vyhlášky, a to na základě svobodné vůle obou stran.

Podepsání úhradového dodatku, který pouze stvrzuje, že obě strany budou respektovat úhradovou vyhlášku, je podle názoru právní kanceláře ČLK zbytečné, a nebude-li úhradový dodatek podepsán, smlouva platí a úhrady se budou řídit právním předpisem – úhradovou vyhláškou.

Stejný názor před časem projevili i právníci Ústřední pojišťovny VZP ČR, kteří však již v současné době ve VZP ČR nepůsobí. Některé zdravotní pojišťovny naopak účelově lékařům vyhrožují, že pokud nepodepíšou úhradový dodatek, smlouva postrádá základní náležitost, ujednání o výši úhrady, a kromě neodkladné péče nelze ostatní péči poskytovateli, který úhradový dodatek nepodepsal, hradit, dokud úhradový dodatek nepodepíše. Na poradě předsedů OS ČLK a představenstva ČLK byla prodiskutována alternativa, aby lékaři, kteří s úhradovým dodatkem nesouhlasí, jej nepodepisovali.

V demokratickém právním státě nelze někoho nutit, aby podepsal něco, s čím nesouhlasí, byť to vyplývá z právního předpisu.

Reakci zdravotních pojišťoven nelze předjímat. Jistě bude záležet na množství zdravotnických zařízení, která dodatky nepodepíšou. Případné odmítnutí úhrady ze strany pojišťovny by v takovém případě podle našeho názoru bylo protiprávní a mohlo by nést znaky vydírání.

Lékařům, kterým by zdravotní pojišťovna odmítla z důvodu nepodepsání úhradového dodatku hradit poskytnuté zdravotní služby, by právní kancelář komory samozřejmě poskytla právní podporu. V každém případě však není nutné, aby zdravotnická zařízení s podpisem úhradových dodatků spěchala. Plošné odkládání podpisů úhradových dodatků může mít přinejmenším symbolický význam jako součást protestní kampaně organizované Českou lékařskou komorou.

Pokud lékař s úhradovým dodatkem nesouhlasí, ale nechce riskovat nepodepsání úhradového dodatku, může v každém případě přeškrtnout navržený text a napsat např. „Akceptuji výši úhrady dle vyhlášky č. 475/2012 Sb. do doby, než bude tato vyhláška případně zrušena Ústavním soudem.“ Tímto aktem pomine případný argument zdravotních pojišťoven, že výše úhrady není dána jen úhradovou vyhláškou, ale i dodatkem ke smlouvě.

JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře ČLK

Ohodnoťte tento článek!