UZS: Dopis předsedům koaličních stran

Jiří Horecký

Dopis prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Jiřího Horeckého adresovaný Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), Pavlu Bělobrádkovi (KDU-ČSL) a Andreji Babišovi (ANO).

Vážený pane předsedo,

obracím se na Vás jako zástupce zaměstnavatelů ve veřejných službách s žádostí o růst platových tarifů v segmentech zdravotnictví, školství, sociální služby a kultury pro r. 2017 o 10 %. Tento růst považujeme za stranu zaměstnavatelů za klíčový. Ve výši parametru růstu platových tarifů došlo také ke shodě jak zaměstnavatelů, příslušných odborových svazů, ale i resortních členů vlády ČR.

Jako kruciální považujeme také finanční krytí rozhodnutí o zvyšování tarifních platů. Není možné pouze parametricky měnit nařízení vlády č. 564/2006. Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, bez paralelního zvýšení zdrojů, tj. státních dotací poskytovatelům veřejných služeb. Dále je nutné zajistit mechanismy, které by tyto platové změny, resp. růsty mohly kompenzovat (např. v kultuře).

Nepodporujeme plošné navýšení platů o 10 % k 1. lednu 2017, ale pouze u uvedených segmentů, které vnímáme jako nutné pro jejich stabilizaci.

– Souhlasíme s avizovaným navýšením platů pracovníků ve zdravotnictví o 10 % a podporujeme rozhodnutí vlády ČR vedoucí k realizaci tohoto kroku. Tato změna přispěje částečně k personální stabilizaci českého zdravotnictví. Je nutné alikvotně navýšit platbu státu za státní pojištěnce a upravit parametry v úhradové vyhlášce.

– Souhlasíme s avizovaným navýšením platů pedagogických a nepedagogických pracovníků o 10 %. Tento segment nevykazoval po dlouhou dobu žádné navýšení a je nezbytným předpokladem kvalitního školství, tj. kvalitních učitelů a dalších zaměstnanců. Tuto změnu je nutno kompenzovat a zohlednit v systému financování regionálního školství pro r. 2017.

– Požadujeme navýšení platů pracovníků v kultuře k 1. lednu 2017 o 10 %. Toto navýšení bylo projednáno a dohodnuto PT RHSD pro kulturní otázky a je požadavkem všech zaměstnavatelů v oblasti kultury. Pracovníci v segmentu kultury patří mezi nejhůře odměňované skupiny. V oblasti kultury je nutné zajistit financování v souladu s tzv. Aproximační strategií a použít nový mechanismus státních dotací, který by umožnil kompenzaci i regionálním příspěvkovým organizacím.

– Požadujeme navýšení platových tarifů pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům k 1. lednu 2017 o 10 %. Při navýšení platů zdravotnickým pracovníkům a opomenutí pracovníků v sociálních službách by došlo ke zvýšení rozdílu těchto dvou skupin, které pracují společně jak ve zdravotnickém, tak v sociálním segmentu. Dále i z toho důvodu, že pracovníci v sociálních službách patří mezi třetí nejhůře odměňovanou skupinu v ČR. Segment sociálních služeb se v oblasti sociální péče dostává do stejných problémů ve smyslu nedostatku pracovních sil jako v segmentu zdravotnictví. Pro kompenzaci je nutné navýšit celkový objem státních dotací pro poskytovatele sociálních služeb o 11,3 %.

– Odmítáme zvýšení tarifních platů ještě v roce 2016. Tento krok neumožní a neumožňuje kompenzaci ve všech zmiňovaných segmentech, tj. ve veřejných službách, jejichž nositeli jsou vyšší územně samosprávné celky, municipality a jimi zřízené organizace.

– Podporujeme zrušení přílohy č. 1 a č. 2. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Zrušení této přílohy reaguje mimo jiné na skutečnost, že zhruba jedna čtvrtina platových tarifů v této příloze je pod úrovní minimální mzdy. Dále by toto opatření zaměnilo navýšení platových tarifů zaměstnanců s nejnižší úrovní platů.

U výše uvedených požadavků došlo v jednotlivých pracovních týmech Rady hospodářské a sociální dohody ke shodě všech tří zúčastněných stran.

Vážený pane předsedo, dovoluji si Vás požádat o zvážení a akceptaci našich požadavků v rámci jednání Koaliční rady a tvorby státního rozpočtu ČR pro příští rok.

V úctě,

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů

Ohodnoťte tento článek!