Vyjádření VZP, AČMN, SZP ČR, AN ČR a ČLK k plánované stávce praktických lékařů

*podpis, smlouva

Na plánovanou stávku praktických lékařů reagují Všeobecná zdravotní pojišťovna, Asociace českých a moravských nemocnic, Svaz zdravotních pojišťoven, Asociace nemocnic ČR a Česká lékařská komora.

Prohlášení AČMN k ohlášené stávce praktických lékařů

AČMN nepodporuje ohlášenou stávku praktických lékařů. Považuje ji za snahu těžit z kritické personální situace nemocnic a zneužít snahy státu stabilizovat tento segment zdravotnictví.

Personálně oslabené a přetížené nemocnice přitom v mnoha případech nahrazují péči praktických lékařů. Zvláště v období dovolených a v mimopracovní době. Nemocnice jsou současně jediným, kdo poskytuje nepřetržitou péči jak na lůžkách, tak v ambulancích. Praktičtí lékaři se na tom prakticky nepodílejí.
Postup praktických lékařů AČMN považuje za nekolegiální vůči lékařům a sestrám z nemocnic, ale i vůči zdravotnické záchranné službě.

AČMN považuje za svou povinnost vyzvat nemocnice, aby i v tomto případě nahradily výpadek v činnosti praktických lékařů a pokud to bude potřeba, aby v den stávky prodloužily ordinační dobu svých již tak přetížených ambulancí.

V Praze dne 14. 9. 2016
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda AČMN


Reakce VZP na ohlášenou stávku praktických lékařů

V průběhu posledních let se VZP snaží o korektní a předvídatelný přístup ke všem segmentům zdravotní péče. V rámci jednání se zástupci praktických lékařů vždy uplatňovala principy otevřenosti a snahu o konstruktivní řešení. To dokládá i významný nárůst úhrad za služby poskytované praktickými lékaři. Jen za posledních 5 let se zvýšily celkové měsíční platby ordinacím praktiků z průměrných 170 tisíc na 203 tisíc Kč.

Ke spolupráci s praktickými lékaři doposud VZP přistupovala s předpokladem, že společným zájmem je zajištění co nejkvalitnější péče o 6 milionů klientů a adekvátního postavení praktických lékařů v systému zdravotní péče. Pojišťovna je považovala a stále ještě považuje za pilíř primární péče a tedy za své klíčové partnery.

VZP proto nechápe poslední kroky praktických lékařů, kteří ještě před ukončením jednání o úhradové vyhlášce avizují omezení zdravotních služeb pro naše klienty. Tyto kroky mohou významným způsobem narušit důvěru mezi VZP a praktickými lékaři. Vzájemná důvěra je přitom nezbytná pro jednání o bonifikacích či preskripčních kritériích, která doposud probíhala ze strany VZP směrem k praktikům velmi vstřícně.

Pojišťovna proto vyzývá praktické lékaře, aby znovu zvážili, zda stávka je optimálním způsobem k prosazení jejich požadavků, a raději se vrátili k jednacímu stolu. I v opačném případě ale ubezpečuje všechny své klienty, že neodkladnou péči budou mít zajištěnou v rámci ostatních zdravotnických zařízení.


Svaz zdravotních pojišťoven ČR vyzývá k odvolání stávky praktických lékařů

Svaz zdravotních pojišťoven ČR podporuje a bude podporovat posílení úlohy praktických lékařů v systému českého zdravotnictví. Toto posilování však musí být se zdravotními pojišťovnami projednáno a zaváděno postupně formou rozšiřování vzájemných smluvních vztahů.

Nemůžeme proto souhlasit s tím, aby byli naši pojištěnci bráni 21. září jako rukojmí pro prosazování požadavků, které nejsou ani reálné ani systémově správné. Požadované navýšení kapitační platby neodpovídá potřebě rozšiřovat postupně kompetence praktických lékařů a takto dohodnuté a nově nasmlouvané konkrétní výkony také vykazovat a hradit.

Požadavek na 6% plošný nárůst úhrad pro rok 2017, a to dokonce bez odpovídající protihodnoty pro pacienty, nelze proto akceptovat. Svaz zdravotních pojišťoven ČR proto vyzývá Sdružení praktických lékařů ČR, aby výzvu k uzavření ordinací odvolalo a úpravu postavení praktických lékařů v systému řešilo spolu s plátci jednáním a průběžnou spoluprací.

V Praze dne 13. 9. 2016
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident


ANČR: vyjádření k plánované stávce praktických lékařů

Asociace nemocnic České republiky odmítá některé z důvodů, které vedou Sdružení praktických lékařů k plánování stávky. Poukazuje naopak na personální problémy českých nemocnic a na přetěžování nemocničního personálu, k čemuž mnohdy vede právě suplování práce praktických lékařů.

Nedostatek zdravotních sester se projevuje ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v celé České republice. Dle dat ÚZIS ubylo v těchto zařízeních 2 008 zdravotních sester v letech 2010-2015. Za stejné období přitom přibylo 1 287 zdravotních sester v ambulantním segmentu. V regionech se objevuje i obdobný problém s nedostatkem lékařů na vykrytí pohotovostních směn v LZZ.

Již tak vytížené a personálně oslabené nemocnice musejí navíc v mnoha případech zastupovat za péči, která je v kompetenci praktických lékařů. Práce ambulantních lékařů, praktiků i specialistů, v době prázdninových měsíců je velmi limitovaná a pacienti protože nenachází otevřené ambulance, končí na urgentních příjmech nemocnic i s banálními onemocněními. Tato situace se opakuje i v ostatních obdobích roku, v odpoledních hodinách. „Přelévání neodkladné péče do nemocnic vede k situaci, že zdravotníci v ústavní péči čím dál méně považují nepřetržitý provoz za atraktivní a pokud je možnost, tak dají přednost méně časově i pracovně vytížené zdravotnické činnosti (jednosměnný provoz), odchodu do zahraničí, event. změně profese,“ říká Ing. Jaroslava Kunová, předsedkyně AN ČR.

Obdobně, jako jsou limitovány ordinační hodiny během týdne, platí, že nemocnice přebírají pacienty o svátcích, víkendech, dovolených (kdy nejsou zajištěny zástupy), ale i nákladné pacienty (diagnostika i léčba), kteří jsou praktiky odmítáni a posíláni do nemocnic. „Výše uvedený stav se projevuje i při výběru školy, kdy se zejména o práci sester zajímá menší část populace, oproti reálné potřebě náhrady za zdravotní sestry, které odcházejí do důchodu,“ uzavírá Kunová.


Vyjádření ČLK

Česká lékařská komora podporuje legitimní požadavky praktických lékařů na zvýšení kapitační platby. Praktičtí lékaři nepožadují nic jiného, než aby se zvýšení ceny lékařské práce, které již před rokem prosadila komora, promítlo do příjmů i jejich ordinací. Obdobně ČLK požaduje identické navýšení úhrad pro ambulantní specialisty i nemocnice.

Česká lékařská komora vyzývá ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, aby upustil od výroků dehonestujících praktické lékaře – členy ČLK.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Ohodnoťte tento článek!