Výzva prezidenta České lékárnické komory adresovaná ministrovi zdravotnictví

PharmDr. Lubomír Chudoba

Vážený pane ministře, Česká lékárnická komora spolu se všemi lékárníky v České republice s povděkem vyslechla Vaše ujištění, že v roce 2015 dojde k navýšení příjmů zdravotnických pracovníků. Mzdy lékárníků a farmaceutických asistentů již několik let nerostou, a v mnoha případech dokonce klesají. Obrat k lepšímu by proto velmi uvítali. Ze zpráv, které mají k dispozici, pro ně ale vyplývají určité znepokojivé skutečnosti.

Valná většina lékárníků nepracuje ve státních zařízeních, o nichž byla v médiích řeč zejména. Proto se velmi přimlouvají za to, aby byla opatření směřující k navýšení mezd zdravotníků koncipována tak, že se prostředky spravedlivě rozdělí všem poskytovatelům zdravotní péče, státním i soukromým. Bude-li navýšení zajištěno prostřednictvím úhradové vyhlášky, tak jako v letošním roce, jistě se podaří tento základní požadavek naplnit.

S úhradovou vyhláškou však souvisí i další obava lékárníků. Lékárenská péče není odměňována výkonově, zanedbatelnou výjimkou je úhrada tzv. signálního výkonu. Celá váha odměňování lékárenské péče tak stojí na příjmu z regulované obchodní přirážky k ceně léků, která je zčásti hrazena zdravotními pojišťovnami a zčásti pacienty.

Mzdy lékárníků proto nelze zvýšit tím, že bude změněna úhradová vyhláška. Taková změna se příjmů lékáren nedotkne, a pokud nebudou příjmy lékáren navýšeny, nemůže dojít ani ke zvýšení mezd lékárníků – zaměstnanců. Je-li příjem lékáren závislý na výši regulované přirážky, je nutné k naplnění slibu zvýšení mezd všech zdravotníků změnit i cenový předpis, který určuje výši přirážky.

Lékárníci proto očekávají, že dojde k navýšení přirážky v cenovém předpisu, nejlépe pak zavedením fixní částky z ceny každého balení léčivého přípravku. Jedině tak bude možné předejít dalšímu poklesu odměn lékárníků způsobenému neustálým snižováním cen léčivých přípravků.

Lékárníci na jednu stranu vítají, že ceny léčivých přípravků klesají, na druhou stranu při jejich výdeji vykonávají stále stejnou odborně náročnou činnost, jejíž náklady na rozdíl od ceny léků nejenže neklesají, ale stoupají.

Lékárníci nemají žádnou odborovou organizaci, která by u Vás, pane ministře, mohla vyjednávat o jejich sociálních poměrech. Proto se této role musí ujmout stavovská organizace, na níž se také většinově její členové obracejí právě s požadavkem, aby se zasadila přinejmenším o zastavení jejich neustále se horšícího postavení oproti ostatním zdravotníkům.

V Praze dne 29. 7. 2015

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Ohodnoťte tento článek!