Výběrové řízení na pozici ředitele NEMOCNICE ŽATEC

Nemocnice žatec logo

NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., IČ: 250 26 259, se sídlem Husova 2796, 438 01 Žatec vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., jehož úkolem bude řízení a koordinace činností nemocnice v oblasti poskytování zdravotní péče.

Požadavky na uchazeče:

• VŠ vzdělání magisterského studijního programu v oblasti ekonomie, práva nebo lékařství
• zkušenosti s řízením zdravotnických zařízení akutní lůžkové péče nebo jiných velkých zdravotnických zařízení a kolektivů zaměstnanců
• zkušenost či znalost v řízení kvality poskytované péče ve zdravotnických zařízeních a procesů vnitřního auditu
• znalost ekonomiky zdravotní péče
• znalost dotační problematiky
• zkušenosti s investičními projekty ve zdravotnictví
• zkušenosti s projektovým řízením
• schopnost vést a motivovat podřízené
• schopnost strategického myšlení
• výborné komunikační, prezentační, manažerské a organizační dovednosti, odolnost vůči stresu
• občanská a morální bezúhonnost
• znalost alespoň jednoho cizího jazyka (ideálně Aj či Nj) v úrovní B1- B2 ( certifikát není podmínkou)

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

• přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí
• osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a e- mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

• strukturovaný profesní životopis zaměřený na odbornou praxi a referenční projekty ve zdravotnictví
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• příp. kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání,
• výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
• prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení,
• písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., (max. 4 strany formátu A4). Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami nejpozději do 25. května 2016 do 10.00 hodin na adresu: NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., se sídlem Husova 2796, 438 01 Žatec, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení – ředitel NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s.,“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Výběrové řízení proběhne v měsíci červnu 2016, kdy 1. kolo výběrového řízení se bude konat v termínu od 7. – 14.6.2016 a 2. výběrové kolo – finální proběhne v termínu od 20.-21.6.2016. Uchazeče k němu písemně či telefonicky pozve předseda výběrové komise.

Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje dvě shora uvedená výběrová kola, kde proběhnou pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí dne 27.6.2016 konečný výsledek výběrového řízení.

Nástup vybraného uchazeče na pozici ředitele NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., bude ke dni 1.7.2016.

Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Vlček – místopředseda správní rady, tel : 606892929, email:jiri@izatec.cz
MUDr. Roman Sýkora – člen správní rady , tel : 602524203,email: roman.sykora@zzskvk.cz

za NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s
Ing. Petr Šmíd
Předseda správní rady

Ohodnoťte tento článek!