Akreditace: cíl i pro malé nemocnice

O mezinárodní akreditaci Joint Commission International usiIují v současnosti dvě velké pražské nemocnice – Ústřední vojenská a Na Homolce. I menší zdravotnická zařízení, která se na poskytování péče zahraničním pacientům nezaměřují, chtějí doshánout určitého stupně akreditace kvality…

O mezinárodní akreditaci Joint Commission International (JCI) usilují v současnosti Ústřední vojenská nemocnice (od roku 2000) a nemocnice Na Homolce (od roku 2003). Postupně se o tento projekt začínají zajímat i další velká zdravotnická zařízení v Praze – Fakultní Thomayerova nemocnice a FN Motol. Jejich motiv je zřejmý – snaží se zajistit prestiž zařízení v zahraničí.

A co menší nemocnice, které o poskytování péče zahraničním pacientům neusilují? Podle Davida Marxe, člena správní rady JCI, chce zlepšovat kvalitu řízení nemocnic i řada malých zdravotnických zařízení. Záleží ale na tom, jestli k tomu budou nemocnice nějak finančně motivovány.

„Teď se chystáme spustit mezinárodní projekt sledování chyb při poskytování zdravotní péče a přihlásilo se nám zatím asi 26 nemocnic. To ukazuje, že o tyto projekty zájem je,“ řekl proZdraví.Euro.cz Marx a dodal:

„Problém je ale v tom, že nikde, ani v USA, ani v Evropě nezvyšují nemocnice kvalitu jen proto, že ony samy chtějí. Mají přirozeně zájem, aby se jim jejich aktivita finančně vrátila. Ve Spojených státech se zájem o akreditace zvedl až tehdy, když začalo platit, že Medicare nenasmlouvá péči s těmi zařízeními, která nejsou akreditována,“ poznamenává Marx.

Akreditační standardy pro nemocnice

Právě v těchto dnech vychází první česky psaná publikace, která manažerům zdravotnických zařízení přibližuje ucelené mezinárodní normy řízení a péče o pacienty. Kniha zvaná Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice je určitou „učebnicí“ kvality ve zdravotnictví, ze které se může poučit manažer každého zdravotnického zařízení, nejen ředitelé velkých nemocnic. Autory komentovaného překladu Mezidnárodních standardů Joint Commission International jsou lékaři Ivan Staněk a David Marx.

„Ne každá nemocnice se bude snažit získat mezinárodní značku. Menším zdravotnických zařízením poslouží tato kniha jako návod, jak zlepšit řízení nemocnice,“ uvedl Marx.

Na základě těchto standardů mohou manažeři porovnat úroveň svých zdravotnických zařízení ve srovnání s mezinárodními měřítky.

„Ani v USA, ani v Evropě nezvyšují nemocnice kvalitu jen proto, že ony samy chtějí. Přirozeně požadují, aby se jimjejich aktivita finančně vrátila,“říká David Marx

Příklady standardů

Standardy JCI hodnotí především postupy v daném zařízení, nikoliv jeho materiální vybavení. Sledují kritétria typu: dostupnost a kvalita péče, práva pacientů a jejich blízkých, diagnostická péče, terapeutická péče, edukace pacientů a jejich blízkých, zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů a další.

Tyto obecné okruhy jsou pak podrobně rozvedeny do konkrétních kroků – tzv. indikátorů standardu.

Pro ilustraci uveďme příklad standardu COP (zkratka pro oddíl terapeutické péče):

Standard COP.11.5.: Před podáním léčiva pacientovi se osoba, která léčivo podává, přesvědčí o totožnosti pacienta.

Indikátory tohoto standardu pak jsou:

1. Nemocnice má zavedený systém umožňující ověřit totožnost pacienta.

2. Před podáním léčiva je ověřována pacientova totožnost.

Standard COP.11.5.1: Léčiva se pacientům podávají ve stanovenou dobu a ve stanovené dávce.

Indikátory standardu:

1. Při podávání léčiva se ověřuje, zda podávané léčivo odpovídá předepsanému.

2. Při podávání léčiva se ověřuje, zda podávaná dávka odpovídá předepsané.

3. Při podávání léčiva se ověřuje, zda způsob aplikace léčiva odpovídá předepsanému.

4. Léčiva jsou podávána ve stanovený čas.

5. Léčiva jsou podávána stanoveným postupem.

Akreditace ve světě

Původní standardy JCI vznikly v polovině minulého století v USA, podle těchto amerických standardů se hodnotí opakovaně každé dva až tři roky kvalita péče ve 20 tisících zařízeních.

Podle mezinárodní verze standardů je nyní na celém světě akreditováno 42 nemocnic, z toho v Evropě 28. Kvalitu nemocnice vyhodnocuje nezávislý orgán, v USA je to Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO), mimo USA dceřiná společnost Joint Commission International (JCI), která od roku 1994 poskytuje konzultace v asi 40 zemích.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:
Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQuA)
Spojené akreditační komise (JCI)

Iva Bláhová, www.Zdravi.Euro.cz, 20.1. 2004


Informace o knize

Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice

včetně on-line objednávky na dobírku

najdete v rubrice >> Literatura.

Ohodnoťte tento článek!