Cenu J. E. Purkyně 2015 obdržel profesor Jiří Mazánek

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Cenu J. E. Purkyně 2015 udělila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) emeritnímu přednostovi Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.

TISKOVÁ ZPRÁVA 1. LF UK

„Prof. Mazánek je významnou osobou české medicíny zasahující svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie, čelistní a obličejové chirurgie, chirurgie a onkologie. Stál rovněž u rozvoje laserové medicíny v České Republice i v Evropě,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Připomněl, že oceněný lékař byl průkopníkem řady postupů, zejména v problematice laserové onkologie. Dlouhá léta vedl největší klinické stomatologické pracoviště v ČR, působil jako proděkan 1. lékařské fakulty UK, aktivně pracoval v České stomatologické komoře a obor zastupoval v mnoha odborných radách. Je autorem klíčových učebnic a dalších učebních textů. „Bez jeho práce si nelze představit současnou podobu čelistní a obličejové chirurgie,“ říká prof. Svačina.

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., doplnil, že prof. Mazánek je výjimečným člověkem, v němž se spojují hluboký odborný základ s vynikajícími osobními vlastnostmi. „Je vždy připraven pomáhat spolupracovníkům, studentům i pacientům. Nezištně pracoval a pracuje pro českou vědu a školství. Je tak příkladem už pro několikátou generaci lékařů,“ uvedl děkan. „Vyznamenání vnímám spíše než jako osobní ocenění vykonané práce jako poctu odbornosti – tedy maxilofaciální chirurgii a stomatologii, kterou jsem měl tu čest reprezentovat řadu let na úrovni národní a mezinárodní, “ řekl prof. Mazánek. Doplnil, že s úctou vzpomíná na svoje životní učitele a spolupracovníky, kteří již nežijí anebo odešli na odpočinek.

Oceněný lékař a jeho tým již několik let ve spolupráci s kolegy z Laboratoře biomechaniky lidského těla ČVUT a firmou Lasak řeší problematiku tzv. 3D custom made implantátů a obličejových epitéz (speciálních protéz). Cílem je vytvořit efektivní metodu návrhu a tvorby náhrad kostí i měkkých tkání při různých defektech obličeje.

Prof. Mazánek připomněl, že před sedmi lety se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce objektu Stomatologické kliniky v Kateřinské ulici včetně Stomatologického muzea profesora Jana Jesenského. „S profesorem Václavem Seichertem z Anatomického ústavu naší fakulty připravujeme publikaci, která by odborné i laické veřejnosti přiblížila historii české stomatologie a sbírky a exponáty tohoto muzea,“ dodává.

Prof. Mazánka na ocenění navrhla Česká stomatologická společnost ČLS JEP a Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP. O jejím udělení rozhodli členové společnosti v tajném hlasování. Cena existuje od roku 1962 a v posledních letech ji obdrželi např. prof. T. Fučíková, DrSc., prof. J. Tichý, prof. B. Hučín, prof. P. Klener, prof. V. Beneš st., prof. R. Königová a prof. J. Koutecký.

Ohodnoťte tento článek!