Člověk se vyvíjel v zářícím světě

Fyzik Luděk Pekárek, hygienik v oblasti fyziky při Hygienické stanici Hlavního města Prahy, říká: strach ze záření je zbytečný. hn: Naše obavy ze záření mají ale jistě původ v realitě…

Fyzik Luděk Pekárek z Národní referenční laboratoře pro neionizující pole a záření varuje před strachem ze záření

Život fauny i flory je na nejrůznější druhy záření adaptován, na slunečním záření je dokonce závislý. Přesto má slovo záření zlověstný zvuk. Fyzik Luděk Pekárek, hygienik v oblasti fyziky při Hygienické stanici Hlavního města Prahy, říká: strach ze záření je zbytečný.

hn: Naše obavy ze záření mají ale jistě původ v realitě…

Záření si vysloužilo špatnou pověst hlavně díky radioaktivnímu. To je stejně jako rentgenové záření nebezpečné pro zdraví tím, že ionizuje atomy a molekuly – rozbíjí je na elektricky nabité části – ionty. V molekulách řídících životní funkce a v DNA může toto záření vyvolat nežádoucí změny. Podobné „chyby“ vznikají v živé tkáni i spontánně, a v obou případech proti nim zasáhnou přirozené opravné mechanismy. Slabému ionizujícímu záření byl člověk vystaven dávno předtím, než je uměl sám vytvořit. Něco jiného jsou ovšem nemoci ze záření.

hn: Měli bychom vymezit slova záření a pole.

S elektromagnetickým zářením je vždy spojeno elektrické a magnetické pole, zatímco ne každé elektrické nebo magnetické pole je spojeno se zářením. Například za normálního počasí je na volném prostranství vždy přítomné elektrické pole s intenzitou 140 voltů na metr. Je to statické pole a nic nevyzařuje. Dráty vysokého napětí vytvářejí ve svém okolí elektrické a magnetické pole s frekvencí příliš nízkou na to, aby se vyvolané pole mohlo oddělit od zdroje jako záření. Antény rozhlasových, televizních a jiných vysokofrekvenčních vysílačů jsou zdroji elektromagnetického záření. Jejich pole se šíří do velkých vzdáleností jako elektromagnetická vlna.

hn: V jaké intenzitě se k nám dostává kosmické záření?

Rentgenové záření a záření gama přicházející z vesmíru zcela pohlcuje zemská atmosféra. S výjimkou slunečního záření je elektromagnetické záření velmi slabé a představuje něco jako kosmický šum.

hn: Představují zdravotní riziko rentgenové přístroje nebo magnetický tomograf?

U dnešních rentgenových přístrojů nemůže dojít k překročení bezpečných hodnot. Magnetický tomograf používá kombinaci vysokofrekvenčního magnetického pole se statickým magnetickým polem a patří tedy k zařízením neionizujícím.

hn: Zdrojem radioaktivního záření je plyn radon. Jak lze minimalizovat toto zdravotní riziko?

Radon stoupá na některých místech ze země. Je jedním z produktů rozpadu uranu, s poločasem rozpadu čtyři a půl dne. Shromažďuje-li se v místnosti, může jeho záření překročit hygienicky přípustnou normu. Do obydlí vniká nejen z podzemí, ale může se uvolňovat i z některých nevhodných stavebnin. U nás je v horninách uranu poměrně hodně. Obsahuje ho například i žula. Místa, kde se vyskytuje větší množství radonu se sledují. Tam, kde se nedaří snížit množství radonu pod předepsanou úroveň, se budovy nevyužívají pro trvalý pobyt.

hn: Jak působí na vyšší organismy silnější magnetické pole?

Nepříznivé působení magnetického pole na člověka souvisí s elektrickými proudy, které magnetické pole v těle vyvolá. Například pro proměnné magnetické pole s frekvencí 50 Hz, používané v evropské energetické síti, jsou stanoveny přípustné hodnoty s velkým bezpečnostním koeficientem. V místech přístupných obyvatelstvu tyto velmi nízké hodnoty nejsou překračovány. Platí to i pro okolí vedení vysokého napětí. Člověka v proměnném magnetickém poli lze přirovnat k sekundárnímu závitu transformátoru: Největší proud protéká tam, kde má tělo největší rozměr a největší elektrickou vodivost, především v těch částech, které obsahují hodně vody. Kosti a místa, kde je více tuku, a také plíce, mají naopak elektrickou vodivost malou. Limity pro proměnné magnetické pole jsou stanoveny tak, aby indukované proudy v těle byly mnohem nižší než přirozené fyziologické proudy, které v těle vznikají při činností svalů a buněk. Hygienická norma tím vylučuje nežádoucí dráždění buněk, především nervové tkáně. Vysoké frekvence používají především rozhlasové vysílače VKV, televizní vysílače a vysílače pro mobilní telefonní síť. Přípustné hodnoty pro tato pole a záření jsou stanoveny tak, aby u dospělých i dětí nemohlo vysokofrekvenční pole způsobit ohřátí větší než asi o dvě setiny stupně Celsia. Vysokofrekvenční ohřev se na druhé straně používá v diatermii. Ta je jako léčebná metoda známá déle než půl století, a jiné účinky než tepelné se u léčených pacientů neprojevily. V mikrovlnných troubách se vysokofrekvenčním polem ohřívá jídlo.

hn: Vyvolává léčebný efekt pevný magnet? Existují například magnetické náramky, nebo přikrývky se všitými pevnými magnety…

Pevné magnety v náramcích nebo v přikrývkách či v náplastech nevyvolají v tkáni těla elektrický proud a nemohou tedy působit léčebně. Neúčinné je i zalévání rostlin z konví opatřených magnety nebo setí polních plodin přes magnety.

hn: Magnetem je i Země…

Občasné změny zemského magnetického pole označované jako magnetické „bouře“ nedosahují zpravidla ani jednoho procenta z oněch (i tak slabých) 50 mikrotesla. Magnetické bouře se projevují silněji ve vyšších vrstvách atmosféry a souvisejí s elektrickými proudy vyvolávanými silnějšími „závany“ slunečního větru, čili protony vymrštěnými z povrchu Slunce při slunečních erupcích. V okolí pólů Země se magnetické „bouře“ projevují optickými efekty zvanými polární záře.

hn: Objevují se obavy ze záření elektrických spotřebičů, počítačů nebo mobilních telefonů. Jsme obklopeni takovým nebezpečím?

Všechna tato pole jsou tak slabá, že jejich působení na lidský organismus je možné vyloučit. Nepřekračují přípustné hodnoty ani v těsné blízkosti a se vzdáleností od nich intenzita pole velmi strmě klesá.

hn: Kdo je garantem věrohodných informací týkajících se záření?

Světová zdravotnická organizace. Ta podporuje příslušný výzkum a stará se o to, aby hygienické normy stanovené pro elektromagnetická pole, jsou-li dodrženy, vyloučily poškozování zdraví.

hn: Bylo prokázáno, že časté používání mobilního telefonu může nastartovat mozkový nádor?

Nebylo. Ale stejně se tohle téma vždy znovu otevírá. Na zasedáních Mezinárodního poradního sboru WHO pro elektromagnetická pole v Ženevě se vždy hodnotí, zda doporučené hygienické limity není třeba změnit. V popředí zájmu stojí nová publikovaná tvrzení o údajné škodlivosti mobilních telefonů, ale i zprávy o tom, že nezávislé experimenty taková tvrzení nepotvrdily.

Věra Nosková, Hospodářské noviny, 18.4.2002

Ohodnoťte tento článek!