Daňová poradna: jak je to s klinickými lékovými studiemi

Autorka dotazu se ptá, za jakých podmínek je lékař při sledování klinické lékové studie povinen platit DPH? Ke kterému číselnému kódu SKP patří? Na dotaz odpovídá Pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates. Otázky ohledně platby daní zodpoví i vám.

Otázka: Rostislava Adamová

Prosím o vyjádření, zda níže popsaná činnost je, či není osvobozená od DPH, ev. ke kterému číselnému kódu SKP patří.

1. Lékař má vedle hlavního zaměstnavatele (státního zdravotnického zařízení)

dohodu o provedení práce s vysokou školou, lékařskou fakultou založenou v souladu s právním řádem ČR na sběr a kontrolu dat vyžadovaných v průběhu řešení a monitoringu projektu s názvem „Hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby přípravkem XY u pacientů s nemocí 123,

2. dále smlouvu o poskytování služeb dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku s právnickou osobou založenou v souladu s právním řádem ČR za účelem provádění zprostředkovatelské činnosti v oblasti zdravotnictví a to, klinického hodnocení léčiv (klinické studie), tzn. vyplňování Case report form pro zadavatele, kdy na základě správného výběru pacienta (s jeho souhlasem) provádí testování zadavatelem dodaných léčiv ve stanoveném zdravotnickém zařízení v ČR. Zadavatel studie – zahraniční dodavatel má smlouvu se zdravotnickým zařízením v ČR, že předmětná studie bude probíhat na přístrojích a v prostorách zdravotnického zařízení v ČR,

3. dále smlouvu o vytvoření autorského díla a převodu výhradních užívacích práv dle autorského zákona, kdy objednavatel je zahraniční subjekt, zastoupený paní AB, vedoucí organizační složky v ČR. Předmětem smlouvy je provedení a zdokumentování klinického hodnocení autorem (lékařem) s cílem získat údaje o účinnosti a bezpečnosti léčiva podávaného pacientům trpícím nemocí 123. Objednatel na své náklady dodá autorovi bezplatně léčiva a veškeré potřeby pro zdokumentování klinického hodnocení v potřebném množství k provedení studie. Plátcem odměny je zahraniční subjekt.

Autor (lékař) zařadí do studie hodnocené subjekty (pacienty).

Obecně se jedná o klinické lékové studie, prováděné na území České republiky pro zahraničního objednavatele, prostřednictvím právnické osoby založené v souladu s právním řádem ČR, kdy dodavatelem léčiv i plátcem odměny je zahraniční subjekt a nejsou hrazeny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Odpovídá Pavel Vítek, daňová a účetní kancelář Dates.

Výše uvedené činnosti nejsou zdravotnickými službami a proto ani nejsou osvobozeny od DPH. Co se týče zařazení do SKP , podotýkám, že k takovému zařazení nejsem autorizován a je věcí Českého statistického úřadu popřípadě jím zmocněných firem které provádějí zařazování činností do SKP. Podle mého názoru půjde o činnosti vědecké a výzkumné uvedené v SKP 73.10.15 – výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd a farmacie se sazbou daně 19%. Místem plnění je tuzemsko, pokud je služba uskutečňována v tuzemsku (§10 odst. 4 písm. a) – vědecké služby).

Nyní k jednotlivým bodům:

1. Dohoda o provedení práce je závislou činností a její vykonavatel není dle § 5 odst. 2 poslední věty (zákona o DPH) osobou povinnou k dani a proto předmět této činnosti není dle § 1 odst. 1 zákona o DPH předmětem daně (není uskutečněn osobou povinnou k dani) a to ani v případě, kdy z titulu jiných činností je osoba uskutečňující závislou činnost (zaměstnání) plátcem DPH.

2. Smlouva o poskytnutí služby je již samostatnou ekonomickou činností a příjmy z této smlouvy budou podléhat DPH a to základní sazbě.

Otázkou v konkrétně uvedeném případě zůstává, zda přesně tato činnost tj. dle pokynů zadavatele a nikoliv ve svém zařízení není skrytou formou závislé činnosti , zastřenou formálně smlouvou obchodní a zda není porušením zákona o zaměstnanosti a neměla by být pojata jako činnost závislá. V opačném případě tj. pokut to projde jako samostatná činnost vykonávaná podnikatelem platí o dodávce léčiv a poskytnutí zařízení ze strany odběratele to samé jako v případě č. 3

3. Smlouva k převodu autorských práv k dílu je službou podléhající základní sazbě daně §14 odst. 1 písm a) zákona. Léčiva a potřeby dodané bezplatně odběratelem studie však bude nutné zdanit jako naturální příjmy autora daní z příjmu a zahrnout jejich hodnotu do základu DPH.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!