Dozorčí rada a nahlížení do zdravotnické dokumentace

dokumenty, dokumentace, stetoskop

„Mohou členové dozorčí rady nemocnice – akciové společnosti nahlížet v rámci své dozorčí role do zdravotnické dokumentace?“ ptá se čtenář v naší právní poradně.

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Nahlížení do zdravotnické dokumentace upravuje zákon o zdravotních službách. Ten ve svých ustanoveních vyjmenovává, které osoby a za jakých podmínek mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

Předně je třeba konstatovat, že nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi může kterákoli osoba, kterou určí pacient, nepochybně tedy také člen dozorčí rady nemocnice, je-li určen pacientem jako osoba, která je oprávněna nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Bez souhlasu pacienta můžou do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nahlížet pouze v zákoně uvedené osoby, a to za podmínek stanovených zákonem. Otázku, zda je k nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi oprávněn člen dozorčí rady nemocnice, nelze obecně zodpovědět bez dalších informací o této osobě.

Několik podmínek

K tomu, aby člen dozorčí rady nemocnice mohl nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, je nezbytné, aby splňoval některou z níže specifikovaných podmínek:

• Buď by musel být osobou, která má způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

• Nebo by musel být jiným odborným pracovníkem v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, jenž je současně zaměstnancem poskytovatele zdravotních služeb.

• Nebo by se muselo jednat o dalšího zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb. Nahlížení je přitom možné v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání a dále z důvodu splnění úkolů podle zákona o zdravotních službách nebo jiných právních předpisů a pro hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb.

Zákon zároveň stanoví, že k takovému nahlédnutí může dojít pouze, je-li to v zájmu pacienta nebo je-li to potřebné pro účely vyplývající ze zákona nebo jiných právních předpisů, a to v nezbytném rozsahu. Není tedy možné, aby si člen dozorčí rady nemocnice, přestože by byl oprávněn nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, bez jakéhokoli důvodu opatřoval informace ze zdravotnické dokumentace pacienta.

Ochrana soukromí pacienta

Zákon tak výslovně nestanovuje, že by člen dozorčí rady nemocnice mohl automaticky nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. V případě, že člen dozorčí rady je současně některou z osob, kterým zákon umožňuje nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, může tak činit, ale pouze z toho titulu, že je jednou z osob vyjmenovaných v zákoně, nikoli pouze z titulu svého členství v dozorčí radě.

Ustanovení zákona o zdravotních službách vztahující se k nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou koncipována spíše minimalisticky za účelem přesně vymezit okruh osob oprávněných k nahlížení do dokumentace, to vše s cílem maximálně chránit právo pacienta na soukromí a utajení informací o jeho zdravotním stavu.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!