Drogový trh mění vzorce užívání i zdravotní rizika

Evropské monitorovací centrum pro drogy, které sleduje vývoj drogové situace v Evropě, ve své zprávě uvádí, že přetrvává vysoká nabídka nových psychoaktivních látek, návrat MDMA (extáze), nárůst zneužívání syntetických opioidů nebo metamfetaminu (pervitinu), nárůst počtu úmrtí v důsledku předávkování.

Z Evropské zprávy o drogách 2016 vyplývá, že Česká republika čelí těmto výzvám také, ale úmrtnost na předávkování nebo například výskyt HIV mezi injekčními uživateli drog jsou u nás dlouhodobě velmi nízké. Zpráva zdůrazňuje, že je potřeba řešit rozsáhlejší a komplikovanější soubor problémů než v minulosti a také protidrogová politika se tak stává komplexnější.

S novými problémy rostou nová zdravotní rizika a znepokojení nad nárůstem počtu úmrtí v důsledku předávkování. „Drogová scéna v Evropě se mění a zdaleka se to netýká jen tzv. nových psychoaktivních látek. Pozorujeme návrat extáze, pervitin není zdaleka jen problémem České republiky, syntetické opioidy zvyšují riziko předávkování a injekční užívání, které bylo dosud ve většině Evropy spojeno s heroinem, se objevuje u stimulancií, což zvyšuje riziko přenosu HIV infekce,“ uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Pokusní králíci

Rizika související s novými drogami v Evropě jsou sledovány prostřednictvím systému včasného varování EU pro nové psychoaktivní látky. Objevují se i případy hromadného výskytu akutních otrav či úmrtí. Od roku 2014 vydala agentura EMCDDA v souvislosti s užíváním nových drog 34 výstrah v oblasti veřejného zdraví.

Počet, rozmanitost a dostupnost nových psychoaktivních látek na evropském trhu neustále roste. Agentura v současnosti monitoruje více než 560 látek. V roce 2015 bylo hlášeno 98 nových látek (v roce 2014 jich bylo 101). Účinná a rychlá reakce na prodej nových psychoaktivních látek není jednoduchá. Mladí uživatelé mohou nevědomky hrát úlohu lidských pokusných králíků u látek, jejichž potenciální zdravotní rizika jsou v podstatě neznámá.

Extáze je opět populární

Zpráva potvrzuje návrat MDMA (extáze) v Evropě po několika letech, kdy její popularita klesala. Extáze už není drogou užívanou výhradně v tanečních klubech, ale užívá ji širší spektrum mladých lidí v běžnějších prostředích nočního života, jako jsou bary a večírky. „Konopné drogy, extáze, ale také pervitin a kokain jsou nejužívanějšími nelegálními drogami na české taneční scéně,“ říká vedoucí Monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády Viktor Mravčík.

Dále upozorňuje také na výskyt nových drog v úzké souvislosti s českou taneční scénou: „Mladí lidé pohybující se v prostředí noční zábavy mají také mnohem vyšší zkušenosti s užitím nových psychoaktivních látek.“ Extáze je v rostoucí míře dostupná on-line. I když se většina obchodů s nelegálními drogami stále odehrává off-line, potenciál pro rozšiřování on-line nabídky je značný.

Úmrtí v důsledku předávkování opioidy

Odhaduje se, že v roce 2014 došlo v EU přinejmenším k 6 800 úmrtím v důsledku předávkování, zejména v souvislosti s heroinem a dalšími opioidy. Příčiny zvýšení počtu smrtelných mohou souviset například s nárůstem dostupnosti heroinu, vyšší čistotou drog, stárnutím uživatelů a měnícími se vzorci užívání, včetně užívání syntetických opioidů a léků. V České republice bylo v roce 2014 zaznamenáno 48 smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami.

„Situace v oblasti nelegálních drog je u nás, oproti Evropě, výrazně stabilizovaná. Naopak, co se týče legálních drog, např. v roce 2014 zemřelo 322 lidí v důsledku předávkování alkoholem, což je přibližně desetkrát víc než počet předávkování všemi nelegálními drogami dohromady. Ale kromě předávkování jsou alkohol a tabák příčinou mnohem většího počtu úmrtí, odhaduje se, že se podílejí přibližně 25 % na celkové úmrtnosti v České republice, což je přibližně 25 tisíc úmrtí ročně,“ podotýká k české situaci Viktor Mravčík.

Heroin sice zůstává nejčastěji užívaným opioidem, v rostoucí míře jsou ale zneužívány syntetické opioidy. Vzrostl počet zemí uvádějících syntetické opioidy jako primární drogu užívanou osobami, které nastupují léčbu.

Nízká dostupnost léčby

Substituční léčba byla v roce 2014 poskytována zhruba 644 000 uživatelů opioidů v EU. „V posledních letech zaznamenáváme stagnaci dosud rostoucího trendu léčených v substituční léčbě. Jako by systém dosáhl stropu své dostupnosti. Dostupnost léčby je nízká zejména v Praze, severních Čechách a v dalších českých krajích, kde je užívání opioidů rozšířeno. Pro většinu klientů je navíc léčba finančně nedostupná, protože zdravotní pojišťovny léky většině pacientů nehradí, musí si je hradit z vlastních kapes. To je tlačí ke kriminálnímu jednání a obchodování na černém trhu, což je samozřejmě proti cílům substituční léčby,“ uvádí Vobořil s tím, že „komplexní protidrogová prevence je nejen otázka dobrých programů, ale především jejich finančního zajištění.“

Nárůst užívání amfetaminů v EU

Celkově Evropa v posledním desetiletí zaznamenala 50% zvýšení počtu klientů nastupujících poprvé léčbu, kteří jako primární drogu uvádějí amfetaminy včetně metamfetaminu (pervitinu). V Evropě roste rovněž míra injekční aplikace stimulancií, která je v některých zemích (Lucembursko, Irsko, Skotsko) dávána do souvislosti s aktuálními lokálními epidemiemi HIV infekce, i když dlouhodobý pokles počtu nově diagnostikovaných nákaz virem HIV mezi injekčními uživateli drog v EU pokračuje. V roce 2014 bylo hlášeno celkem 1 236 nově diagnostikovaných případů infekce HIV mezi injekčními uživateli, což je nejméně za více než deset let.

„Pervitin je v České republice stále problémovou drogou číslo jedna. Užívá jej přibližně třikrát více injekčních uživatelů než heroin. Navíc je pervitin u nás v posledních letech 10 až 15 letech také drogou prostředí zábavy,“ poznamenává Mravčík. „Naštěstí je, především díky vysoké dostupnosti a výkonnosti programů výměny jehel a stříkaček a dalších nízkoprahových a kontaktních programů, výskyt HIV infekce mezi injekčními uživateli drog v České republice stále velmi nízký,“ dodává Mravčík.

Ohodnoťte tento článek!