Efektivní způsob monitorování výskytu Chlamydia trachomatis

Efektivní způsob monitorování výskytu Chlamydia trachomatis byl v nedávné době předmětem zájmu několika evropských studií. Tato infekce je sice lehce léčitelná, ale často symptomatická, což přináší zvýšené nároky na optimální zacílení preventivního testování…

Dopad a návratnost testů při korespondenčním monitorování výskytu Chlamydia thrachomatis ve Velké Británii – zhodnocení efektivity této metody

Efektivní způsob monitorování výskytu Chlamydia trachomatis byl v nedávné době předmětem zájmu několika evropských studií.

Tato infekce je sice lehce léčitelná, ale často symptomatická, což přináší zvýšené nároky na optimální zacílení preventivního testování.

Po Dánsku a Švédsku byl výzkum na toto téma proveden i v Británii, kde bylo oslovení účastníků a sběr vzorků realizováno primárně pomocí korespondenčního kontaktu.

Provedení testu

Z registrů v ordinacích praktických lékařů bylo vybráno 19 773 mužů a žen mezi 16-39 lety, kterým byla zaslána výzva k účasti na testu společně s testovací soupravou na odběr moči nebo vaginálního stěru a dotazníkem.

Po potvrzení doručení na dané adrese byli účastnící, kteří na výzvu nereagovali, opakovaně kontaktováni korespondenčními upomínkami, telefonáty, návštěvami a také výzvami umístěnými v ordinacích praktických lékařů, které navštěvovali.

ZDROJ:
British Medical Journal

Vzorky byly analyzovány v referenční laboratoři pomocí metody NAA. Účastníci testu s nálezem chlamydie obdrželi výsledky u svého praktického lékaře, který jim také poskytl léčbu.

Výsledky

Úspěšné doručení testu a tedy dopad korespondenčního monitorování bylo potvrzeno u 73% účastníků. Konečná návratnost testů byla 34,5%. 22,2% respondentů zaslalo vzorky obratem po doručení testu.

Korespondenční upomínky nebo návštěvy a výzvy v ordinacích zvýšily návratnost vždy asi o 5%.

Celkový výskyt chlamydie byl 2,8% u mužů a 3,6% u žen ale u účastníků do 25 let dosáhl až 5,1 % u mužů a 6,2 % u žen. Ve skupině mužů starších 24 let a žen nad 29 let byl výskyt pod 1%. Zvýšený výskyt byl zaznamenán mezi ženami, které reagovali až na opakovanou výzvu k navrácení testů. Existence jednoho nebo více nových partnerů v posledních 12 mesících byl faktor, který nejspolehlivěji předpovídal přítomnost infekce.

Procento výskytu se podstatnou měrou nelišilo mezi respondenty příslušnými k různým ordinacím zúčastněným v testu. Stejně tak nebyl potvrzen zvýšený výskyt infekce u respondentů z ordinací v sociálně deprivovaných oblastech.

Zhodnocení dosažených výsledků

Jednorázové systematické korespondenční testování na chlamydie bylo provedeno úspěšně, nicméně dopad testování byl nekompletní a návratnost nízká, zejména ve více sociálně deprivovaných oblastech.

Silnou stránkou této studie byl její záběr na širokou skupinu respondentů obou pohlaví a také otestování korespondenčního monitorování jako metody, která je efektivní a použitelná i v jiných prostředích.

Omezující byl nižší dopad testování způsobený nepřesnostmi v evidencích pacientů u praktických lékařů. Návratnost testů nesplnila očekávání a vypovídací hodnota studie tak mohla byt snížena výběrovým zkreslením.

Opakované zasílání upomínek mělo malý vliv na zvýšené návratnosti a v rutinní praxi by bylo jen těžko proveditelné.

Výsledky byly srovnatelné s obdobnými studiemi, které shodně hovoří o 2-6% výskytu chlamydií mezi muži mladšími 25 let. Odchylka ve výsledcích mohla být způsobena rozdílnostmi mezi testovanými skupinami, ale také výběrovým zkreslením, protože ani jediná studie nedosáhla plné účasti respondentů.

Faktorem, který nejspolehlivěji předvídal výskyt chlamydií, byla, jak už bylo zmíněno, existence nového sexuálního partnera v posledním roce. Výraznější spojitost výskytu chlamydií s etnickým původem respondentů zaznamenána nebyla.

Výsledky naznačují, že testování by mělo být nabídnuto mužům i ženám mladším 25 let protože založit výběr na sexuálním chováním testovaných by bylo obtížné.

Efektivita a ekonomičnost korespondenčního testování v praxi

Oportunní testování na chlamydie ve vybraných prostředích, které se zaměřuje na ženy mladší 25 let, bylo nyní zahájeno v Anglii, přestože takový postup ještě nebyl ohodnocen randomizovanou experimentální studií a ve Švédsku rozšiřování chlamydií nezastavil.

V Dánsku naopak taková experimentální studie vyhodnotila korespondenční monitorování, s návratností srovnatelnou s naší studií, jako efektivní a ekonomické.

Při širším zavedení korespondenčního monitorování by publicita s tím spojená pravděpodobně přinesla zvýšení návratnosti. Korespondenční monitorování by také mohlo být doplňkem k monitorování oportunnímu jelikož bylo zjištěno, že určitá část obyvatel již delší dobu nenavštívila svého praktického lékaře.

Pokud je přístup k lékařské péči ovlivňován sociálním postavením, mohou efektivní technologie přispívat k zvětšování nerovností ve zdravotním stavu.

Zaznamenali jsme nižší dopad našeho monitorování v lokalitách s více residenty z etnických minorit, nižší návratnost v sociálně deprivovaných lokalitách a také trend k vyššímu výskytu bakterie v takových oblastech.¨

Mladé ženy s nejčastějším výskytem chlamydíí se připojily k testování pouze po opakovaných výzvách. Je třeba provést další výzkumy, aby byl objasněn dopad monitorování výskytu chlamydií na nerovnosti v sexuálním zdraví.

Robert Goš & Michal Janků, www.Zdravi.Euro.cz

autoři jsou externími spolupracovníky redakce

Ohodnoťte tento článek!