Farmaceutická poradna: reklama na léky v médiích pro laiky

Jaká jsou pravidla pro inzerci reklamy léků vázaných na předpis v médiích, která jsou určena pro laickou veřejnost? Kdy jde o skrytou reklamu a v jakých případech naopak takové informace sdělovat lze? Odpovídá JUDr. Marečková…

Viděla jsem v jednom časopise článek jedné farmaceutické firmy, která se zabývá výrobou homeopatických léků a doporučovala, které léky jsou na konkrétní onemocnění a tímto způsobem byly prezentovány i léky, která jsou vázáné pouze na předpis? Domnívala jsem se, že nelze široké veřejnosti takto sdělovat informace o léčivých přípravcích?

JUDr. Marečková

Základním problémem v zodpovězení této otázky je, zda takováto aktivita farmaceutické firmy, ale i vydavatele příslušného časopisu, je reklamou či nikoliv.

Dle mého názoru se o reklamu bude jednat, a to z toho důvodu, že definice reklamy na léčivé přípravky obsažená v § 5 zákona o regulaci reklamy je opravdu velmi široká, ale odpovídá definici reklamy na léčivé přípravky, která je uvedena ve směrnici č.2001/83/ES, kde jsou za reklamu považovány také všechny informace, přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby léčivých přípravků.

Tedy šíření takovéto informace je v zásadě považováno za reklamu na léčivé přípravky.

Pokud je takováto informace šířena o léčivých přípravcích, jejichž výdej je výhradně vázán na lékařský předpis, pak dle mého názoru došlo k porušení zákona o regulaci reklamy, neboť takovouto informaci lze šířit pouze komunikačními prostředky určenými zejména pro odborníky.

Dále se dle mého názoru může jednat i o skrytou reklamu podle § 2 odst.1 písm.d) zákona o regulaci reklamy.

Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se o reklamu jedná. Zejména proto, že není jako reklama označena.

Do této kategorie spadají zejména typy rozhovorů, kde nepřímo dochází k prezentaci firemních produktů nebo články, které pojednávají o určitém onemocnění, a tak mimochodem je s tímto onemocněním prezentován konkrétní léčivý přípravek.

DÁLE ČTĚTE:
Jak je to se vzorky léků?\\
Pravidla internetové reklamy
Lékové studie

Pokud takovýto článek obsahuje odkaz na lék, který spadá do kategorie léku volně prodejného a tento článek je umístěn v časopise tak, že je zřejmé čtenáři, že se jedná o PR článek, pak jde o legální reklamní aktivitu, není možné mít proti takovému postupu jakékoliv námitky.

Jinak jsou výše popsané aktivity v rozporu se zákonem o regulaci reklamy a porušení zákona se dopustí nejenom příslušná společnost, která takto prezentuje své výrobky, ale i šiřitel tohoto sdělení, v našem případě vydavatel konkrétního časopisu.

Jedinou výjimkou, kdy lze sdělovat informace o léčivých přípravcích vázaných na lékařský předpis, je prostřednictvím tzv. veřejné přístupné odborné informační služby, kterou je povinen zřídit a provozovat každý držitel rozhodnutí o registraci.

Ale jejím obsahem by měla být především příbalová informace o léčivém přípravku, proto je tato služba provozována prostřednictvím internetových stránek.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!