Jediná sestra na noční službě

„Zaměstnavatel nám nařídil sloužit noční směny samostatně. To znamená, že bude jedna sestra na oddělení s třiceti pacienty, bez ošetřovatelky či sanitářky. Je to vůbec ze zákona možné? Pokud mě pacient napadne nebo při směně zkolabuji, kdo mi zavolá pomoc a postará se o pacienty?“ ptá se čtenářka.

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Zákoník práce zaměstnavateli ukládá povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zaměstnavatel je také povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, a to vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel je rovněž povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Tyto povinnosti platí obecně pro práce vykonávané ve kteroukoli denní či noční dobu. Zaměstnavatel však má vůči zaměstnancům pracujícím v noci (tj. mezi 22:00 a 6:00 hod.) řadu dalších, zvláštních povinností.

Noční práce a povinnosti zaměstnavatele

Kromě zajištění pravidelných lékařských prohlídek a zajištění možnosti občerstvení mezi tyto povinnosti zaměstnavatele patří také povinnost vybavit pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Tuto povinnost zaměstnavatel splní například tím, že určí místo, kde bude dostupně skladováno vybavení sloužící k poskytnutí první pomoci (nejčastěji plně vybavená lékárnička), a označí jej bezpečnostními značkami. V tomto místě by zaměstnavatel také měl vyvěsit nebo jinak zpřístupnit seznam s čísly první pomoci a instalovat funkční telefon, který budou zaměstnanci moci za tímto účelem bezplatně použít.

Ve spolupráci s osobou odborně způsobilou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci by zaměstnavatel v rámci prevence měl vyhodnotit všechna rizika na pracovišti, kde je vykonávána noční práce. Jako opatření k jejich minimalizaci stanovit i počet osob poskytujících první pomoc a – nejčastěji ve spolupráci se zařízením závodní preventivní péče – tyto zaměstnance řádně proškolit. Pokud by zaměstnavatel nevybavil pracoviště s noční prací prostředky první pomoci, hrozila by mu ze strany inspektorátu práce sankce.

Situace se nejeví jako optimální

Vedle zákoníku práce upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci rovněž prováděcí předpis k zákoníku práce. Ten stanovuje, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

Z řečeného vyplývá, že vzhledem k tomu, že za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá zaměstnavatel, je tedy na něm, jak vyhodnotí rizika na konkrétním pracovišti a stanoví opatření, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech, tedy i nočních směnách.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému se mi Vámi popsaná situace nejeví jako optimální. Doporučuji se s tímto Vaším podnětem obrátit na zaměstnavatele a požádat jej, aby přijal odpovídající opatření.

Ohodnoťte tento článek!