Kardiovaskulární rizikové faktory ve středním věku zvyšují riziko demence

Přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů (diabetes, hypertenze, vysoký cholesterol a kouření) ve středním věku významně zvyšuje riziko vzniku demence v pozdějším věku. K tomuto závěru dospěla studie publikovaná v lednovém vydání časopisu Neurology…

V rámci studie byly retrospektivně sledovány zdravotnické záznamy celkem 8845 pacientů. Všichni pacienti byli pojištěnci téže zdravotní pojišťovny a měli zajištěn stejný přístup ke zdravotní péči.

Autoři dávali do vzájemných souvislostí výsledky vyšetření provedených mezi rokem 1964 a 1973, kdy bylo pacientům 40 až 44 let, s diagnózou demence v letech 1994 a 2003. Demence byla dokumentována u 721 pacientů (8 %) ve věku 66 až 82 let.

Přítomnost každého ze čtyř výše uvedených kardiovaskulárních rizikových faktorů ve středním věku byla spojena s 20% až 40% zvýšením rizika demence v pozdějším věku.

O KOLIK PROCENT ZVYŠUJÍ RIZIKO DEMENCE TYTO FAKTORY:
Diabetes – o 46 %
Zvýšený cholesterol – o 42 %
Hypertenze – o 24 %
Kouření – o 26 %

U pacientů s diabetem byla pravděpodobnost vzniku demence v pozdějším věku o 46 % vyšší, u pacientů se zvýšeným celkovým cholesterolem o 42 % vyšší, u hypertenze o 24 % vyšší a u kuřáků o 26 % vyšší. Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů na výskyt demence byl stejný u obou pohlaví.

Vaskulární složka demence

Osoby se všemi čtyřmi rizikovými faktory ve středním věku měly 2,37krát vyšší riziko, že budou v pozdějším věku diagnostikovány s demencí. Při výpočtu rizika byl brán v úvahu i vliv věku, rasy, pohlaví a vzdělání.

„Zdá se, že demence není izolovaný neurodegenerativní proces, který probíhá v mozku,“ uvádí se ve zprávě. „Prokázali jsme, že je zde vaskulární složka.“

Autoři zároveň poukazují na skutečnost, že všichni sledovaní pacienti byli kryti zdravotním pojištěním, takže se dá předpokládat, že jejich onemocnění bylo léčeno. I přesto měli vyšší riziko vzniku demence než pacienti bez kardiovaskulárních rizikových faktorů.

V závěru autoři studie vyvozují, že časnější a agresivnější léčba rizikových faktorů (zlepšení glykemické kontroly u diabetiků, snížení hladin cholesterolu, kontrola hypertenze a ukončení kouření) by mohla výrazně snížit riziko vzniku demence.

ZDROJ:
Neurology 2005;64:277-281
www.reuters.com

Olga De Beuckelaerova, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnice redakce

Ohodnoťte tento článek!