Kouření a pití alkoholu v nemocnicích

„Lze v nemocničním bufetu kouřit a podávat alkoholické nápoje?“ ptá se čtenář našich novin v rubrice Právní poradna.

„Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, říká v ustanovení § 8 odst. 1 písm. e): „Zakazuje se kouřit ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, (kde se smí kouřit) v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob trvale větrané do prostor mimo budovu.“ Ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) pak zakazuje „prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve zdravotnických zařízeních…“. „Zdravotnické zařízení“ je přitom v § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, definováno jako „prostory určené pro poskytování zdravotních služeb“. Znamená to tedy, že v nemocniční kantýně, umístěné například v budově ředitelství nebo vrátnice, se kouřit a podávat alkohol smí?“ pokračuje dotaz.

Čtenáři odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Ve svém dotazu správně zmiňujete, že je zakázáno kouřit ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu.

Rovněž správně citujete zákon, podle kterého je zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje ve zdravotnických zařízeních. Správně také uvádíte zákon, podle něhož se zdravotnickým zařízením rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb.

Nemocniční bufet

Samotná podstata odpovědi na dotaz spočívá v posouzení, zda nemocniční bufet lze podřadit pod pojem zdravotnické zařízení. Domnívám se, že nikoli. Je však pravdou, že ustanovení zákona o zdravotních službách týkající se definice zdravotnického zařízení jako prostoru, kde se poskytují zdravotní služby, nedává úplně jasnou odpověď na to, co všechno pod zdravotnické zařízení spadá.

Pokud však jde o podávání alkoholu v nemocničním bufetu, měla by odpověď být poměrně jasná. V dotazu sice nespecifikujete typ kantýny, mám však za to, že jde o kantýnu, kde se mohou stravovat také zaměstnanci. Podávání alkoholu v takovém případě není možné, jelikož zákoník práce výslovně konzumaci alkoholu zaměstnancům v pracovní době zakazuje, čili je vyloučené, aby se v takové kantýně alkohol podával. Pokud by se snad mělo jednat o nemocniční kantýnu, která je určena i pro ostatní návštěvníky zdravotnického zařízení, je podle mého názoru možné, aby se zde alkohol podávat směl, protože kantýna není prostorem, kde by se měly primárně poskytovat zdravotní služby.

Ochrana nekuřáků především

Omezení týkající se kouření je rovněž zakotvené v zákoníku práce, který stanoví, že je zakázáno kouřit na pracovištích a v prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni nekuřáci, tudíž nepřipadá v úvahu, aby bylo možné povolit kouření na vrátnici, což je pracoviště, kam mohou docházet i zaměstnanci-nekuřáci.
Obecně je k možnosti kouřit v nemocniční kantýně nebo na vrátnici nutné podotknout, že kouření je činností, která na rozdíl od konzumace alkoholu zasahuje i ostatní osoby v okolí kuřáka.

Kantýna sice není primárně určena k poskytování zdravotních služeb a není ani pracovištěm, ale přímo v ní nebo v jejím blízkém okolí se mohou nacházet pacienti, kteří si sem například odskočili pouze na oběd z jiných prostor zdravotnického zařízení. Pokud si kuřák zapálí v kantýně, bude docházet k zasažení takových pacientů kouřem a to bude mít negativní vliv na jejich zdraví, které si však oni primárně snaží ve zdravotnickém zařízení zlepšit. K tomuto faktu je nutné přihlédnout, pokud chceme posuzovat možnost kouření v nemocniční kantýně, a vzhledem k němu podle mého názoru není možné kouření v kantýně povolit.

Úprava vnitřním předpisem

V praktické rovině, pro odstranění jakýchkoli pochybností ohledně kouření a prodávání alkoholu v nemocniční kantýně, doporučuji, aby zaměstnavatel či zřizovatel jednoznačně vymezili ve vnitřním předpisu (provozním řádu), že jakékoli požívání alkoholu a kouření ve všech prostorách nemocnice je zakázáno.

V případě, že by nemocniční kantýna byla v nájmu třetí osoby nebo byla provozována třetí osobou, doporučuji zákaz kouření a podávání alkoholu zapracovat do smluvního vztahu s nájemcem či provozovatelem a pro případ porušení zákazu kouření či podávání alkoholu sjednat citelnou smluvní pokutu a současně možnost okamžitého ukončení smluvního vztahu ze strany nemocnice.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!