Která zdanitelná plnění jsou osvobozena od DPH?

Prosím o vysvětlení §58 odst.1 zákona o DPH. Například zdravotní péče poskytnutá cizincům, odborná sdělení pro komerční pojišťovny, účtování telefonických hovorů pacientům, zajišťování části činnosti záchranné služby…

Ing. Bohumil Pick

(prostory, personál, materiál) na základě smlouvy o spolupráci s krajskou zdrav.záchr.službou a jí také účtovanou zdravotním pojišťovnám, laboratorní vyšetření pro externí zdravotnická zařízení, dodávka kostních štěpů pro operace v jiných zdrav.zařízeních, atd. Text zákona je velmi problematický.

Odpovídá P. Vítek: Osvobozená od DPH jsou všechna zdanitelná plnění která splní tři podmínky stanovené § 58 odst. 1 zákona 235/2004 o DPH.

První podmínkou je, že se bude jednat o služby zdravotní péče a související služby, tj. takové, které jsou klasifikovány statistickými kódy SKP (standartní klasifikace produkce) 85.1 – Zdravotní péče.

Pod tímto kódem klasifikace je uvedena jak záchranná služba, doprava nemocných i zdravotnické laboratorní služby.

Druhou podmínkou je že službu poskytuje oprávněný subjekt, tj. státní i nestátní zdravotnické zařízení (registrace, rozsah poskytované péče uvedený v registraci).

Třetí podmínkou je, že se jedná o službu zdravotní péče vymezenou zvláštním právním předpisem. Tím se rozumí zákon 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a tam pravděpodobně vzniká výkladový problém, zda zákon osvobozuje od DPH pouze péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění (§13-39 zákona).

Dle výkladu MF ČR není podmínkou, zda konkrétní výkon ve svém důsledku uhradí zdravotní pojišťovna, nebo bude péči hradit samoplátce, například tedy cizí státní příslušník.

Podmínkou je, že péče je vyjmenována v § 13-39 zákona , to znamená že se jedná o druh péče která je obvykle hrazena ze zdravotního pojištění a nezáleží na tom kdo ji v konkrétním případě hradí.

Z tohoto pohledu je vystavování potvrzení (posudková činnost) nebo například činnost lékaře při poskytování pracovně preventivní péče či zmíněné přeúčtování telefonů zdanitelným plněním neosvobozeným od DPH.

V případě že půjde o výkon který je součástí zdravotní péče (například posudková činnost) , bude se jednat o plnění se sníženou sazbou DPH (dle přílohy č. 2 zákona o DPH), při přeúčtování telefonních poplatků se bude uplatňovat sazba základní.

Naopak při provedení například ambulantního zákroku pro pacienta cizince, který si tento hradí sám, se bude jednat o zdanitelné plnění osvobozené od DPH.

Podmínka, že péče má být poskytnuta pacientům a osobám, jimž je taková péče určena ošetřuje situace, kdy je například laboratorní rozbor poskytnut jinému zdravotnickému zařízení nebo kdy je zdravotnickým zařízením zajišťována záchranná služba na základě smlouvy s krajskou zdravotnickou záchrannou službou. V těchto případech je péče vždy poskytnuta osobě (tedy i právnické osobě).

V případě dodávky kostních štěpů (tj. tkání) , krve nebo orgánů se jedná o plnění osvobozené od DPH dle § 58 odst. 2 věty druhé zákona

Ohodnoťte tento článek!