Navigovaná cesta do hlubin mozku

Navigace v neurochirurgii se začala používat v 90. letech minulého století. Při ní jsou souřadnice, určující polohu patologického ložiska, předem definovány a zobrazeny v počítačovém systému. Počítač má schopnost v prostoru lokalizovat speciální sondu, kterou neurochirurg používá k tomu, aby během operace sledoval svůj postup v operované tkáni…

Lidský mozek je nejdokonaleji organizovanou hmotou ve vesmíru a v určitém slova smyslu je sám o sobě malým vesmírem. Dokud je v pořádku, dokáže miliardy tichých zázraků, díky kterým je každý z nás tím, čím je. Když se v něm něco porouchá, přichází na řadu medicína. „Operovat v blízkosti nejcitlivějších mozkových struktur přinášelo v minulosti značná rizika. Dnes mají neurochirurgové k dispozici řadu metod, které umožňují provést operaci mozku tak, aby byla pro pacienta maximálně šetrná a minimalizovala nebezpečí poškození některé neurologické funkce. Jednou z metod, které toto umožňují je neuronavigace,“ sdělil novinářům MUDr. Vladimír Dbalýz Neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Výukové centrum navigační neurochirurgie

Funguje od začátku letošního roku v Nemocnici Na Homolce. Jeho úkolem je podle potřeby školit neurochirurgy, neurology či zájemce o neuronavigaci z příbuzných oborů, a to jak z ČR, tak ze zemí východní Evropy. Ve využívání navigačních systémů při neurochirurgických operacích má Nemocnice Na Homolce nejrozsáhlejší zkušenosti ze všech českých neurochirurgických pracovišť. Používá je už od roku 1995 a nyní se tu provádí 200 až 300 navigovaných operací ročně. Nemocnice se obrátila na firmu Medtronic, která vyrábí několik typů navigačních zařízení, a po dohodě došlo k založení výukového centra, v němž lékaři získají praktické a teoretické informace.

Operační technika

V mozkové a páteřní chirurgii se neustále zjemňuje. „Ještě před patnácti lety se většina onemocnění operovala bez použití operačního mikroskopu, ten je přitom nyní podmínkou provedení operace. Dnes již existuje řada metod, které umožňují provést neurochirurgický výkon tak, aby byl pro pacienta maximálně šetrný, a aby se pokud možno minimalizovalo nebezpečí, že bude během výkonu poškozena některá neurologická funkce. Jednou z metod, které toto umožňují je právě neuronavigace,“ řekl neurochirurg MUDr. Jan Klener.

Navigace v neurochirurgii

Začala být používána v 90. letech minulého století. Při ní jsou souřadnice, určující polohu patologického ložiska, předem definovány a zobrazeny v počítačovém systému. Počítač má schopnost v prostoru lokalizovat speciální sondu, kterou neurochirurg používá k tomu, aby během operace sledoval svůj postup v operované tkáni, na jejím počítačovém modelu, a dosáhl tak co nejšetrněji patologického ložiska, např. nádoru.

Princip navigačního zařízení

Navigační zařízení není samo o sobě operačním nástrojem, ale informuje operátora o přesnosti jeho postupu, o přesné lokalizaci právě probíhajícího zásahu v omezeném prostoru operovaného orgánu.

„Navigace rovněž umožňuje plánovat přístupovou operační cestu ještě před výkonem, čili operaci je možné nejprve provést na počítači virtuálně. Stejně jako v počítačové hře je možné namodelovat přístupovou cestu, a nebo i několik cest k patologickému ložisku v mozku. Tato cesta může být z pohledu laika třeba i delší, než by bylo nutné, ale obchází důležité oblasti mozku, neboť přístup přes ně by byl pro nemocného riskantní,“ uvedl neurochirurg MUDr. Martin Barták.

Rozhovor s MUDr . Vladimírem Dbalým z Neurochirur gického oddělení Nemocnice Na Homolce

Je operace mozku s navigací nadstandardní?

Samotná operace probíhá s navigací standardně. Neurochirurg nejprve zpřístupní povrch mozku otevřením lebky (kraniotomií). Svůj postup do nitra mozku k patologickému ložisku již může sledovat na trojrozměrném modelu a může se držet předem naplánované operace. Jakmile by se chirurg od zvolené cesty odchýlil, počítač to ihned ukáže.

Jakou výhodu má pro operovaného člověka navigační systém?

Znamená snížení úmrtnosti. Navigace totiž umožní obcházet při zákroku funkčně důležitá místa v mozku. Bez ní by riziko neurologického poškození u některých typů onemocnění bylo vyšší. Především u malých, v hloubce tkáně uložených nádorů či cévních malformací. Navigační systém zkracuje dobu operačního výkonu a umožňuje zmenšení přístupové cesty – neboť počítačový model dovoluje přesně zvolit vstupní bod operačního přístupu. V 50. a 60. letech 20. století, kdy se mozek operoval bez mikroskopů i bez navigace, byla mortalita pacientů poměrně vysoká. V současné době je toto číslo sníženo na 1,5 procenta.

Kolik operací ročně provede Nemocnice Na Homolce?

Na neurochirugickén oddělení provedou lékaři ročně dva tisíce operací, z nich zhruba 60 procent tvoří operace páteře a 40 procent operace mozkové. Neurochirurgové využívají navigace u mozkových operací ve třetině až polovině případů a počet navigovaných chirurgických zásahů se v této oblasti zvyšuje každý rok o třicet až čtyřicet operací.

Jaká vyšetření musí pacient podstoupit, aby mohla být navigace použita?

Nejprve musí podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí, funkční magnetickou rezonancí, kde se zobrazí určitá mozková funkce, např. zrakové nebo řečové centrum, a nebo kombinaci magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie. Výsledky vyšetření jsou pak přeneseny do počítače, který vytvoří trojrozměrný model tkáně, která bude operována.

Haló noviny, 20.4.2004

Ohodnoťte tento článek!