Názvosloví v alergologii je třeba sjednotit

Skutečnost, že každého čtvrtého z nás můžeme zařadit mezi alergiky, vede k tomu, že pojmy vyjadřující nejrůznější projevy alergie jsou používány velmi různorodě, někdy jsou nedoceněny, jindy naopak až zneužívány. Stavy, které v dané chvíli čekají teprve na stanovení diagnózy, jsou označovány za alergické. Nejčastěji jde o pojmy atopie a alergie, alergie a přecitlivělost, alergie a hypersenzitivita…

Typickým příkladem je označení „atopická dermatitida“, které je používáno, aniž bychom si byli jisti, že jde o atopického jedince a že kožní projevy jsou skutečně příznakem alergie. Podobně tak často používaný pojem „potravinová alergie“ může popisovat reakci, která však vůbec nemusí mít nic společného s alergií.

Evropská akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) se proto na konci 90. let rozhodla navrhnout názvosloví, které však vyvolalo jak pozitivní, tak i negativní odezvu. V únoru 2004 byla proto pod záštitou Světové zdravotnické organizace a Světové alergologické organizace (WAO – World Allergy Organisation) publikována nově upravená verze definicí v alergologii. Koordinátorem pracovní skupiny je jeden z objevitelů molekuly IgE profesor S. G. O. Johansson. Cílem je zlepšit vzájemnou mezioborovou komunikaci a definovat obsah jednotlivých pojmů, které se vzájemně zaměňují.

Stávající verze názvosloví podle WHO a WAO

* Atopie je výchozím základním pojmem, který vyjadřuje vrozenou osobní/rodinnou dispozici stát se přecitlivělým a tvořit IgE protilátky jako odpověď na běžnou expozici alergenům. Pojmy „atopie“ a „atopický“ mají být proto vyhrazeny k vyjádření genetické dispozice k IgE senzibilizaci na alergeny běžně se vyskytující v prostředí. Vystaven jim je každý, většina lidí na ně však nereaguje tvorbou specifických IgE protilátek. Atopie je tedy klinickou definicí jedince, který má vrozenou schopnost reagovat vysokou tvorbou IgE protilátek a tvořit specifické IgE protilátky. Pojem atopie nelze použít u onemocnění, kde IgE senzibilizace není prokázána nálezem specifických IgE protilátek v krevním séru nebo pozitivitou kožních „prick“ testů s alergeny. O prevalenci atopiků nemáme přesná data. Odhad z epidemiologických sond se pohybuje v rozmezí 35 až 40 procent atopiků v populaci.

* Alergie je klinickou reakcí přecitlivělosti, navozenou imunologickými mechanismy. Alergie může být zprostředkována protilátkami nebo buňkami. Ve většině případů patří protilátky specificky odpovědné za alergickou reakci ke třídě IgE a u těchto jedinců mluvíme o „IgE zprostředkované alergii“. Všechny IgE alergické reakce se nemusejí vyskytovat pouze u „atopických” jedinců. U alergie, která není zprostředkovaná IgE protilátkami, mohou protilátky patřit ke třídě IgG. Příkladem je anafylaxe spuštěná imunitními komplexy s obsahem dextranu nebo klasická, dnes už vzácná, sérová nemoc, dříve zařazovaná k reakci III. typu. Oba typy protilátek, IgE a IgG, se nacházejí u alergické bronchopulmonální aspergilózy (ABPA). Alergická kontaktní dermatitida patří k alergickým onemocněním zprostředkovaným lymfocyty. Prevalence alergie je už přesnější a v ČR dosahuje 25,7 procenta.

* Alergeny jsou antigeny, které jsou spouštěcí příčinou alergie. Většina alergenů reagujících s IgE a IgG protilátkami jsou bílkoviny, často s cukernými vedlejšími řetězci. Chemické látky s nízkou molekulovou hmotností, například isocyanáty a anhydridy, účinné jako hapteny, působí jako alergeny pro IgE protilátky méně často. Chemické látky s nízkou molekulovou hmotností, například chrom, nikl a formaldehyd, jsou klasickými alergeny reagujícími s T-lymfocyty u alergické kontaktní dermatitidy.

* Přecitlivělost vyjadřuje objektivně reprodukovatelné klinické projevy nebo příznaky, vyvolané expozicí definovanému podnětu, který je normálními jedinci tolerován.

* Nealergická přecitlivělost je pojem, který popisuje stav přecitlivělosti, u něhož nelze prokázat imunologický mechanismus.

Nomenklatura nemocí

* Astma (podle definice GINA) – chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, na němž se účastní mnoho buněk, zvláště žírné buňky, eozinofily a T-lymfocyty. U citlivých jedinců je zánět příčinou opakovaných stavů hvízdavého dýchání, zkráceného dechu, dechové tísně a kašle zvláště v noci a/nebo časně ráno. Příznaky jsou většinou spojeny s variabilní obstrukcí dýchacích cest, která je alespoň částečně reverzibilní spontánně nebo po léčbě. Zánět je také příčinou zvýšení bronchiální reaktivity na řadu podnětů.

* Alergické astma – základní pojem pro astma zprostředkované imunologickými mechanismy. Pojem „IgE zprostředkované astma” je doporučován tehdy, když je skutečně prokázán IgE zprostředkovaný mechanismus. IgE protilátky mohou navodit okamžitou i pozdní astmatickou reakci. Podobně jako u jiných alergických chorob se ovšem reakce spojené s T-lymfocyty jeví důležité u pozdních a opožděných reakcí. Podle trvání příznaků se astma označuje jako intermitentní nebo perzistující.

* Nealergické astma – tento pojem se přednostně používá pro ne-imunologické typy astmatu. Staré pojmy „extrinsic”, „intrinsic”, „exogenní” a „endogenní” by neměly být už dále používány k odlišení alergického a nealergického astmatu.

* Rýma – nosní projevy přecitlivělosti s příznaky svědění, kýchání, zvýšené sekrece a/nebo blokády nosních průduchů, které jsou imunologicky IgE zprostředkované, se označují jako alergická rýma. Podle nové nomenklatury se dělí podle trvání příznaků na intermitentní a perzistující. Klinicky přetrvává ještě dělení na sezónní a celoroční alergickou rýmu.

* Konjunktivitida – IgE zprostředkovaná alergická konjunktivitida většinou provází alergickou rýmu. Vedle tohoto typu se vyskytuje alergická kontaktní konjunktivitida, imunologicky založená na Th1 mechanismu.

* Rinokonjunktivitida – příznaky imunologicky zprostředkované reakce přecitlivělosti v nose a očních spojivkách mají být označovány jako alergická rinokonjunktivitida. Většina případů je IgE zprostředkovaná. Opět se rozlišuje podle trvání příznaků na intermitentní a perzistující formu.

* Dermatitida – všeobecný pojem pro místní kožní zánět. To, co je všeobecně známé jako „atopický ekzém/dermatitida”, není jedno onemocnění, ale spíše spojení několika nemocí s některými společnými charakteristikami. Mnohem vhodnějším je pojem ekzém. Podskupina s vazbou na alergické astma a rinokonjunktivitidu, tedy ekzém u jedince atopické konstituce, by měl být označen jako atopický ekzém. Těsný kontakt s nízkomolekulárními chemickými látkami může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu zprostředkovanou především Th1-lymfocyty. Nealergická varianta může být označena jako iritační/toxická kontaktní dermatitida.

Proč nové názvosloví

Cílem návrhu úprav názvosloví a definic je očistit jednotlivé pojmy od balastu tak, aby přesněji vyjadřovaly obsah. Ukazuje se, že jde o zásadní přístup, který má umožnit přesněji diagnostikovat a indikovat léčbu i preventivní opatření. Někdy se pojem alergie stává bezbřehým a někdy se jím zakrývá neschopnost určit diagnózu příznaků.

Názvosloví je také mezioborovou výzvou všem praktickým i odborným lékařům, aby si uvědomili, že orgánový příznak, který považují za projev alergie, není jen místní orgánovou patologií, ale vyjádřením systémové reakce. Alergie je systémovým onemocněním, které jen shodou okolností a v návaznosti na genotyp se projeví klinickým fenotypem na kůži, na spojivce, v nose nebo v bronších. Nejdůležitějším vyústěním této výzvy je zajištění průkazu alergie. A zde nastupuje nezastupitelná úloha alergologa a klinického imunologa, který má potvrdit nebo vyvrátit alergii, určit typ jejího specifického imunologického mechanismu, odhalit spouštěče reakce a navrhnout léčebný i preventivní postup. V léčebném plánu jde především o posouzení indikace specifické alergenové imunoterapie a specificky učinné preventivní intervence.

Klinické příznaky mohou být pro alergický i nealergický stav společné, ale mechanismy, které k nim vedou, mohou být odlišné. Odlišná je proto pak i strategie léčby a prevence. Doporučení pro praxi jsou na první pohled velmi jednoduchá. Bohužel se však denně setkáváme s tím, že v každodenní praxi se ne vždy uplatňují a zohledňují.

prof. MUDr. Václav Špičák, DrSc.

reprofotoZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!