Nový zákon zpřísnil podmínky provozovatelům epidemiologicky závažných služeb

Upozorňujeme všechny provozovatele činností epidemiologicky závažných, že s účinností od 1.ledna 2001 byl zrušen zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů v té části, která se týkala vytváření a ochrany zdravých životních podmínek (zkráceně hygieny) a nahrazen zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon zpřísňuje…

postup orgánů ochrany veřejného zdraví (okresního hygienika) a nově stanoví některé povinnosti osob, které ať už samy, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců vykonávají činnosti epidemiologicky závažné.

Těmito epidemiologicky závažnými činnostmi jsou činnosti: 1. Při výrobě a uvádění potravin do oběhu 2. Ve stravovacích službách 3. Při výrobě kosmetických prostředků 4. V provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a v provozovnách, ve kterých se používají speciální přístroje (například solária, myostimulátory) k péči o tělo, v kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních službách, pokud při nich fyzické osoby přicházejí do přímého styku s potravinami, pokrmy, kosmetickými prostředky nebo tělem spotřebitele.

Osoby, které shora vyjmenované činnosti vykonávají, musí být k této činnosti nejen zdravotně způsobilé, ale musí mít též znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Rozsah těchto znalostí je dán prováděcím předpisem, tj. vyhláškou č. 440/2000 Sb. a č. 107/2001 Sb. Osoby provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikuru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje k péči o tělo (dále jen osobní služby), jsou povinny zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád.

V provozním řádu uvedou podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny. Provozní řád musí být schválen okresním hygienikem a poté v provozovně vyvěšen.

Podle par. 103 jsou osoby, které zahájily výkon činností, k nimž je třeba vypracovat provozní řád, před dnem 1. ledna 2001, povinny splnit splnit tuto povinnost do 6 měsíců, to je do 30. června 2001. Osoby poskytující péči a osoby provozující koupaliště, holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a služby, při nichž se používají speciální přístroje v péči o tělo, jsou v této lhůtě dále povinny předložit návrh provozního řádu okresní hygienické stanici.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví výslovně zakazuje osobám provozujícím osobní služby provádět výkony na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce. Jsou tedy přímo zákonem zakázány některé činnosti, zahrnuté pod pojem permanentní makeup. Výkony, při nichž je porušována integrita kůže, smí být prováděny jen za podmínek stanovených rozhodnutím hygienika vydaným na návrh osoby, která takové výkony provádí. To je například nastřelování náušnic, které je dosud často prováděno bez jakéhokoliv ohlášení hygienické službě, což může vést k uložení pokuty podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

MUDr. TAŤÁNA KOLINOVÁ, Deník Litoměřicka, 18.6.2001

Ohodnoťte tento článek!