NutritionDay 2015 proběhne 19. listopadu. Zapojte i své pracoviště!

Ilustrační foto; nemocnice, pokoj, výživa, strava, jídlo

NutritionDay je mezinárodní aktivita mapující nutriční péči v lůžkových zařízeních (nemocnicích, léčebnách a domech pro seniory). Poprvé byla vyhlášena v Rakousku v roce 2005.

Vždy v jeden den (jednou nebo dvakrát ročně) se na všech zúčastněných pracovištích vyplní jednoduché dotazníky, kterými se anonymně u každého pacienta zaznamená charakter choroby, stav výživy, schopnost přijímat potravu a poskytnutá nutriční péče.

U některých skupin pacientů (obyvatel zařízení pro seniory) se navíc zaznamená výsledný stav po 30 (60) dnech. V roce 2014 se akce nutritionDay zúčastnilo 53 zemí z celého světa. V 1993 centrech, resp. na 5 357 jednotkách, tak byla získána data od 169 055 pacientů. V roce 2015 je plánován jeden nutritionDay, právě 19. 11. 2015.

Přitom nutritionDay 2015 se liší od minulých ročníku hlavně tím, že předpokládá získávání doplňujících údajů z onkologických lůžkových oddělení.

Získaná data se ke zpracování odesílají do centra, které je stále ve Vídni. Všechna data se společně vyhodnotí a každé pracoviště pak obdrží zprávu, složenou ze dvou částí. Jedna část obsahuje data shrnutá za všechna zúčastněná pracoviště, druhá je vyhodnocení dat z toho kterého pracoviště. Každý tak může porovnat svou situaci se srovnatelnými pracovišti ve světě a pokud se stejné pracoviště zúčastní vícekrát, může porovnat vývoj a své vlastní změny v čase (podklady pro benchmarking).

Podrobnější informace získáte na stránkách SKVIMP.

Data se do centra odesílají pod unikátním kódem a tak data jednotlivých pracovišť zůstávají anonymní. Nikdo se nemusí bát, že mu někdo jiný bude „nahlížet pod pokličku“. Stejně tak identita jednotlivých pacientů je známa jen jejich vlastnímu ošetřujícímu personálu, všem zúčastněným je tak zaručena plná anonymita.

Proč se zúčastnit

Podvýživa v nemoci je závažným medicínsko-společensko-ekonomický problém, který zhoršuje výsledky zdravotní péče a kvalitu života nejen postiženým, ale často i jejich blízkým. Podle některých pramenů až 40 % hospitalizovaných pacientů trpí podvýživou související s jejich onemocněním. S cílem změnit tuto situaci vznikla na půdě ENHA (European Nutrition and Health Alliance – sdružení profesních a zájmových organizací se společným cílem zlepšit stav výživy a bojovat proti nebezpečí podvýživy v nemoci) kampaň ONCA (Optimal Nutritional Care for All).

Výzva SKVIMP zdravotníkům

Zahajovací konference ONCA se konala v listopadu 2014 v Bruselu. Na této konferenci bylo konstatováno, že 33 milionů občanů EU je ohroženo nebo trpí malnutricí, malnutrice zvyšuje náklady na léčbu o 170 miliard EUR ročně a že povědomost o těchto faktech je mizivá a řešení nesystematické. Cílem této kampaně je pomoc vývoji národních plánů nutriční péče v jednotlivých zemích Evropy. Součástí těchto plánů by mělo být zejména systematické vyhledávání osob v nutričním riziku a pro tyto osoby následné přijetí individuálních opatření v prevenci a léčbě malnutrice na všech úrovních zdravotní a sociální péče. Optimalizace výživy by měla být integrální součástí zdravotní péče ve všech zemích Evropy.

Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) ČLS JEP se chce spolu s dalšími odbornými, profesními a zájmovými sdruženími přihlásit ke kampani ONCA na národní úrovni iniciativou s názvem „Optimální nutriční péče pro každého“ (ONKa) a využít zkušeností z již probíhajících programů v ostatních evropských zemích. V současnosti se v rámci iniciativy ONKa hledají nástroje a cesty, jak získat validní argumenty pro diskusi s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb tak, aby se optimální nutriční intervence stala součástí postupů na všech úrovních péče v ČR. Za nejdůležitější z prvních kroků v rámci iniativy ONKa je uspořádání projektu nutritionDay 2015 v ČR.

Podrobný video návod

Akce nutritonDay se v uplynulých letech účastnila také některá jednotlivá pracoviště z České republiky, získaná data jsou ale zatím spíše epizodická a nelze je použít pro popis aktuálního stavu a jako argumenty při jednání o potřebě všeobecné optimalizace nutriční péče. Cílem tohoto projektu je zapojení lůžkových zařízeních nemocnic a pečovatelských domů v mnohem větší míře, než se dařilo v uplynulých ročnících. Účastí na nutritionDay 2015 pomůže i Vaše pracoviště získat hodnotná a srovnatelná data, která poslouží jako argument k vyjednání lepších podmínek pro podávání klinické výživy a v boji s podvýživou.

Jak se přihlásit

Registrace pracoviště (centra), které se hodlá nutritionDay 2015 zúčastnit, probíhá centrálně přes stránky www.nutritionday.org. Na stránkách je podrobný návod jak postupovat, většina důležitých informací je na stránkách k dispozici i v češtině. Níže se můžete přihlásit do databáze pracovišť v ČR, která mají předběžný zájem zúčastnit se akce nutritionDay 2015. Pokud se také přihálsíte, budeme Vám posílat aktuální informace a připomínky důležitých termínů. Pokud by vznikl nějaký problém nebo nejasnost, napište nám, prosím, přes Problémy a dotazy v záhlaví těchto stránek, společně najdeme řešení.

Co se bude dít

V den konání nDay vyplňuje personál nemocničního oddělení/zařízení pro seniory připravené formuláře, kde zadává základní informace o svém pracovišti týkající se organizace a struktury nutriční péče a obecné informace o přítomných pacientech, kteří jsou zařazeni do nutričního auditu. Jednoduché dotazníky vyplňují rovněž pacienti (mimo pacientů JIP) přítomní na oddělení či v zařízení od 7:00 hod. jednoho dne do 7:00 hod. následujícího dne.

Ohodnoťte tento článek!