Onkourologie je akreditována jako nový obor

Onkologie je obor, ve kterém stále aktuálněji vyvstává nutnost mezioborové součinnosti. S cílem zajistit erudici právě takových specialistů, kteří by byli komplexně vzdělaní jak v urologii, tak i v obecné onkologii, byl v roce 2014 ustaven certifikovaný kurz onkourologie.

Následně vznikl Vzdělávací program onkourologie, který stanovuje požadavky na vzdělávání, výuku a nové kompetence v oblasti nové subspecializace onkourologie.

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru onkourologie je prohloubení znalostí urologa v oblasti péče o pacienty s urologickým nádorovým onemocněním. Za urologické nádory jsou považovány nádory ledvin a vývodných cest močových (nádory pánvičky ledvinné a močovodu, nádory močového měchýře a močové trubice), nádory mužských pohlavních orgánů, nádory nadledvin a retroperitonea.

Léčba nádorových onemocnění předpokládá podrobné znalosti v oblasti anatomie a histologie, patologie, biochemie, imunologie, farmakologie, obecné onkologie, genetiky, statistiky a epidemiologie. Dále je nezbytná erudice v radiologii a zobrazovacích metodách, chirurgické léčbě včetně alternativních chirurgických postupů (méně invazivní formy terapie), radiační onkologii. Nezbytné jsou znalosti z oblasti paliativní a terminální péče, psychologie, etiky a práva.

V rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha byla ustavena subkatedra onkourologie, v jejímž čele stojí prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. V rámci této subkatedry úspěšně absolvovalo počátkem února 2016 atestace prvních devět urologů: Prof. MUDr. Marek Babjuk a MUDr. Pavel Dušek z UK FN Praha-Motol, doc. MUDr. Miloš Broďák z UK FN Hradec Králové, prof. MUDr. Tomáš Hanuš z UK VFN Praha, prof. MUDr. Milan Hora z UK FN Plzeň, MUDr. Michaela Matoušková z Urocentra Praha, prof. MUDr. Dalibor Pacík a MUDr. Vítězslav Vít z UK FN Brno a doc. MUDr. Vladimír Študent z UK FN Olomouc. T

ito urologové se tak stávají zakladateli tohoto nového oboru a prvními a zatím jedinými reprezentanty této subspecializace, kteří umožní jednak kvalifikovanější zapojení urologů do mezioborové spolupráce v rámci Komplexních onkologických center, jednak se budou aktivně podílet na rozšiřování této subspecializace v rámci celé České republiky.

Ohodnoťte tento článek!