Opdivo schválen pro první linii i pro dříve léčené pacienty s pokročilým melanomem

Společnost Bristol-Myers Squibb v polovině června ohlásila, že Evropská komise schválila přípravek Opdivo (nivolumab), PD-1 inhibitor imunitního kontrolního bodu, pro léčbu pokročilého (neresekovatelného nebo metastatického) melanomu u dospělých, bez ohledu na status BRAF.

Tento souhlas umožňuje marketing přípravku Opdivo ve všech 28 členských státech EU. Je výsledkem zrychleného hodnocení Komisí pro léčivé produkty pro humánní použití (CHMP), které bylo vyhlášeno 24. dubna 2015.

Toto zrychlené hodnocení bylo provedeno, protože se přípravek Opdivo kvalifikoval pro určení jako „léčivý přípravek větší důležitosti z hlediska veřejného zdraví a zejména z hlediska terapeutické inovace“. Přípravek Opdivo je jediný PD-1 inhibitor imunitního kontrolního bodu, který dosáhl zrychleného hodnocení v Evropě, a je to první souhlas, udělený Evropskou komisí pro PD-1 inhibitor při jakékoli rakovině.
Četnost výskytu melanomu ustavičně stoupá téměř ve všech evropských zemích; předpokládá se, že jeden z pěti pacientů může očekávat, že se u něj rozvine metastatické, nebo pokročilé onemocnění. Historicky byla prognóza pro metastatický melanom pozdního stadia špatná: průměrná míra přežití pro fázi IV je pouhých šest měsíců s roční mírou mortality 75 %.

„Ve společnosti Bristol-Myers Squibb se ustavičně zaměřujeme na vývoj nových způsobů, jak změnit výhled pacientů při nejhůře léčitelných a nejsmrtelnějších rakovinách,“ řekl hlavní viceprezident, vedoucí komercializace, strategie a operací společnosti Bristol-Myers Squibb Emmanuel Blin a dodal: „Přinášíme Evropské unii první PD-1 inhibitor imunitního kontrolního bodu pro léčbu pokročilého melanomu. Pracujeme bez oddechu a rekordní rychlostí, se spolehnutím na naši imunologicko-onkologickou vědu, abychom poskytli nové možnosti léčby, s cílem zlepšit dlouhodobé přežití pacientů.“

Souhlas Evropské komise je založen na údajích ze dvou studií fáze 3 (CheckMate -066, -037). Obě studie zkoumaly přípravek Opdivo napříč léčebnými liniemi a statutu mutací s konzistentní dávkou 3 mg/kg každé dva týdny, která byla zavedena pro přípravek Opdivo v celém programu fáze 3 klinického vývoje.
„Data fáze 3, podporující souhlas pro přípravek Opdivo, demonstrují jak lepší celkové přežití, tak míru odezvy pro dosud neléčené pacienty s pokročilým melanomem oproti standardní léčbě,“ řekl MD, profesor, ředitel a předseda dermatologické kliniky Univerzitní nemocnice v Essenu v Německu Dirk Schadendorf. „Je to důležitý krok vpřed v nabídce nových možností pro pacienty s rozvinutým melanomem v Evropské unii, zejména vezmeme-li do úvahy, že v této léčebné kategorii byly dlouhodobé benefity většinou nepostižitelné.“

O studiích CheckMate -066, -037
CheckMate -066 je randomizovaná, dvojitě slepá studie fáze 3, srovnávající přípravek Opdivo (n=210) s chemoterapií dacarbazinem (n=208) u pacientů s neléčeným pokročilým melanomem. Je to první studie fáze 3 PD-1 inhibitoru imunitního kontrolního bodu, která demonstruje lepší celkové přežití (OS) u pokročilého melanomu, a vykazuje roční míru přežití 73 % u přípravku Opdivo versus 42 % u DTIC, a prokázal se 58% pokles rizika pro pacienty léčené přípravkem Opdivo podle míry rizika (hazard ratio) 0,42 (99,79% CI, 0,25-0,73; P<0,0001). Objektivní míra odezvy (ORR) byla také významně vyšší u přípravku Opdivo než u dacarbazinu (40 % vs. 14 %, P<0,0001). Primárním hlediskem této studie bylo OS. Sekundární hlediska zahrnovala přežití bez progrese (PFS) a ORR podle kritérií RECIST v1.1.

U všech pacientů léčených v ramenu Opdivo a ramenu DTIC byla reportována bezpečnost. U přípravku Opdivo bylo hlášeno méně přerušení léčby než u DTIC (6,8 % vs. 11,7 %), stejně jako s léčbou spojených nepříznivých účinků stupně 3/4 (AEs) (11,7 % vs. 17,6 %), které byly léčeny pomocí zavedených bezpečnostních algoritmů. Nejčastějšími vedlejšími účinky spojenými s léčbou přípravkem Opdivo byly únava (20 %), svědění (17 %) a nauzea (16,5 %). Časté vedlejší účinky v ramenu DTIC byly konzistentní s účinky v předchozích zprávách a zahrnovaly nauzeu (41,5 %), zvracení (21 %), únavu (15 %), průjem (15 %) a hematologické toxicity. V žádném z ramen nebylo toxicitě léku připisováno žádné úmrtí.

CheckMate -037 je randomizovaná, kontrolovaná, otevřená studie fáze 3 přípravku Opdivo (n=272) versus chemoterapie podle výzkumníkovy volby (ICC) (n=133) – buď samotný lék dacarbazine, nebo karboplatina plus paclitaxel – u pacientů s pokročilým melanomem, kteří byli dříve léčeni přípravkem Yervoy (ipilimumab), a, pokud byli BRAF mutace pozitivní, inhibitorem BRAF. společným primárním hlediskem byly ORR a OS. Při plánované průběžné analýze ORR bylo pozorováno zlepšení ORR na 32 % v ramenu Opdivo (95 % CI, 23,5 %-40.8 %) versus 11 % v ramenu chemoterapie podle výzkumníkova výběru (95 % CI, 3,5 %-23,1 %). Většina reakcí (87 %) byla trvalá u těch pacientů, kteří dostávali přípravek Opdivo. Odezvy na přípravek Opdivo byly demonstrovány u pacientů s nebo bez mutace BRAF a bez ohledu na expresi PD-L1.

U všech pacientů léčených v ramenu Opdivo (n=268) a ICC (n=102) byla reportována bezpečnost. Většina nepříznivých účinků spojených s léčbou přípravkem Opdivo (AEs) byla stupně 1/2 a byla léčena pomocí doporučených léčebných algoritmů. S lékem spojené AEs stupně 3/4 byly méně časté v ramenu Opdivo (9 % vs. 31 % pacientů léčených chemoterapií). K přerušení léčby kvůli s lékem spojeným AEs jakéhokoli stupně došlo u 3 % pacientů léčených přípravkem Opdivo a u 7 % pacientů, kterým byla podávána ICC. S toxicitou léku nebylo spojeno žádné úmrtí.

Souhlas byl také podložen daty ze studie fáze 1b study (Study -003) u recidivujícího nebo metastatického melanomu, která demonstrovala první charakterizaci poměru benefit/riziko přípravku Opdivo u pokročilého melanomu. Ze 306 dříve léčených pacientů zařazených do studie mělo 107 pacientů melanom a dostalo přípravek Opdivo v dávce 0,1 mg/kg, 0,3 mg/kg, 1 mg/kg, 3 mg/kg nebo 10 mg/kg každé dva týdny po dobu nejdéle dvou let. V této pacientské populaci byla objektivní odezva hlášena u 33 pacientů (31 %) se středním trváním odezvy 22,9 měsíců (95 % CI: 17,0, NR). Střední PFS bylo 3,7 měsíců (95 % CI: 1,9, 9,3). Střední OS bylo 17,3 months (95 % CI: 12,5, 36,7), a odhadovaná míra OS byla 63 % (95 % CI: 53, 71) v jednom roce, 48 % (95 % CI: 38, 57) ve dvou letech, a 41 % (95 % CI: 31, 51) ve třech letech.

O přípravku Opdivo
Bristol-Myers Squibb má rozsáhlý, globální vývojový program ke studiu přípravku Opdivo u mnoha typů tumorů, který sestává z více než 50 studií – jako monoterapie nebo v kombinaci s jinými léky – do kterých bylo na celém světě zařazeno více než 8 000 pacientů.
Přípravek Opdivo se stal prvním PD-1 inhibitorem imunitního kontrolního bodu, který získal úřední souhlas kdekoli na světě 4. července 2014, kdy společnost Ono Pharmaceutical Co. vyhlásila, že získala v Japonsku souhlas k výrobě a marketingu přípravku pro léčbu pacientů s neresekovatelným melanomem. Dne 22. prosince 2014 udělil Úřad pro potraviny a léky USA (FDA) svůj první souhlas pro přípravek Opdivo pro léčbu pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem a s progresí nemoci po léčbě přípravkem Yervoy (ipilimumab) a v případě pozitivní mutace BRAF V600 inhibitorem BRAF. Dne 4. března 2015 získal přípravek Opdivo druhý souhlas FDA pro léčbu pacientů s metastatickou šupinatou nemalobuněčnou rakovinou plic (NSCLC) s progresí na chemoterapii na bázi platiny nebo po ní.

Opdivo schválen pro první linii i pro dříve léčené pacienty s pokročilým melanomem
Ohodnoťte tento článek!
4.7 (93.33%) 3 hlas/ů