Otázky farmaceutického práva: jaká jsou pravidla reklamy?

Jaká jsou omezení pro propagaci léků na internetu? Za jakých podmínek mohou firmy na svých webových stránkách inzerovat léky na předpis? Mohou výrobci zaplatit providerům jiných stránek za to, aby umístily na svůj web interaktivní odkazy? Na tyto otázky odpovídá JUDr. Jana Marečková…

Server Zdravotnictví a medicína nabízí svým čtenářům několik tématických poraden. Vedle pracovněprávní a daňové poradny nabízí nově také možnost ptát se na problémy, které se týkají činnosti farmaceutických firem, preskripce a podobně.

Vendula Macháčková, studentka marketingu a informačního managementu

V souvislosti s právní úpravou regulace reklamy jako takové a v souvislosti se zákonem o léčivech, do jaké míry mohou farmaceutické firmy propagovat své produkty na internetu? Pokud jde o léky vázané na lékařský předpis, mohou firmy propagovat takový produkt na webových stránkách, vytvořených ryze k tomuto účelu, ač tyto nenesou přímo název toho produktu? Mohou farmaceutické firmy zaplatit providerům jiných stránek za to, aby umístily na svůj web interaktivní dkazy přivádějící uživatele po kliknutí na stránky daného produktu či dané farmaceutické firmy? Je poskytování informací na internetu určených dle zákona o léčivech pouze pro odbornou veřejnost i laické veřejnosti protiprávní?

Odpovídá JUDr. Jana Marečková, Advokátní kancelář Marečková

Internet lze využívat pro reklamu na léčivé přípravky. I u internetové reklamy tak jako u každé reklamy na léčivé přípravky platí, že vůči široké veřejnosti lze realizovat reklamu pouze na léčivé přípravky jejichž výdej není vázan na lékařský předpis, tedy na tzv.volně prodejné léky.

Jinak pro reklamu na tyto léky platí zásady uvedené v § 5a zákona o regulaci reklamy v platném znění. Tedy stejná pravidla jako na reklamu umístěnou v běžné tištěné inzerci.

Vzhledem k tomu, že reklama na léky nesmí být zaměřena výhradně na děti mladší 15 let, jsou z reklamy vyloučeny všechny internetové stránky, které jsou zaměřeny na tyto osoby.

U reklamy směřující na odborníky, tedy u reklamy na předpisové léčivé přípravky, je možné tuto aktivitu na internetu realizovat pouze na stránkách, která jsou tzv. komunikačním prostředkem určeným převážně pro tyto odborníky.

Jedná se o stránky, které jsou takto označeny, například: „výhradně pro odborníky, pro osoby oprávněné léčivé přípravky vydávat a předepisovat“ apod.

Někdy bývá vstup na tyto stránky podmíněn vyplněním prohlášení, kde návštěvník prohlašuje, že je odborníkem, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky předepisovat, léčivé přípravky vydávat nebo zdravotní péči poskytovat.

V praxi se vyskytují i názory, že vstup na tyto stránky by měl být podmíněn předchozím zaregistrováním. Toto dle mého názoru není nutné, protože již tím, že stránka je řádně označena

„pouze pro odborníky“ a uživatel prohlásí, že je odborníkem, bude dikce zákona splněna.

Tyto zásady platí i pro internetové stránky jiných providerů než farmaceutických firem. Chci-li umístit na stránky jiných providerů reklamu na předpisové léčivé přípravky, pak se musí jednat o stránky, kterou jsou opět určené odborníkům.

Toto platí i pro tzv.“proklikávání“. Ze stránek určených pro širokou veřejnost by se nemělo prokliknout na stránky, které obsahují reklamu na léčivé přípravky, u kterých lze realizovat reklamu pouze na odborníky.

Stránky nemusí nést název léčivého přípravku, ale i pro internetovou reklamu platí, tak jako pro každou reklamu, že je zakázána reklama skrytá. To je reklama, v níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že jako reklama není označena.

Reklama umístěná na internetových stránek musí být vytvořena takovým způsobem, aby uživateli bylo jasné, že se jedná o reklamu. Není-li to zcela jasné z povahy věci, je zapotřebí reklamní část jako reklamu označit.

Vaše poslední otázka zřejmě směřuje k ustanovení § 26 zákona č. 79/1997 Sb. v platném znění, kde je uvedeno, že:

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu o léčivých přípravcích, pro něž je držitelem rozhodnutí o registraci, a o změně adresy této služby informovat Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Každý držitel má u všech svých léčivých přípravků, bez ohledu na to, zda jejich výdej je vázán na předpis či nikoliv zřídit a provozovat veřejně přístupnou odbornou informační službu o léčivých přípravcích.

Vzhledem k tomu, že tato služba má být veřejně přístupná a má se týkat všech léčivých přípravků, pak jsou informace i o předpisových léčivých přípravcích poskytovány široké veřejnosti.

V praxi většina firem provozuje tuto službu formou internetu, uveřejněním seznamu léčivých přípravků, pro něž je subjekt držitelem registrace a zveřejněním příbalových informací ke každému léčivému přípravku. Veřejně přístupná odborná informační služba o léčivých přípravcích není reklamou a lze tímto způsobem poskytnout informace i široké veřejnosti.

V tomto rozsahu je akceptována i Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako dozorovým orgánem. V návrhu „nového“ zákona o léčivech se předpokládá, že bude výslovně stanoveno, že veřejná informační služba nebude moci obsahovat žádné reklamní prvky ani s ní být spojená žádná reklama.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!