Perjeta jako první doporučena k registraci v EU k neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

rakovina prsu, onkologie

Režim s léčivým přípravkem Perjeta je první, který byl doporučen k registraci v EU pro užití před operační léčbou pacientek s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu. Stalo se tak na základě vyšší četnosti patologické úplné odpovědi (pCR).

Výrobce přípravku, společnost Roche, oznámil, že Komise pro humánní léčiva (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) doporučila Evropské komisi schválení přípravku Perjeta (pertuzumab), v kombinaci s přípravkem Herceptin (trastuzumab) a chemoterapií, k neoadjuvantní léčbě (léčba před operací) dospělých pacientů s HER2-pozitivním, lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence. Registrace v EU je podložena především výsledky studie NeoSphere, v níž při léčbě režimem s přípravkem Perjeta u téměř 40 % pacientů nebyly při operaci již žádné známky nádoru v postiženém prsu a místních mízních uzlinách (což se označuje jako patologická úplná odpověď – pCR) ve srovnání s 21,5 % pacientů, kteří byli léčeni jen přípravkem Herceptin v kombinaci s chemoterapií. Je to poprvé, kdy Komise pro humánní léčiva doporučila neoadjuvantní léčbu na základě výsledků pCR. „Jsme velmi potěšeni, že užití výsledků pCR jako nového parametru hodnocení výsledků klinických studií umožní, aby režimy s přípravkem Perjeta byly v Evropě dostupné pacientům s časným karcinom prsu,“ řekla Chief Medical Officer and Head of Global Product Development společnosti Roche Sandra Horning.

V Evropě je každoročně HER2-pozitivní karcinom prsu zjištěn u 100 000 lidí. Jedná se o agresivní onemocnění s vyšší pravděpodobností rychlé progrese, v porovnání s nádory HER2-negativními. Karcinom prsu je ve většině případů zjištěn v časném stádiu, dříve než se rozšířil do dalších částí těla.
Komise pro humánní léčiva vydala své vyjádření v kontextu komplexity dosud dostupných dat o přípravku Perjeta, která zahrnují biologická východiska pro kombinaci přípravků Perjeta a Herceptin s taxany a známý profil bezpečnosti a účinnosti u pacientů s pokročilým karcinomem prsu. Žádost o registraci byla podpořena výsledky dvou studií neoadjuvantní léčby – NeoSphere a TRYPHAENA, a dlouhodobým hodnocením bezpečnosti ve studii CLEOPATRA u pacientů s dříve neléčeným pokročilým karcinomem prsu. Data z probíhající studie fáze III APHINITY s adjuvantní (pooperační) léčbou přinesou další vhled do širší úlohy přípravku Perjeta v léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu.

Přípravek Perjeta je již registrován k neoadjuvantní léčbě pacientů s HER2-pozitivním karcinomem prsu v USA a dalších 20 zemích.
Data o pacientech léčených ve studii NeoShere byla přednesena v letošním roce na výroční konferenci Americké společnosti pro klinickou onkologii (American Society of Clinical Oncology ASCO 2015)6. Tato data ukazují, že pacienti léčení před operací režimem s přípravkem Perjeta mají po třech letech sledování o 31 % nižší pravděpodobnost zhoršení nemoci, rekurence nebo úmrtí (přežití bez příhody, poměr rizik 0,69, 95% interval spolehlivosti 0,34-1,40) ve srovnání s pacienty léčenými přípravkem Herceptin a chemoterapií. Pacienti léčení přípravkem Perjeta měli rovněž o 40 % nižší pravděpodobnost rekurence nemoci nebo úmrtí (přežití bez nemoci, poměr rizik 0,60, 65% interval spolehlivosti 0,28-1,27).

O přípravku Perjeta
Perjeta je lék cílený na receptor HER2, což je bílkovina, která se nalézá na povrchu mnoha normálních buněk a ve velkém množství na povrchu HER2-pozitivních nádorových buněk. Přípravek Perjeta brání párování („dimerizaci“) receptoru HER2 s dalšími receptory skupiny HER (EGFR/HER12, HER3 a HER4) na povrchu buňky. Dimerizace receptorů je proces, který podporuje růst nádorových buněk a jejich přežití. Vazba přípravku Perjeta na povrch nádorové buňky rovněž slouží jako signál, na jehož základě imunitní systém těla ničí nádorovou buňku. Mechanismy účinku přípravků Herceptin a Perjeta se vzájemně doplňují. Oba se váží na receptor HER2, avšak v jiném místě receptoru. Přepokládá se, že kombinace přípravků Herceptin a Perjeta vede ke komplexnější blokádě signálních cest HER, což brání růstu a přežití nádorových buněk.

O studii NeoSphere
Studie NeoSphere je mezinárodní multicentrická randomizovaná studie fáze II, do níž bylo zařazeno 417 pacientů s nově diagnostikovaným HER2-pozitivním operabilním lokálně pokročilým nebo inflamatorním časným karcinomem prsu. Účastníci byli randomizováni do jednoho ze čtyř léčebných ramen, dostali 4 cykly (12 týdnů) léčby, následně byli operováni a po operaci pokračovali v adjuvantní chemoterapii a v podávání přípravku Herceptin do celkové doby 1 rok. Primárním cílem studie bylo zhodnocení četnosti pCR.
K sekundárním hodnoceným parametrům patřily klinická odpověď, doba do klinické odpovědi, profil bezpečnosti, přežití bez nemoci, přežití bez příhody, četnost operačních výkonů se zachováním prsu a hodnocení biomarkerů. Výsledky jsou následující:

• Léčba režimem s přípravky Perjeta, Herceptin a docetaxel významně zvýšila četnost pCR v prsu a místních mízních uzlinách o 17,8 % ve srovnání s přípravkem Herceptin v kombinaci s chemoterapií (39,3 % vs. 21,5 %, p=0,0063)
­ pCR 21,5 % v rameni Herceptin + chemoterapie
­ pCR 39,3 % v rameni Perjeta + Herceptin + chemoterapie
­ pCR 11,2 % v rameni Perjeta + Herceptin
­ pCR 17,7 % v rameni Perjeta + chemoterapie

• Režim s přípravkem Perjeta nebyl spojen s významně vyšším výskytem nežádoucích příhod ve srovnání s kombinací Herceptin + chemoterapie.

• Nejčastějšími vážnými (stupeň 3 nebo vyšší) nežádoucími příhodami při léčbě režimem s přípravkem Perjeta byly neutropenie (pokles počtu specifického druhu bílých krvinek, 44,9 %), febrilní neutropenie (horečka spojená s poklesem počtu specifického druhu bílých krvinek, 8,4 %) leukopenie (pokles celkového poštu bílých krvinek, 4,7 %) a průjem (5,6 %)

pCR znamená, že při operaci následující po ukončení neoadjuvantní léčby již není možno nalézt žádný nádor ani v postiženém prsu, ani v místních mízních uzlinách.

O studii TRYPHAENA
Studie TRYPHAENA7 je randomizovaná multicentrická studie fáze II, která byla provedena s 225 pacienty
s operabilním HER2-pozitivním lokálně pokročilým nebo inflamatorním karcinomem prsu větším než 2 cm. Účastnící byli randomizováni do jednoho ze tří léčebných ramen s neoadjuvantními režimy s přípravkem Perjeta. Primárním cílem bylo zhodnocení kardiální bezpečnosti. K sekundárním cílům patřilo zhodnocení pCR, klinické odpovědi, četnosti operačních výkonů se zachováním prsu, přežití bez nemoci a přežití bez příhody, celkového přežití a biomarkerů.

• Studie neměla porovnávat jednotlivé léčebné režimy. Četnost celkové patologické úplné odpovědi v postiženém prsu a mízních uzlinách v jednotlivých ramenech byla následující:
­ pCR 56,2 % v rameni s režimem s antracyklinem v kombinaci s přípravky Perjeta a Herceptin a následnou další chemoterapie v kombinaci s přípravky Perjeta a Herceptin
­ pCR 54,7 % v rameni s režimem s antracyklinem (bez přípravků Perjeta a Herceptin) a následnou další chemoterapie v kombinaci s přípravky Perjeta a Herceptin
­ pCR 63,6 % v rameni bez antracyklinů s přípravky Perjeta a Herceptin v kombinací s chemoterapií s karboplatinou

• V žádném z ramen nebyly pozorovány neočekávané kardiální nebo jiné nežádoucí příhody. Zaznamenané nežádoucí příhody byly konzistentní s dříve popisovanými příhodami ve studiích s přípravky Perjeta a Herceptin samotnými nebo v kombinaci s chemoterapií.

• Nejčastějším vážnými (stupeň 3 nebo vyšší) nežádoucími příhodami pozorovanými v některém z ramen byly:
­ V rameni s antracykliny a souběžně podávanými přípravky Perjeta a Herceptin: neutropenie 47,2 %, leukopenie 19,4 %, febrilní neutropenie 18,1%
­ V rameni s antracykliny následně podávanými přípravky Perjeta a Herceptin: neutropenie 42,7 %, leukopenie 12,0 %, febrilní neutropenie 9,3 %, průjem 5,3 %, dysfunkce levé srdeční komory 4,0 %
­ V rameni bez antracyklinů: neutropenie 46,1 %, febrilní neutropenie 17,1%. anemie (pokles počtu červených krvinek) 17,1 %, průjem, leukopenie, anemie a trombocytopenie (pokles počtu krevních destiček) po 11,8 %

Ohodnoťte tento článek!