Přejít na obsah

Podmínky pro posuzování schopnosti řízení vozidel diabetiky

zpět
5.3.2008

Diabetes mellitus je chronická nemoc, která může u pacienta ovlivnit schopnost rychlé reakce, správného rozhodování, přesné orientace. Intuitivně zdravotníci dobře chápou, že pacient léčený inzulinem, jenž má pokročilý diabetes, nerozpoznává blížící se hypoglykemie, které jsou u něj časté...

To je typický případ, kdy by se pacient měl vyhnout jakékoli činnosti, při níž i krátkodobě snížená schopnost přesné orientace může vést k nehodě. Takovýchto činností je více - potápění, pilotování (i tzv. ultralightu), parašutistika, horolezectví, stejně jako práce ve výškách, u obráběcích strojů a podobně. Nejběžnější činností v současnosti, která vyžaduje trvale intenzivní soustředění a při níž i malé zaváhání může způsobit smrt, je řízení motorových vozidel.

Podmínky pro řízení motorových vozidel jsou pro pacienty včetně diabetiků upraveny právními předpisy. Následující text vychází ze současně platné legislativy a přibližuje některé dopady pro praktické situace, zejména s ohledem na odborné lékaře.

Přímo se problematiky podmínek pro řízení motorových vozidel diabetiky týkají zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „Zákon“), vyhláška 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „Vyhláška“), v platném znění. V následujícím textu uvádíme kurzívou přepis vybraných ustanovení Zákona a Vyhlášky a náš komentář k nim z medicínského hlediska.

§ 5 odstavec 2 Zákona stanoví:

Řidič nesmí:

a) požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem c) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu…

Ustanovení písmene c) lze vyložit tak, že základní povinnost vyhodnotit aktuální schopnost řídit vozidlo či se vozit na zvířeti má řidič nebo jezdec. Z pohledu lékaře lze snad uzavřít, že pro něj z tohoto ustanovení povinnosti přímo nevyplývají. Lékař nemůže předvídat, v jakém stavu se bude v budoucnosti nacházet pacient, nemůže předvídat všechny situace, které mohou z hlediska způsobilosti zdravotního stavu nastat.

§ 82 Zákona

Podmínky udělení a držení řidičského průkazu

(1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která: a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel d) má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

(2) Podmínky podle odstavce 1 písmene b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny po celou dobu držení řidičského průkazu.

Zákon explicitně požaduje, aby ten, komu má být uděleno řidičské oprávnění, byl k tomu také zdravotně způsobilý. Což je celkem pochopitelný, logický a jistě správný požadavek. Současně by však měl zákon stanovit, kdo posoudí zdravotní způsobilost.

§ 84 Zákona

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

(1) Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen „zdravotní způsobilost“). (2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „posudek“) vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. (3) Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.

(4) Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí: a) registrující praktický lékař b) lékař závodní preventivní péče c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

V odstavci 4 je tedy stanoveno, že posudek vydává praktický lékař (popřípadě závodní lékař). Ve vztahu k diabetu je tak důležité, že vlastní posudek zásadně nevydává diabetolog. Praktický lékař ovšem může vyžádat vyjádření od odborného lékaře, tedy i od diabetologa. Diabetolog by se měl vyjádřit ke schopnosti řídit motorové vozidlo pouze na základě žádosti posuzujícího (praktického) lékaře.

(5) Registrující praktický lékař je povinen předat lékaři zařízení závodní preventivní péče na jeho vyžádání výpis ze zdravotnické dokumentace obsahující údaje podstatné pro zjištění zdravotní způsobilosti. (6) U osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře, musí posuzující lékař vyloučit nemoci, vady nebo stavy, jež vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. (7) Prováděcí právní předpis upraví podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah lékařské prohlídky a odborného vyšetření, obsah prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Prováděcím předpisem, na který odkazuje odstavec 7, je Vyhláška, o níž je pojednáno dále v tomto článku.

§ 85 Zákona

(1) Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.

Z uvedeného vyplývá, že diabetolog by se měl vyjádřit ke schopnosti řídit motorové vozidlo až na základě žádosti posuzujícího (praktického) lékaře, je-li o to požádán.

§ 86 Zákona

Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností a zašle mu kopii posudku o zdravotní způsobilosti.

Pokud posuzující lékař sezná, že žadatel nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, má povinnost oznámit to příslušnému úřadu. § 84 odst. 4 (viz výše) vymezuje pojem „posuzujícího lékaře“. Povinnost hlásit příslušnému úřadu zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel u držitele řidičského oprávnění má tedy primárně praktický lékař, ne diabetolog.

To je trochu svízel, protože řada pacientů s diabetem neinformuje své praktické lékaře o změně stavu (například nerozpoznávání hypoglykemie), a tak vlastně ani praktik nemůže, pokud aktivně nepátrá, vědět, že došlo ke změně zdravotního stavu. Pokud diabetolog nabude dojmu, že se zdravotní stav pacienta zásadně změnil, měl by tedy na tuto skutečnost upozornit pacienta a posuzujícího (praktického) lékaře.

§ 87 Zákona pro tzv. řidiče z povolání a řidiče zvláštních vozidel stanoví

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

Zákon umožňuje odborné vyšetření nařídit (nestanoví však, komu se nařizuje). Příslušný odborník, tedy i diabetolog, nemůže provést vyšetření v rámci zdravotního pojištění, ale pouze za úhradu. Vyšetření platí žadatel, resp. u řidičů profesionálů jejich zaměstnavatel. Jestliže tedy na doporučení k vyšetření je uveden důvod posouzení způsobilosti k řízení motorových vozidel, je naprosto legitimní požadavek na odpovídající úhradu v hotovosti a je nesprávné účtovat toto vyšetření zdravotní pojišťovně.

Ustanovení Zákona dále podrobněji rozvádí Vyhláška

Vyhláška mj. podrobněji upravuje vydávání posudku.

§ 2

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen „posudek“) vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel“) nebo držitele řidičského oprávnění (dále jen „řidič“) zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen „posuzovaná osoba“) ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu posuzované osoby sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.

§ 3

Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou k řízení motorových vozidel nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat za podmínek stanovených v zákoně, pokud na základě lékařské prohlídky nebo pravidelné lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna vada, stav nebo nemoc (dále jen „nemoc“), která vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

§ 4

(3) V posudku se uvede doba jeho platnosti, jestliže posuzující lékař na základě zjištěného zdravotního stavu posuzované osoby určí lékařskou prohlídku dříve, než je termín pravidelné lékařské prohlídky podle zákona, a to: a) V případě postupující nemoci, u níž lze předpokládat při dalším vývoji takové změny zdravotního stavu, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nebo: b) Je-li v příloze k Vyhlášce jako podmínka zdravotní způsobilosti uvedena lékařská kontrola zdravotního stavu posuzované osoby; lékařská kontrola se provádí v rámci lékařské prohlídky. (4) Kopie posudku a záznam o jeho převzetí posuzovanou osobou potvrzený podpisem posuzujícího lékaře a posuzované osoby, popřípadě doručenka potvrzující převzetí posudku posuzovanou osobou, jsou nedílnou součástí zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

§ 6

(1) Nezbytným rozsahem lékařské prohlídky a pravidelné lékařské prohlídky je: a) zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují; nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují, jsou stanoveny v příloze č. 3 b) komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření c) další potřebné odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, která by mohla omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel d) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem vždy, pokud posuzovaná osoba je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa e) odborné vyšetření ošetřujícím lékařem neurologem u posuzovaných osob trpících epilepsií, epileptickými syndromy nebo jinými poruchami vědomí nebo v případě podezření na tyto nemoci; při odborném vyšetření je hodnocen vždy stav epilepsie nebo jiných poruch vědomí, klinická forma a postup nemoci, dosavadní léčba a její výsledky.

(2) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel. V závěru každého odborného vyšetření musí být vymezena zdravotní způsobilost posuzované osoby k řízení motorových vozidel ve vztahu k zaměření odborného vyšetření a navržena podmínka umožňující řízení motorového vozidla, pokud byla zjištěna potřeba jejího stanovení, a to: a) použití nezbytného zdravotnického prostředku b) technická úprava motorového vozidla, nebo c) jiné omezení posuzované osoby; pokud jiné omezení umožňující řízení motorového vozidla spočívá v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru odborného vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu odbornému vyšetření.

Nemoci, kterých se týká toto ustanovení, jsou explicitně vyjmenovány v příloze 3 této Vyhlášky. Mezi těmito nemocemi je zahrnut také diabetes mellitus. To znamená, že pokud je posuzujícímu (praktickému) lékaři známo, že pacient je diabetikem, měl by za okolností uvedených ve Vyhlášce vyžádat odborné vyšetření u diabetologa. O odměně za toto vyšetření je pojednáno v předešlém textu.

Příloha č. 3 se týká specifikace problematiky u jednotlivých onemocnění. Příloha je členěna do kapitol podle jednotlivých nemocí, popřípadě systémů, které jsou jednotlivými chorobami ovlivněny. Pátá kapitola je věnována diabetu, s ohledem na závažnost problematiky a počet pacientů s diabetem je ovšem rozsahem spíše skrovná.

Podle kapitoly V. přílohy č. 3 k Vyhlášce:

1. Nemoc diabetes mellitus vylučuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, pokud je komplikována opakovaným výskytem hyperglykemických nebo hypoglykemických příhod až kómat.

Bohužel, tento rozhodující bod není definován dostatečně přesně a nabízí řadu výkladů či spíše vede k řadě otázek. Není definován přesně pojem opakovaně. Ad absurdum může toto ustanovení znamenat, že žádný diabetik není oprávněn řídit motorové vozidlo. Takovýto výklad jistě nebude v souladu s účelem zákonné úpravy. Opakovaně je více než jednou, nicméně z medicínského hlediska by bylo vhodné definovat minimální počet opakování.

Pojem výskyt v medicíně nic neznamená, mluvíme buď o prevalenci, či incidenci. Podle kontextu se spíše jedná o incidenci, pro tu je ale nutno definovat počet příhod za časovou jednotku, časový úsek však není normou určen. Znamená to, že je možno stejně nahlížet na pacienta, který dále uvedené příhody má několikrát denně, jako na pacienta, u nějž se vyskytly 2x za život?

Hyperglykemie má z medicínského hlediska dva významy, jednak obecný, pod nímž se myslí jakákoli glykemie vyšší, než je norma (v tomto případě asi 7,0 mmol/l nalačno), jednak se používá pro stav se závažným, okamžitou léčbu vyžadujícím zvýšením glykemie, provázeným klinickým korelátem dekompenzace diabetu. Podle textu je však absurdně možné pojímat jakékoli zvýšení glykemie nad normu jako hyperglykemickou příhodu, která může být důvodem vyloučení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Prakticky stejný komentář se týká pojmu hypoglykemické příhody. Obzvláště v tomto případě by měla být zohledněna schopnost pacienta rozpoznat varovné příznaky a definovat závažnosti podle známého klíče - příhody asymptomatické vs symptomatické (rozpoznané), příhody, v nichž si pacient pomůže sám a u nichž je nutná pomoc druhé osoby. Pro praktické využití této normy chybí jednoznačné vyjádření k několika typickým klinickým situacím. Není explicitně řešen dopad fenoménu nerozpoznané hypoglykemie (pro praxi asi nejzásadnější situace). Není ošetřena problematika pacienta recentně nastaveného na léčbu inzulinem, kdy novost situace může nemocného zaskočit.

Není definována povinnost provedení oční kontroly, což by v některých případech bylo jistě vhodné. Klíčové však pro posuzujícího specialistu je to, že norma nezná rozdíl mezi řidičem amatérem a profesionálem (kupříkladu řidičem dálkového autobusu). Zdůrazněme, že pouhopouhá léčba inzulinem nemůže být z hlediska této normy vnímána jako samozřejmá podmínka vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Na druhé straně velmi volná definice dává určitý prostor pro kvalifikovaný a erudovaný závěr s individuálním přístupem ke každému pacientovi. Hypoa hyperglykemické příhody by měly být posuzovány v rámci jejich dopadu na komplikace diabetu a na schopnost pacienta předvídat stavy, které vylučují jeho způsobilost řídit vozidlo. Je ovšem třeba konstatovat, že platná právní úprava situaci diabetologům nijak neusnadňuje.

2. Žadatele nebo řidiče, který trpí nemocí diabetes mellitus, lze uznat za zdravotně způsobilého k řízení motorového vozidla, pokud se nejedná o stavy uvedené v bodě 1, pouze na základě závěrů odborného vyšetření; v případě kompenzované nemoci bez závažných orgánových změn odborné vyšetření provede posuzující lékař. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.

Z předpisu tedy vyplývá, že u některých pacientů s diabetem může být dostačující pro uznání způsobilosti prohlídka a vyšetření u praktického lékaře. Nicméně protože není opět přesně definován pojem kompenzace ani pojem závažné orgánové změny, je toto ustanovení opět nedostatečně přesné.

Text předpisu však jasně stanoví, že je nutná pravidelná kontrola zdravotního stavu. S ohledem na skutečnost, že prakticky každý pacient s diabetem má docházet na pravidelné kontroly, nemělo by naplnění tohoto požadavku činit potíže (snad pouze s výhradou, že není definována frekvence prohlídek). Je nutno připomenout, že k diabetu jako progresivní nemoci mají vztah ta ustanovení Vyhlášky, podle nichž způsobilého k řízení lze uznat pouze toho, u něhož nebyla nalezena vada, stav, nemoc, které podle zákona způsobilost vylučují, a že je při vypracování posudku stanovena doba jeho platnosti, která má přihlédnout k případnému průběhu nemoci.

Závěr

Jak vyplývá z uvedeného, právní úprava nedává zcela jasný návod, jak má lékař postupovat. Lze snad uzavřít, že u nekomplikovaných pacientů s diabetem postačí prohlídka a vyšetření praktickým lékařem. U pacientů obecně komplikovanějších je nutno vyžádat vyšetření u specialisty -diabetologa. Ten by se měl vyjádřit podle svého uvážení v mezích definovaných textem vyhlášky. Jestliže lékař při poskytování zdravotní péče zjistí, že jeho pacient ztratil schopnost řídit motorová vozidla, má povinnost to písemně oznámit pacientovi - řidiči a posuzujícímu lékaři, pokud je mu znám.

Všem lékařům lze navíc doporučit, aby důrazně upozornili své pacienty o rizicích jejich nemoci s ohledem na možnost těžko předvídatelné náhlé změny jejich zdravotního stavu, a tedy i způsobilosti řídit motorové vozidlo. Doporučit lze i apel na pravidelné měření glykemií, a to i opakovaně v průběhu delších jízd. Úplným závěrem upozorňujeme, že autory tohoto článku jsou pouze lékaři a nebyl konzultován s odborníky na právo provozu na pozemních komunikacích. Výklad právních předpisů uvedený v tomto článku nemusí tedy nutně odpovídat výkladu, ke kterému by dospěl kvalifikovaný práv ník.

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská, Ph. D., MUDr. Jan Boháč, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, Katedra posudkového lékařství IPVZ

Lékařské listy


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

Lékařské listy

Komentovat článek: Podmínky pro posuzování schopnosti řízení…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

2 nejnovější komentáře k článku Podmínky pro posuzování schopnosti řízení…

Komentáře

další 2 komentáře
Robert Fritz Re:A mnoho dalších diagnóz!  | 5. 03. 2008 22:21

Ba-ba máš pravdu aspoň koně by nám mohli nechat

Hrobař A mnoho dalších diagnóz!  | 5. 03. 2008 07:48

Mimo diabetiky pak máme hypertoniky,tlusté a vzlášť hubené, malé a příliš velké,psychodefekty a úchyláky, příliš chytré i ty nevzdělatelné a mnoho jiných včetně akutních onemocnění, Jak se vám dobře řídí v horečce,při angíně,bolesti hlavy a křečích,při starostech při nízkém finančním ohodnocení, když Vás řídí špatný šéf atd? To zas bude zákon.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné