Předpoklady k práci zubního lékaře

stomatologie, zubař

„Jaké předpoklady by měl splňovat uchazeč o pracovní místo zubního lékaře? Když provozovatel zdravotnického zařízení přijímá takového uchazeče do zaměstnání, které náležitosti musí nezbytně ověřit?“ ptá se čtenář v naší právní poradně.

Na dotaz odpovídá Mgr. Petra Maryšková

V případě, že poskytovatel zdravotních služeb přijímá do zaměstnání uchazeče o post zubního lékaře, je skutečně jeho povinností ověřit, zda tento uchazeč splňuje základní předpoklady pro výkon tohoto povolání.

Tyto předpoklady upravuje především zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a lze je v zásadě rozdělit do čtyř základních kategorií: 1. odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře, 2. členství v České stomatologické komoře, 3. bezúhonnost, 4. obecná zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání. Podmínky těchto jednotlivých složek si dovolím krátce rozepsat.

• Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře se získává absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu zubního lékařství (stomatologie). Získaná odborná způsobilost se prakticky prokazuje příslušným vysokoškolským diplomem. Případně dle typu práce je vhodné prokazovat i specializovanou způsobilost zubního lékaře, která se prokazuje tzv. atestací.

• Dle stavovských předpisů a platné legislativy může povolání stomatologa vykonávat pouze osoba, která je členem České stomatologické komory (ČSK), přičemž členem ČSK je taková osoba, jež je zapsaná v seznamu členů této komory. Členství v komoře lze doložit potvrzením této komory.

• Bezúhonnou osobou se rozumí taková osoba, která nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, a také taková osoba, na niž se hledí, jako by nebyla odsouzena. Dokladem o bezúhonnosti je výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší než tři měsíce.

• Zdravotní způsobilost uchazeče se dokládá lékařským posudkem, který vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb. Lékařský posudek musí obsahovat závěr, zda posuzovaná osoba je, či není zdravotně způsobilá k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře, popřípadě s jakými omezeními.
Tuto problematiku uvádím jen v základních bodech, při nejasnostech nebo v individuálních případech je vhodné se obrátit přímo na Českou stomatologickou komoru.

Ohodnoťte tento článek!