Samoplátci in vitro fertilizace jsou ochotní nést větší riziko

Jsou-li náklady spojené s IVF hrazeny nemocenskými pokladnami, je rodiči tento výkon využíván daleko častěji. Samoplátci na sebe berou nejen vyšší finanční, ale i zdravotnická rizika, jak vyplývá z článku uveřejněném v NEJM…

Jsou-li náklady spojené s IVF hrazeny nemocenskými pokladnami, je rodiči tento výkon využíván daleko častěji. Samoplátci na sebe berou nejen vyšší finanční, ale i zdravotnická rizika, jak vyplývá z článku uveřejněném v New England Journal of Medicine (NEJM 2002; 347: 661-6).

Podle pravidla tržního hospodářství zvyšuje klesající cena poptávku. Že se toto pravidlo vztahuje i na lékařské výkony dokládá Tarun Jain z Harvard Medical School na základě údajů týkajících se fertilizací provedených v roce 1998 na 360 amerických IVF klinikách. Náklady na jeden IVF pokus se v USA pohybovaly mezi 7 až 11 0000 US dolary. Určitě je to víc, než si většina neplodných párů může dovolit.

Za šťastného se může považovat ten, kdo bydlí v některém ze tří států (Ilinois, Massachusetts a Rhode Island), ve kterých náklady za IVF plně hradí nemocenské pokladny. Zde je IVF prováděna u 2,7krát častěji, než ve 37 státech, ve kterých veškeré náklady musí páry samy hradit. Ve zbývajících 5 státech jsou náklady hrazeny pojišťovnou částečně. Zde jsou výkony IVF o něco vyšší než ve státech se samoplátci.

Toto však není jediný důsledek, který se projevuje v souvislosti se způsobem úhrady. Harvardští gynekologové zjistili, že samoplátci jsou ochotni nést větší rizika. Ve státech se samoplátci je totiž během jednoho IVF cyklu přenášeno více embryí. Úspěšnost IVF je proto ve státech se samoplátci nejvyšší. Zvyšuje se však riziko, že se narodí více než jedno dítě – ve státech se samoplátci obnáší podíl dvou, tří nebo i více dětí na jeden porod 11,2 procenta, zatímco ve státech, ve kterých nesou náklady nemocenské poklady, je to 9,7 procenta.

Tato skutečnost vede Davida Guzicka z Rochester School of Medicine (NEJM 2002; 347: 686-88) k následující úvaze: Přímé medicínské náklady na jedno těhotenství se třemi nebo i více plody se pohybují kolem 340 000 US dolarů. K tomu nutno připočítat náklady za dlouhodobé léčení event. poškozených dětí. Mohlo by se tudíž tvrdit, že nemocenské pokladny přejímající úhradu za IVF ušetří peníze. Analýza způsobu úhrady nákladů by se proto mohla jevit jako smysluplná. Přesto je Guzick proti tomu, aby náklady IVF přejímaly nemocenské pokladny a zabránily tak riskantnímu jednání pojištěnců. Jako alternativu navrhuje přísnější zákonná opatření, kterými by byl transfer embryí omezen.

Odkaz k tématu:

NEJM: Insurance Coverage and Outcomes of in Vitro Fertilization (abstact)

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!