Testování pacientů na alkohol

„Může zdravotnické zařízení (službu konající lékař) otestovat hospitalizovaného pacienta na alkohol? Může být opakovaně zjištěná alkoholová intoxikace důvodem pro ukončení péče o pacienta, samozřejmě za podmínky, že tím nedojde k ohrožení jeho života?“ ptá se čtenář v naší právní poradně.

Na dotaz odpovídá Mgr. Sylva Zborovská

Pokud jde o možnost lékaře otestovat hospitalizovaného pacienta na alkohol, jsou podmínky, kdy je takové zjišťování lékařem možné provést, stanoveny v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Podle tohoto zákona je orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu povinna se podrobit osoba, u které se lze důvodně domnívat, že vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje či dalších osob nebo poškodit majetek pod vlivem alkoholu, a dále osoba, u níž je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholického nápoje.

Pokud tedy hospitalizovaný pacient nespadá do některé z uvedených kategorií, není bez jeho souhlasu možné zjišťovat alkoholovou intoxikaci. Spadá-li do některé z výše uvedených kategorií, zákon výslovně uvádí, že ošetřující lékař je oprávněn takovou osobu vyzvat ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření.

Zjištěná alkoholová intoxikace není podle aktuální právní úpravy důvodem, pro který by mohl lékař ukončit péči o pacienta. Úplný výčet důvodů, pro něž je možné péči o pacienta ukončit, stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a to konkrétně v ust. § 48 odst. 1.

Obecně lze uvést, že mezi tyto důvody patří skutečnost, že by přijetím pacienta došlo k překročení únosného pracovního vytížení lékaře, přílišná vzdálenost místa pobytu pacienta v případě praktického lékařství a dále skutečnost, že lékař nemá navázán smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou, jejímž pojištěncem je pacient..

Ohodnoťte tento článek!