Všeobecné praktické lékařství v roce 2015

V roce 2015 provedla VZP ČR rozsáhlou analýzu práce všeobecných praktických lékařů. Jejím cílem bylo získání podkladů pro kultivaci systému úhrad, v němž v současné době převažuje kapitační složka nad složkou výkonovou.

Pro takto náročný úkol bylo nutné kvantifikovat trendy, kterým obor prošel za posledních 25 let – privatizací praxí, stárnutí lékařů, rozvoj přístrojového vybavení i vývoj celého zdravotnického systému. Pokud dosud existoval předpoklad, že se jednotlivé praxe chovají podobně (setrvačnost z dob socialistického zdravotnictví, kdy jednotlivé „obvody“ plošně poskytovaly stejné služby za stejných podmínek), analýza ho jednoznačně vyvrátila. Ve všech sledovaných parametrech byla zjištěna variabilita, současné praxe všeobecných praktických lékařů se navzájem významně liší. Hlavním cílem pro nejbližší období tedy bude definování „standardní“ praxe, od něhož se mohou odvíjet změny ve financování segmentu.

Právní formy praxí

V minulosti platilo, že každá jednotlivá ordinace byla vlastněna a provozována konkrétním lékařem, který zde působil. Masivní změnu způsobila neexistence legislativy umožňující prodej praxí. Se stárnutím populace lékařů se mnozí začali připravovat na prodej praxe (fyzická osoba tuto možnost neměla, na rozdíl od osoby právnické). Další posun nastal se vstupem zdravotnických řetězců do oboru. Větší celky přinesly do oboru komerční metody řízení, včetně personálních náležitostí. Plátci péče proto budou do budoucna nuceni lépe sledovat způsobilost lékařů fakticky léčících v ordinacích (identifikace konkrétního lékaře a jeho zvyklostí v rámci právnické osoby).
Časovým trendem je nárůst počtu právnických osob. Vzájemný poměr mezi oběma právními formami odpovídá celostátnímu ve všech krajích ČR.

Financování praxí

Segment VPL je financován třemi způsoby: 1. kombinovanou kapitačně-výkonovou platbou (jednoznačně dominuje, téměř ¾ veškerých nákladů na segment tvoří kapitace) nebo 2. výkonovými platbami nebo 3. kombinovanou kapitačně-výkonovou platbou s dorovnáním kapitace (tzv. malé praxe). V absolutním vyjádření náklady na segment VPL v posledních letech klesají. To je způsobeno způsobem úhrady, tedy kapitační platbou, která je závislá na počtu registrovaných pojištěnců u zdravotní pojišťovny. Počet registrovaných pojištěnců VZP ČR od roku 2010 klesá. Náklady je proto třeba hodnotit v relativním vyjádření, pro které byla vybrána relace k celkovému počtu pojištěnců starších 19 let. V relativním vyjádření náklady na segment VPL mírně rostou.

Celý text, včetně množství přehledných grafů a tabulek, naleznete zde.

Ohodnoťte tento článek!