Výkon telefonické konzultace

lékař, telefon, počítač, ordinace, praktik

Co přesně smí být považováno za výkon telefonické konzultace mezi pacientem a lékařem? Musí se o tom vést záznam ve zdravotnické dokumentaci? Je výkonem telefonické konzultace i objednání receptu pacientem po telefonu?

Na dotaz čtenáře odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Zákon o zdravotních službách mimo jiného stanovuje, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách.

Poskytovatel zdravotních služeb je současně povinen umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

Zákon přitom výslovně neuvádí, jakou formou mají být pacientovi informace o zdravotním stavu poskytovány. V dnešní moderní době je zcela přirozené, pokud konzultace mezi lékařem a pacientem budou probíhat také po telefonu, skype či facebooku.

Za výkon telefonické konzultace mezi lékařem a pacientem lze považovat patrně každou konzultaci, která souvisí se zdravotním stavem a léčbou pacienta. Pod výkon telefonické konzultace zřejmě spadá také „objednání“ receptu pacientem po telefonu, neboť toto „pouhé objednání“ receptu po telefonu předpokládá na straně lékaře předchozí posouzení zdravotního stavu pacienta a zvážení vhodné medikace.

Záznam do dokumentace nutný

Pokud jde o vedení zdravotnické dokumentace, pak vyhláška o zdravotnické dokumentaci výslovně stanovuje, že tato dokumentace obsahuje také informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta.

Zákon rovněž výslovně stanovuje, že zdravotnická dokumentace obsahuje záznam o rozsahu poskytovaných nebo vyžádaných zdravotních služeb. Zcela nepochybně tak je potřeba, aby do zdravotnické dokumentace byl proveden záznam také o telefonické konzultaci mezi lékařem a pacientem, byť by jejím obsahem mělo být pouze „objednání“ receptu pacientem u lékaře.

Úhrada a ochrana osobních údajů

V případě jakýchkoli dalších pochybností či nejasností doporučuji problematiku telefonických konzultací lékaře s pacientem, jejich zaznamenávání ve zdravotnické dokumentaci a vykazování pro zdravotní pojišťovny konzultovat se zdravotní pojišťovnou, jejímž pojištěncem je příslušný pacient. Můžete tak předejít případným budoucím sporům s pojišťovnou ohledně úhrady takto poskytovaných zdravotních služeb.

Nad rámec dotazu ještě zdůrazňuji aspekt ochrany osobních údajů a mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb. Aby lékař zajistil, že telefonická konzultace proběhla skutečně mezi ním a pacientem, lze jen doporučit, aby byl s pacientem dohodnut bezpečnostní kód či heslo, které pacient na úvod telefonátu sdělí lékaři

Ohodnoťte tento článek!