Výpověď za špatně absolvované školení?

otazník

„Zaměstnavatel nás posílá na školení v oblasti zdravotnictví, na to má samozřejmě právo. Jenže úspěchem v závěrečném testu podmiňuje naše další setrvání v pracovním poměru. Jak jinak si vyložit dovětek, ve kterém se píše, že pokud na konci školení nesplníme zkoušku či test, tak – cituji: ‚Neúspěch bude považován za nesplnění pracovních povinností a bude následovat finanční nebo pracovněprávní postih.‘ Mohu být postižena a dostat výpověď za špatně vyplněný test?“

Na dotaz čtenářky odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Zákoník práce klade důraz mimo jiné také na odborný rozvoj zaměstnanců, do nějž zahrnuje zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace.

Z dotazu jednoznačně nevyplývá, zda zmiňované školení představuje prohlubování, či zvyšování kvalifikace. Na základě obsahu dotazu se však přikláním spíše k závěru, že se jedná o prohlubování kvalifikace.

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které zaměstnanci umožňuje výkon sjednané práce; za prohlubování práce se považuje též její udržování a obnovování.

Zaměstnanec je povinen prohlubovat si kvalifikaci k výkonu sjednané práce a naopak zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu nebo jiných formách přípravy k prohlubování jeho kvalifikace. Účast na prohlubování kvalifikace se považuje za výkon práce, za který zaměstnanci přísluší mzda.

Některé zvláštní právní předpisy (zákon o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta nebo zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) upravují prohlubování kvalifikace zcela samostatně a specificky.

Chybí jasná právní úprava

Rozhodovací praxe soudu dosud dospěla k závěru, že pokud zaměstnanec odmítne prohlubování kvalifikace (odmítne absolvovat konkrétní školení), lze toto jednání kvalifikovat jako porušení povinností vyplývajících pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.

Jestliže se zaměstnanec neúčastní školení či studia a přitom nekoná jinou práci, může toto jednání představovat neomluvenou nepřítomnost v práci a není ani vyloučeno případné ukončení pracovního poměru z důvodu porušení povinností zaměstnance.

K dotazu, zda zaměstnavatel může dát výpověď z práce jenom v důsledku neúspěchu při zkoušce či testu na závěr školení v rámci prohlubování kvalifikace, uvádím, že ze zákoníku práce toto oprávnění zaměstnavatele výslovně nevyplývá. Rovněž mi z rozhodovací praxe soudu není známo, že by soudy zaujaly k tomuto problému jasné stanovisko.

Přikláním se tak k závěru, že případný neúspěch zaměstnance při zkoušce či testu na závěr školení není sám o sobě důvodem pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Ohodnoťte tento článek!