Zákon o nelékařských povoláních. Čtěte odpovědi!

Vzdělávání sester se přesunulo ze středních zdravotnických škol na vyšší a vysoké školy – co to bude znamenat v praxi? Na vaše otázky odpovídala tisková mluvčí České asociace sester Dana Jurásková…

Na vaše otázky odpovídala tisková mluvčí České asociace sester Mgr. Dana Jurásková, MBA v on-line rozhovoru Zdraví.Euro.cz.

Legislativní úprava k získávání způsobilosti nelékařských zdravotnických povolání byla dovršena nabytím účinnosti Zákona č.96/2004. Zákon je pro sestry a ostatní pracovníky, kteří se pohybují v praxi velmi složitý.

Dana Jurásková se proto pokusila přiblížit a snad přetlumočit suchý právnický text do srozumitelnějšího jazyka.

„Nevykládám a nemohu vykládat zákon, tuto pravomoc má pouze soud. Tam, kde není mně známá legislativní opora prezentuji pouze svůj názor,“ upozorňuje Jurásková.

ing. Karel Vojta, ředitel Polikliniky Žamberk spol. s r.o.

Naše organizace provozuje mimo jiné odbornosti 709, 918, 925 a 989. Ze zákona o nelékařských profesích mi není jasné zda osvědčení budou potřebovat zaměstnanci:

a) RZP odbornost 709 …… zajišťují neodkladnou přednemocniční péči v terénu i bez přítomnosti lékaře. Posádka je ve složení dvou záchranářů převážně jeden záchranář se středoškolským vzděláním a jeden bez. Oba mají potřebnou praxi a kurzy (Brno).


|
Znění zákona 96/2004najdete ZDE
|


b) DRNR odbornost 989 …… zajišťují transport pacientů a v případě potřeby zdravotnickou pomoc (porod, zastavení krvácení atd)

c) rehabilitační pracovnice, odbornost 918 ….. nemáme rehabilitačního lékaře

d) sestra pracující na centrální sterilizaci

Pro posouzení výkonu povolání bez odborného dohledu jsou nutné základní informace. Jednou z nich je náplň činnosti uvedených pracovníků a druhou je znalost samotné definice „výkonu povolání bez odborného dohledu“ tak, jak ji definuje Zákon č.96/2004 Sb. (dále jen zákon) §4 odst.3.

Na základě vašeho stručného popisu činnosti uvedených profesí se domnívám, že tyto budou pro výkon svého povolání „osvědčení“ dle citovaného zákona potřebovat. Důležité pro vás je přechodné ustanovení v §96 odst.6, které říká, že pro výkon povolání bez odborného dohledu není nutné osvědčení podle tohoto zákona do dvou let od nabytí jeho účinnosti.

Chcete na své otázky znátještě bližší odpovědi? Můžetesvůj problém konzultovats Danou Juráskovou telefonickyna jejím čísle: 241 721 823

MUDr. Miroslav Seiner, IPVZ Praha

Ze znění zákona, které jsem četl, mi není jasné, zda a jak se vztahuje zákon na profesi informatiků a správců informačních systémů nemocnic. Ti nepracují přímo s pacientem a v lékařských týmech, což by vedlo spíše k závěru, že se na ně tento zákon (konkrétně profese biomedicínského inženýra) nevztahuje.

Pokud se v tomto případě skutečně jedná o informatiky, správce informačních systémů, programátory a analytiky, kteří nejsou zařazeni jako zdravotničtí pracovníci, ani jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví, na ně se skutečně daný zákon nevztahuje. Doporučuji však po vydání Vyhlášky o náplni činností (pracuje na ní MZ ČR), tuto se skutečností prováděnou zmiňovanými pracovníky porovnat.

Trojanová Vladislava, SÚKL

Jsem zásadně pro průběžné vzdělávání zdravotníků a vyšší vzdělávání zdravotních sester, ale uplatnění a výkon pravomocí bude stejný. Pokud chceme personál odborně kvalifikovaný, není možné, aby takto kvalifikovaná sestra stále prováděla běžný úklid a nebyl na oddělení pomocný personál. Je tato koncepce vzdělání v souladu s dalším náležitým uplatněním a přehodnocením pravomocí?

Připravované náplně činností, změny kompetencí a také nová koncepce ošetřovatelství jsou jen nepřímé nástroje ke změně postavení ošetřovatelství. V této snaze jsou ve vzácné shodě jak odborné společnosti, tak také MZ ČR. V tom, jak bude samostná ošetřovatelská praxe přímo u pacienta vypadat, hraje nepochybně roli i osobnost sestry samotné. Nebudu však tvrdit, že k realizaci těchto změn nepřispěje také silný ekonomický tlak v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

uživatel podepsán jako Anežka

Chtěla bych se zeptat, zda zavedením vysokoškolského studia budou už konečně sestry a porodní asistentky mít oprávnění sdružovat se ve svých komorách a hlavně – samostatně pracovat v rámci předpisů EU. Osobně mi jde o to, abych už konečně našla porodní asistentku, která mi beze strachu ze zbavení oprávnění přijde k porodu domů a pak se o mne bude starat i v šestinedělí, abych s menšími problémy nemusela vysedávat po ordinacích doktorů, pokud to nebude opravdu nutné. A nebo kvůli tomu budu muset odjet do Rakouska, jak jsem už zjistila, že ženy, které chtějí porodní péči přijímat doma dělají?

Vysokoškolské studium sester a porodních asistentek nezakládá automaticky jakési oprávnění těchto oborů k založení profesních komor. Iniciovat vznik komory mohly sestry i porodní asistentky i v minulosti, k jejich podpoře však chyběla politická vůle. Pokud vím, je prosazování alternativních porodů a porodů doma předmětem činnosti odborných společností, zejména České asociace porodních asistentek (ČAPA), které o této situaci jednají mimo jiné také s představiteli lékařských odborných společností (gynekologů a porodníků).

Jaroslav Hurta

Za jak dlouhou dobu po ukončení VOŠ obor porodní asistentka je možné vykonávat soukromou praxi?

Na výkon soukromé praxe se podle mého názoru vztahuje Zákon č.160/1992 Sb. v platném znění, o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, který v §6 stanovuje odbornou způsobilost s odkazem na Zákon č.96/2004 Sb. Abych tedy byla konkrétní, porodní asistentka žádající o registraci k výkonu soukromé praxe musí splňovat požadavky k získání odborné způsobilosti podle §6 – a) absolvovat tříletý akreditovaný bakalářský studijní obor pro přípravu porodních asistentek nebo b) absolvovat tříleté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšší zdravotnické škole, pokud bylo toto studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004 nebo c) absolvovat střední zdravotnickou školu v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, a musí mít způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu. V případě, že bude řídit další porodní asistentky, musí splňovat podmínky podle Zákona 96/2004 Sb. §92 – vedoucí funkci při vedení nelékařských zdravotnických povolání ve zdravotnickém zařízení může vykonávat pouze zdravotnïcký pracovník, který získal osvědčení (k výkonu povolání bez odborného dohledu) podle tohoto zákona a má – a) vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením, které odpovídá příslušné vedoucí funkci a 5 let výkonu zdravotnického povolání, z toho alespoň dva roky v úseku činnosti, v němž má být vedoucí funkce vykonávána nebo b) specializovanou způsobilost v oboru specializace odpovídající příslušné vedoucí funkci a 5 let výkonu zdravotnického povolání, z toho alespoň dva roky v úseku činnosti, v němž má být vedoucí funkce vykonávána.

Iva Faltová

V červnu jsem úspěšně ukončila školu pro dentální hygienistky. Je pravda, že po třech letech „praxe“ pod dohledem zubního lékaře budu moci pracovat na živnostenský list – tudíž že si mohu otevřít svoji praxi?

Z vašeho dotazu mi není úplně jasné, jaký typ studia a v jaké vzdělávací instituci jste ukončila. Získat způsobilost k výkonu povolání dentální hygienistky lze totiž dvěma způsoby (Zákon č.96/2004 Sb., §17). Za prvé – absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu dentálních hygienistek. Za druhé – absolvování nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná dentální hygienistka na vyšší zdravotnické škole. Právě absolventi druhého typu studia jsou v samotném zákoně v odst.2 citovaného paragrafu limitováni získáním osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu tříletou praxí pod odborným dohledem.

Ing.Šmaus, nemocnice Odry

Jak je to se zařazením provese zdravotnických informatiků a pracovníků zajišťujících servis a údržbu zdravotnické techniky, školení obsluhy apod? Spadají pod zákon o nelékařských zdrav. povoláních a jak jsou či budou řešeny požadavky na jejich kvalifikaci podle tohoto zákona.

Z charakteristiky výkonu činnosti zmiňovaných profesí je patrno, že se jedná o zdravotnické pracovníky jejichž způsobilost řeší zákon v §20 biomedicínský technik a §27 biomedicínský inženýr nebo v §43 jiný odborný pracovník ve zdravotnictví.

Sloupová Marta

Může radiologický laborant (vzdělání čtyřleté gymnázium + dvouletá nástavba SZŠ ukončena 1992 bez PSS) sloužit v nemocnici pohotovostní služby, kdy má lékaře pouze na telefonu?

Také při výkonu povolání radiologického asistenta (radiologického laboranta) vždy posuzujeme konkrétní náplň činnosti. Podle mého názoru tedy sám o pohotovosti sloužit může, pokud vykonává činnosti ke kterým je způsobilý, za indikaci a popis rtg snímků je však vždy odpovědný lékař (radiolog nebo službukonající lékař), tuto kompetenci nemá radiologický asistent nikdy!

Gerlichová Irena, Domov důchodců, Frenštát pod Radhoštěm

Jak by měla být vzdělaná a jakou by měla mít kvalifikaci zdravotní sestra, staniční sestra a vrchní sestra v domově důchodců.

Pokud pracujete v domově důchodců, jste zařazená jako zdravotní sestra, tedy jako zdravotnický pracovník, vztahuje na vás nový Zákon č.96/2004 Sb., který o způsobilosti všeobecné sestry říká v par. 5 jaké musí mít vzdělání, aby byla všeobecnou sestrou. Vyjmenovává také všechny typy studia (i z minulosti), jejichž absolvováním všeobecné sestry také získávají způsobilost. Neexistují tedy žádné zvláštní předpisy, které by definovaly podmínky k získání způsobilosti zvlášť pro domovy důchodců. Co se týká výkonu činnosti vedoucích pracovíků (staniční a vrchní sestry), na ty pamatuje §92 (viz jeden ze zvýše zodpovězených dotazů ).

pí. Němcová:

Vystudovala jsem SZS a VZS obor dipl. dětská sestra. Dozvěděla jsem se, že v rámci pár let by se tento studijní obor měl dále studovat jen na vysokých školách studovat a po ukončení získají absolventi titul Bc. Jaká je možnost získaní tohoto titulu? Nebo musím znovu absolvovat tříleté studium? Jaký bude rozdíl ve výuce? Nezdá se mi to správné – to samé vzdělaní s rozdílným ukončením. Dále bych se ráda zeptala: pracuji druhým rokem v SRN, pracuji na uznání mého vzdělaní a neustále mi chodí připomínky ohledne vyššího vzdělání, prý v SRN nevědí, na jakou uroveň jej postavit.

Máte pravdu v tom, že je jen těžko odlišitelné studium na VZŠ od bakalářského studijního programu. Problém je však v tom, že pro získání specializované způsobilosti dětská sestra bakalářský studijní program ani neexistuje. V ČR v současné době vychováváme v bakalářských studijních programech, jimiž získávají způsobilost všeobecné sestry. Studijní obor na VZŠ diplomovaná dětská sestra byl zrušen a nadále se uvažuje o tom, že bude možnost získat tuto odbornost jako specializovanou způsobilost absolvováním akredovaného studijního programu v oboru dětská sestra nebo absolvováním specializačního magisterského programu v oboru pediatrie.

Jana Rubášová

Ráda bych se Vás zeptala na dopady návrhů ke vzdělávání sester. Jako neregistrovaná sestra bych neměla mít možnost samostatně pracovat v domácí péči? Nemám časové možnosti sbírat pasivním posedáváním body na seminářích. Aktivně se vzdělávám, ale počet bodů k registraci nezískám. Profesionální praxe : 1984 – 1993 Nemocnice Kolín – ARO, 1991 – specializace ARIP, 1993 – 1996 – hemodialyzační oddělení, vrchní sestra, 1994 – specializace – nefrologie,

1996 – doposud v nestátním zdravotnickém zařízení, které má 53 lůžek následné rehabilitační péče, odborné ambulance pracuji jako ředitelka, 2002 – specializace – management ve zdravotnictví, 2003 – přijata na vysokou školu.

Nevím, zda jsem úplně správně pochopila vaši otázku. Ptáte se, za jakých okolností můžete získat osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu, které podle nového zákona potřebujete pro vedení agentury domácí péče. Z vašeho životopisu jsem pochopila, že jistě nasbíráte dostatečný počet kreditů díky studiu (až bude k dispozici Vyhláška MZ ČR o kreditním systému), abyste osvědčení získala. Ještě vás uklidním odkazem na §96 přechodná ustanovení citovaného zákona, kde je v odst. 7 uvedeno, že pokud požádáte o vydání osvědčení do 2 let od nabytí účinnosti Zákona a doložíte odbornou způsobilost podle tohoto Zákona, zdravotní způsobilost a bezúhonnost, bude vám vydáno odvědčení na dobu 4 let.

Marie Jarošová, Sociální služby Města Milevska

a)Jaké vzdělání má mít staniční a vrchní sestra domova důchodců?

b) Jaké vzdělání má mít okrsková sestra pečovatelské služby?

c) Jak je možno zaregistrovat sestry domova důchodců a pečovatelské služby, jaké musí splňovat požadavky?

d) Pracuji ve funkci odborný zástupce ředitele pro sociální služby (domov důchodců, pečovatelská služba, domácí péče – srovnatelné postavení s funkcí vrchní sestry). Mám vzdělání – dětská sestra – devět let praxe v nemocnici na dětském oddělení, devět let praxe v ÚSP pro mentálně postižené děti a mládež, tři roky praxe v sociálních službách pro seniory. Nyní studuji dálkově bakalářské studium sociální a charitativní práce. Jak mám postupovat pro zachování kvalifikace pracovníka nelékařských profesí s možností samostatné práce?

a) Pokud jde o všeobecné sestry, tedy zdravotnické pracovníky, vztahují se na ně podmínky vysvětlené výše a jedná se tedy o výkon fukce podle §92 daného zákona.

b) Předpokládám, že je jedná o náplň činnosti všeobecné sestry, tzn. zdravotnického pracovníka na úseku sociální péče. V tomto případě musí taková sestra splňovat požadavky k získání způsobilosti všeobecné sestry jako každá jiná sestra pracující ve zdravotnictví (viz odpověď k předchozím dotazům).

c) Pokud myslíte registrací získání osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu, nikoliv registraci u ČAS (již neexistuje), můžete využít informačního servisu www.mzcr.cz, který vás celým procesem podávání žádosti provede. Najdete zde formuláře ke stažení a seznam všech potřebných dokladů k získání osvědčení.

d) Pro řešení vaší situace bude asi nejpodstatnější vaše náplň činnosti a s ní související pracovní zařazení. Pokud jste zařazena jako zdravotnický pracovník, nebude v tom jistě problém. Požádáte o vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. V případě, že takto zařazená nejste, bude asi dobré projednat vaši situaci s vašim zaměstnavatelem. Znám případy lékařů-manažerů,kteří pro zachovaní licence České lékařské komory pracují v pozici lékařů na vedlejší pracovní poměr. Nevím, zda je tato možnost u vás reálná. Buďte tak hodná a ozvěte se mi na tel. č. 241 721 823, nejlépe dopoledne.

Eva Vránová

Jsem dětská sestra (absolvovala jsem SZŠ v tomto oboru) chtěla bych se zeptat, zda je potřeba pro zaregistrování mít těch 40 kreditů, nebo zda se napřed zaregistrovat a potom zmíněné kredity sbírat. Jsem na MD a nemám dostatek potřebných informací. Navíc jsme se stále stěhovali a já jsem tudíž prošla spoustou oborů a oddělení a nevím tak, do které sekce se přihlásit. Pokud je to jen trochu možné, prosím poraďte mi.

Pro kvalifikovanou informaci mám málo informací, proto vám také nabídnu telefonický kontakt uvedený v předchozí odpovědi.

DÁLE ČTĚTE:
Britové a Němci radí, jak uznávat kvalifikace
Sestry registrované v ČAS se musejí zaregistrovat znovu
Platí zákon, který umožní práci českých sester v EU

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

**

Ohodnoťte tento článek!