Ambulantní internisté možná získají od VZP kompenzaci za rok 2013

Milan Kubek, Zdeněk Kabátek

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) bude ambulantním internistům kompenzovat negativní dopad změn v Seznamu zdravotních výkonů za rok 2013. Dohodl se na tom prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem. Dohodu však ještě může zhatit zamítavé stanovisko správní rady VZP.

Seznam zdravotních výkonů platný od roku 2013 postihl zejména ambulantní specialisty, z této skupiny lékařů byla změna nejbolestivější především pro ambulantní internisty. Zatímco v roce 2012 získali internisté za cílené vyšetření 320 bodů (kód 11022), v roce následujícím to bylo už pouze 241 bodů. Bodové ohodnocení kontrolního vyšetření (kód 11023) bylo sníženo ze 160 na 120 bodů. U obou typů vyšetření se snížil i čas, který byl lékařům pro pacienta vyměřen – u cíleného vyšetření byl zkrácen ze 40 na 30 minut a u kontrolního vyšetření z 20 na 15 minut.

„Po přičtení minutové režie k jednotlivým výkonům došlo u výkonu 11022 ke zkrácení ohodnocení o 105 bodů, v případě výkonu 11023 o 53 bodů. Toto krácení úhrad v roce 2013 bylo v oboru vnitřní lékařství zcela bezprecedentní,“ komentoval prezident ČLK Milan Kubek.

Marná snaha ČLK

Podle Milana Kubka komora požadovala navrácení časů pro cílené a kontrolní vyšetření na úroveň roku 2012 již v listopadu loňského roku v rámci projednávání novely Seznamu zdravotních výkonů a nebylo ji vyhověno. „Ministrem zdravotnictví Martinem Holcátem sice bylo přislíbeno, že zmíněnou diskriminaci odstraní a vadný stav napraví novela Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2014.

Zjednání nápravy bylo rovněž dohodnuto a ze strany ministerstva slíbeno během jednání mezi zástupci ministerstva vedených náměstkyní pro zdravotní pojištění Helenou Rögnerovou a zástupců Sdružení ambulantních internistů. Žádný z těchto slibů však Ministerstvo zdravotnictví nedodrželo a připomínky komory nebyly vůbec projednány.“ vylíčil jednání prezident ČLK.

Ministerstvo přesto v rámci novely seznamu zvýšilo internistům, stejně jako ostatním odbornostem, minutovou režijní sazbu o přibližně 3,2 %. Na návrh České internistické společnosti byly prý pro internisty navíc zařazeny i dva nové výkony – předoperační vyšetření internistou (kód 11024) a superkonziliární vyšetření internistou (kód 11025). Podle zástupců ČLK jsou ale tyto kódy pro většinu ambulantních internistů nevykázatelné.

„Podmínky, které je nutno splnit pro možnost vykázání těchto výkonů, jsou tak striktní, že praktický dopad těchto změn bude pro ambulantní internisty minimální. Jedná se o typickou změnu, která má internistům „zavřít ústa“, možná navíc vzbudit závist u kolegů, kteří tyto výkony vykazovat nemohou, ale v žádném případě nenapravuje křivdy, kterých se ministerstvo na interním lékařství dopustilo,“ stěžuje si Milan Kubek.

Vstřícný Kabátek

Přestože jednání ČLK na úrovni ministerstva zdravotnictví v této věci víceméně zkrachovala, ambulantní internisté se možná přeci jen dočkají určité satisfakce za rok 2013. Výsledkem jednání ČLK s VZP je totiž dohoda prezidenta ČLK a ředitele VZP na částečné kompenzaci 25% poklesu příjmů ambulantních internistů z výkonů 11022 a 11023 při vyúčtování roku 2013.

Kompenzace se však nebude týkat všech ambulantních internistů – ředitel VZP Zdeněk Kabátek si stanovil podmínky. Na dodatečné prostředky od VZP dosáhnou pouze poskytovatelé, jejichž absolutní úhrady za loňský rok nepřekročí hodnotu 2 milionů korun a současně u nich došlo k poklesu absolutních úhrad v hodnoceném období pod 98 % úhrady dosažené v referenčním období.

Náprava v nedohlednu

Vzhledem k tomu, že ani tento rok není Seznam zdravotních výkonů z pohledu lékařů zcela ideálně nastaven a je pravděpodobné, že i po zvýšení úhrad budou někteří ambulantní poskytovatelé a zejména pak internisté strádat, chce Milan Kubek jednat s VZP i o kompenzacích pro rok 2014.

„O možnosti kompenzace pro rok 2014 budeme s VZP jednat poté, až budou známy údaje o vývoji ekonomické bilance této pojišťovny. Prosazení novely Seznamu zdravotních výkonů od poloviny roku 2014 sice není příliš pravděpodobné, ale i o této možnosti budeme jednat s novým ministrem zdravotnictví. V každém případě udělá komora vše, co bude v našich silách pro to, aby v příští vyhlášce, tedy pro rok 2015, byla křivda spáchaná na internistech napravena. Internisté však musí především sami hájit své zájmy a nesmí se nechat ze strany ministerstva opět podvést,“ uzavírá Milan Kubek.


Vzorec pro výpočet kompenzace

KÚ = UOPakt.obd. x PUROref.obd. x 0,98

Vysvětlivky: KÚ – kompenzační úhrada.

OUPakt.obd. – počet unikátních ošetřených pojištěnců v aktuálním období (rok2013) kromě UOP, na které byl vykázán za celé období roku 2013 pouze výkon telefonické konzultace.

PUROref.obd. – průměrná úhrada na unikátního ošetřeného pojištěnce v referenčním období (rok 2011).

Ohodnoťte tento článek!