Baťova nemocnice slaví osmdesát let

Titulní obrázek

V letošním roce uplyne 80.výročí založení Baťovy nemocnice. Historie BN je naprosto specifická a musí být chápána v souvislosti s rozvojem Baťových závodů. Vznikla v době zcela neopakovatelné, která se velmi podílela na formování a tvarování jednotlivých oddělení BN…

Na konci 19. století byl Zlín malé město. V roce 1894 měl 2 365 obyvatel. V témže roce byl ve Zlíně založen obuvnický závod, který pod vedením Tomáše Bati ( 1876 – 1932 ) za krátkou dobu přispěl k velké proměně města.

Zlín patřil k městům s největším růstem počtu obyvatel na počátku 20.století. Počet zlínských obyvatel se od roku 1923 do roku 1938 zosminásobil z 5 825 na 43 400. Tento úvod jen dokazuje to, že historie BN je těsně spjata s děním, které bylo podřízeno chodu Baťových závodů.

Ve Zlíně do roku 1927 pracovali jen čtyři praktičtí lékaři. Jedním z nich byl MUDr. J.Gerbec, který se stal osobním lékařem Tomáše Bati a později zdravotním radou. Prvním podnětem ke vzniku BN byl Baťův dar, který věnoval 1 000 000 Kč na výstavbu Baťovy nemocnice.

Vedoucím lékařem – primářem – se stal MUDr.Bohuslav Albert ( 1890 – 1952 ). MUDr. B. Albert byl propagátorem nemocničního rozmachu v první polovině minulého století. Nabyl několik zajímavých zkušeností na frontě. Jedna byla z první Balkánské války v roce 1912, další z 1.světové války 1914-1918.

MUDr.Bohuslav Albert společně s architektem Františkem Lydia Gahurem vytvořili plán nemocnice. F. L. Gahura byl jedním z architektů, kteří se podíleli na funkcionalistickém stylu celého Zlína. Sama nemocnice byla postavena tak jako celé město – kombinací červených cihel a světle šedého betonu, zasazená do zeleně s velkými parkovými plochami. Architektu Gahurovi se spolu s MUDr. Albertem podařilo vytvořit pozoruhodný celek, a to nejen po stránce vnější. Do dokonalosti byly dotaženy všechny interiéry a malé detaily, které splňovaly tehdejší požadavky hygienické a tehdejší požadavky na organizaci práce.

Svou architektonickou a organizační strukturou byla BN naprosto jiným léčebným ústavem než byly v tehdejší republice známy. Byla zřízena ze soukromého kapitálu, který měl vlastní správu, sloužil především firmě Baťa a jejím zaměstnancům a rozvíjejícímu se průmyslovému oddělení. Baťova nemocnice byla vždy akciovou společností. Vedení BN při organizaci a provozu uplatnilo v podstatě praxi Západu – s určitými úpravami, zejména s odlišnými poměry veřejného sociálního pojištění převzalo zásady práce nemocničního ústavu podle profesora Hartwela z Rochesteru, z pověstné Mayo Clinic

Po svém dokončení byla BN svými zařízením a organizačními výsledky pokládána za jednu z nejlepších nemocnic nejen v ČSR, ale i ve střední Evropě. Dá se říci, že MUDr.B. Albert předběhl dobu – jezdil na kongresy po Evropě a zejména po Spojených státech. Muselo být pro něj velkým zadostiučinění, když zde teoreticky slyšel přednášet to co vlastně on v praxi již uskutečňoval.

Vstupní budova BN byla vybudována v roce 1927, do roku 1935 vzniklo 14 pavilonů, které zpočátku byly chirurgické, interní, gynekologické a pro choroby infekční. V roce 1938 byly postaveny Domovy pro přestárlé ( dnešní LDN ), v roce 1940 nová porodnice.

Vzhledem k tomu, že nemocnice byla budována pro spádovou oblast 20 000 obyvatel, začal v roce 1935 vznikat návrh na postavení Baťova domu zdraví s 525 lůžky a 11 patry. Na tomto návrhu se podílel pražský architekt ing. V. Uklein ve spolupráci s oddělením lékařů BN ( MUDr.Albert ) a zlínských stavitelů ( F. L. Gahura ), jakož i konzultanti z ciziny. Návrh stavby byl plánován na jihozápadě Náměstí práce mezi Březnickou ulicí a Podlesím, avšak nebyl do konce 2. světové války realizován.

Po 2.světové válce došlo ke znárodnění firmy Baťa. Protože jméno Baťa bylo spojeno s městem Zlín, komunistický režim se snažil obě jména vymazat, takže firma Baťa byla přejmenována na SVIT a Zlín později na Gottwaldov. V roce 1945 byla Baťova nemocnice přejmenována na Zemskou nemocnici.

Do roku 1960 působila jako Krajská nemocnice, pak došlo k určitému útlumu a stala se nemocnicí okresní. Ve druhé polovině minulého století došlo k dobudování BN a k vytvoření nové, moderní a velké nemocnice s novými odděleními gynekologicko-porodnickým, interním, odděleními chirurgickými, očním a součástmi komplementu a LDN.

Od 1.1.2006 je Krajská nemocnice T.Bati akciovou společností.

Lze si jen přát, aby trend, který Baťova nemocnice započala v roce 1927, i udržela i v následujících letech a v celém zdravotnictví bylo uplatňováno heslo z grafu MUDr. B.Alberta z roku 1932, že: „Cílem veškerého dění ve zdravotnictví musí býti pacient“.

MUDr. Jiří Bakala, přednosta Oddělení nukleární medicíny Krajská nemocnice T.Bati a.s., www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!