České drogové scéně vévodí pervitin a konopí

injekce, jehla, inzulínka

Měnící se dynamika trhu s heroinem, následky užívání konopí, zvyšující se role internetu, tzv. nové drogy či rostoucí čistota a potence drog jsou příklady problémů, na něž upozorňuje agentura EU pro drogy (EMCDDA) ve své nejnovější Evropské zprávě o drogách.

V České republice zůstává, podle slov národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, míra užívání legálních i nelegálních drog vysoká. Přední pozice v konzumaci nelegálních drog u nás stále zaujímá pervitin a konopí.

Stagnace opiátové léčby

Centrum EMCDDA potvrzuje, že heroin je v Evropě na ústupu a poukazuje na celkovou stagnaci poptávky po této droze. Specializovanou léčbu drogové závislosti nyní poprvé nastupuje méně lidí, kteří mají problémy s heroinem: 23 000 v roce 2013 oproti 59 000 v roce 2007. Řešení otázky předávkování drogami však nadále zůstává náročným úkolem pro politiku veřejného zdraví. „V České republice se nám podařilo snížit počet uživatelů heroinu na třetinu v průběhu posledních 10 let, a to zejména díky nabídce substituční léčby a dalších služeb. Ve srovnání s Evropskou unií máme extrémně nízký počet předávkování,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík k tomu dodává: „V posledních 3 letech pokrytí opiátovou substituční léčbou stagnuje, v některých regionech bylo substituční centrum zrušeno, např. v Karlových Varech. V jiných regionech se substituční centrum podařilo udržet jen s obrovskými problémy, jako např. v Plzni.

Stovky nových drog

Evropská zpráva o drogách ukázala, že drogová problematika je nyní mnohem komplexnější a k dispozici je mnoho látek, které ještě před dvaceti lety uživatelé neznali. Jedná se o zjištění až dvou nových psychoaktivních látek týdně. Nové látky stále více napodobují kontrolované drogy. Celkově jich už evropské centrum monitoruje přes 450. „V roce 2014 bylo hlášeno 101 nových psychoaktivních látek, což představuje výzvu pro naše stávající kontrolní mechanismy,“ uvádí evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos, a dodává: „Zpráva ukazuje, že se potýkáme s rychle se měnícím globalizovaným drogovým trhem, a proto musíme v reakci na drogovou hrozbu postupovat jednotně, rychle a rozhodně. Znepokojuje mě zejména skutečnost, že novým zdrojem nabídky kontrolovaných i nekontrolovaných psychoaktivních látek se čím dál více stává internet.“

Virtuální drogové trhy

Internet hraje v nabídce a prodeji drog Evropanům stále větší roli a on-line lze koupit jak nové
psychoaktivní látky, tak zavedené drogy. Používá se jak „viditelného webu“ (který je přístupný pomocí běžných vyhledávačů), tak i „neviditelného (hlubokého) webu“, dostupného pomocí šifrovacích programů. Umožňují anonymní výměnu zboží a služeb mezi stranami, často za použití virtuálních měn (např. Bitcoinu) k uskutečnění skrytých transakcí. Zpráva zdůrazňuje, že aktivní roli na trzích s drogami hrají také sociální média a aplikace, ať již se používají přímo pro nákup a prodej drog, nebo nepřímo pro jejich nabízení, názorového ovlivňování nebo sdílení zkušeností. „Obrovský nárůst online nabídky drog znamená velké výzvy v oblasti protidrogové politiky, protože internet je běžným médiem pro sociální interakci zejména mladých lidí a také médiem pro uzavírání obchodů – v tomto ohledu je to výzva také pro nabídku legálních drog, jako např. alkoholu, kde je velký problém s kontrolou plnoletosti nakupujících,“ doplňuje Jindřich Vobořil.

Rostoucí význam konopí

Konopí nadále zůstává nejčastěji konzumovanou nezákonnou drogou v Evropě. „Přes 19 milionů lidí (ve věku 15–64 let) uvedlo, že užilo v posledním roce konopí, z nich téměř 15 milionů tvoří mladí dospělí (ve věku 15–34 let). Odhadujeme, že zhruba 1 % všech dospělých užívá drogu každý nebo téměř každý den,“ uvádí vedoucí sekce pro preventivní a léčebná opatření a dobrou praxi centra EMCDDA Roland Simon, a dodává: „Většina klientů nastupujících léčbu drogové závislosti poprvé nyní uvádí konopí jako drogu, která představuje jejich hlavní problém.“

V současnosti se také vyskytla řada látek představujících legální náhražku konopí, čímž vznikl nový rozměr trhu s konopím. Užívání těchto látek může mít nepříznivé zdravotní následky (např. poškození ledvin, účinky na dýchací a kardiovaskulární systém, křeče). Nedávná úmrtí a akutní intoxikace v Evropě a ve světě spojované s těmito látkami podnítily centrum EMCDDA k vydání zdravotních výstrah pro veřejnost. „Českým paradoxem je, že u nás se i přes existenci zákona o léčebném konopí stále spíše diskutuje v teoretické rovině, přičemž obrat konopí na nelegálním drogovém trhu v ČR se měří v desítkách tun ročně.“ upozorňuje Jindřich Vobořil.

V ČR je nejrozšířenější pervitin

Nadále se Evropa potýká s přeplněným trhem se stimulanty, kde kokain, amfetaminy, extáze a rostoucí počet syntetických drog cílí na podobné skupiny uživatelů. Kokain zůstává nejběžněji užívanou nelegální stimulační drogou v Evropě, třebaže většinu jeho uživatelů můžeme najít v malém počtu západních zemí EU. V ČR je nejrozšířenější stimulační drogou metamfetamin (pervitin). Podle nedávno zveřejněné výroční zprávy Národní protidrogové centrály (NPC) policie v Česku zabavila přes 50 kg pervitinu.

Rostoucí problém představuje nelegální vývoz pervitinu. „V ČR se vyrobí kolem 7 tun pervitinu ročně, z toho necelá tuna je vyvezena do zahraničí, zejména do Německa“, říká Viktor Mravčík. Proto v poslední době navázala Česká republika úzkou spolupráci s Německem, které se snaží rostoucí pervitinové epidemii na svém území zabránit. „Německo si včas uvědomilo provázanost drogové politiky a udělalo dávno to, co my až v září 2014, a sice že velmi úspěšně integrovalo politiky v oblasti závislostí,“ vysvětluje drogový koordinátor Vobořil s tím, že závislostní témata se od sebe nedají oddělit, prolínají se. „Německá vláda také vygenerovala finanční prostředky na strategii, prevenci a léčbu, zatímco v ČR je tato oblast dlouhodobě podfinancovaná,“ doplňuje.

Nárůst potence a čistoty drog vzbuzuje obavy

Klíčovým zjištěním je silný nárůst potence a čistoty nejčastěji užívaných nelegálních drog v Evropě, což vzbuzuje obavy o zdraví uživatelů, kteří mohou vědomě nebo nevědomě konzumovat silnější produkty. Celkové trendy za období 2006–2013 ukazují zvýšení potence konopí (obsahu THC), čistoty kokainu a obsahu MDMA v tabletách extáze. V roce 2013 došlo též k nárůstu čistoty heroinu. Mezi pravděpodobné faktory, které za tímto trendem stojí, patří technické inovace a konkurence na nelegálním trhu s drogami.
Zpráva EMCDDA nadále poukazuje na nové možnosti v léčbě hepatitidy typu C a relativně dobrou situaci v oblasti výskytu HIV infekce mezi injekčními uživateli drog.

Ohodnoťte tento článek!