Chceme zachovat solidaritu ve zdravotnictví, říká vláda

Titulní obrázek

Koaliční vláda premiéra Mirka Topolánka zveřejnila programové prohlášení vlády. „Zdravotnictví bude považováno za jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU. Vláda navrhne možnost nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách,“ shodly se strany v prohlášení, které je věnované zdravotnictví. Celé znění tohoto dokumentu najdete uvnitř článku…

Programové prohlášení vlády (část věnovaná zdravotnictví)

Část programového prohlášení koaliční vlády Mirka Topolánka (ODS), které ministři ODS, KDU-ČSL a Strany zelených schválili 17. ledna 2007:

I. Reforma zdravotnictví

Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému zdravotního zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním pojištění, za jednu ze svých základních programových priorit. Cílem vlády je zajistit dostupnou a kvalitní péči pro občany na principu skutečné solidarity v rámci mantinelů ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči, možností veřejného zdravotního pojištění a ekonomické úrovně země.

Za tímto účelem bude vláda podle vzoru přípravy důchodové reformy iniciovat veřejnou diskusi o transformaci českého zdravotnictví a vznik expertní komise řízené nezávislým koordinátorem (obdoba Bezděkovy komise), která připraví strategický plán zásadní transformace českého zdravotnictví a přispěje k dosažení politického konsenzu při jeho prosazení.

Do té doby však vláda navrhne nezbytné institucionální a legislativní změny na základě následujících principů:

Zachování solidárního financování zdravotnictví

Zásadním pilířem bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven. Vláda bude řešit financování péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. Zdravotnictví bude považováno za jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU. Vláda navrhne možnost nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách.

Posílení postavení pacienta ve zdravotním systému na principu skutečné solidarity zdravých s nemocnými

Občané budou mít přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádějí a kolik a na co z pojištění čerpají, prostřednictvím osobních zdravotních účtů. Budou definovány nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro každého občana.

Vláda podpoří motivaci občanů k zodpovědnému využívání zdravotní péče – mj. zavedením regulačních poplatků za recept, za den hospitalizace, za návštěvu pohotovosti nebo ambulantního specialisty. Současně bude stanoven maximální roční limit finanční spoluúčasti občanů a zohledněn dopad na sociálně slabé skupiny obyvatelstva. Občané budou pomocí bonusů motivováni ke zdravému životnímu stylu.

Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů

Vláda prosadí rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu – navrhne nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích novým, v prostředí EU standardním, zákonem o neziskových organizacích.

Vláda zvýší podporu medicínského prei postgraduálního vzdělávání, vědy a výzkumu, zprůhlední jednotlivé finanční toky. Vzniknou univerzitní nemocnice a univerzitní výzkumná centra – dojde k odstranění dvojkolejnosti řízení a k zavedení transparentního vícezdrojového financování (za zdravotní péči, výuku a výzkum).

Provedení transformace zdravotních pojišťoven a rozsahu zdravotního pojištění

Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu – akciové společnosti – s odpovědností i motivací k hospodárnému chování, při vymezení jasných pravomocí a odpovědnosti managementu, s větší transparentností účetnictví a s dodatečnými omezeními určenými zákonem na obdobné bázi, jako jsou regulovány fondy důchodového připojištění.

Vláda vytvoří nezávislého regulátora a účinný dohled nad finančním zdravím, fungováním zdravotních pojišťoven, dodržováním zdravotního pojistného plánu a zajištěním dostupnosti zdravotní péče.

Bude definováno jasné vymezení nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o biomedicíně.

Vláda umožní výběr i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a bude uskutečněna příprava na případné zavedení zdravotního spoření s podporou státu.

Bude legalizována možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění.

V zájmu vytvoření podmínek zamezujících zneužívání budou v budoucnu informačně propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění.

Zavedení transparentní a efektivní úhrady léků a zdravotnických prostředků

Vláda navrhne zákon, který zajistí efektivní a transparentní proces stanovování maximálních cen a úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podpora zdraví a další role státu a samospráv ve zdravotnictví

Vláda zavede jednotný způsob financování zdravotnické záchranné služby a zákonem bude upřesněna její role v integrovaném záchranném systému ČR.

Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležité součásti zdravotní péče v plně hrazené části systému. Současně bude kladen důraz na snížení spotřeby legálních návykových látek (tabák, alkohol) a na podporu zdravého životního stylu.

Prioritou pro vládu budou legislativní změny naplňující výše uvedené principy.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr.Tomáš Rozsíval

Trojkoaliční vláda hodlá zachovat princip solidarity, čili vpodstatě to, co tady zažíváme od roku 1992, s nepatrnými úpravami jako poplatky u ambulantních specialistů, platba za recept a platba za den hospitalizace. Otázkou je, zda na tyto minimální kosmetické úpravy bude politická vůle a hlavně, zda vláda neobětuje tato plány na oltář vlasti, když zjistí, že to

za stávající parity v Parlamentu stejně neprosadí. Tady totiž není možné vládnout systémem podzákonných norem vládními dekrety, ale změna musí projít legislativou a musí dojít k novelizaci řady základních zákonů, dosud ve zdravotnictví platných. Přitom si všichni pamatujeme, jak dopadl pokus o novelu zák č.48/1997 Sb. s tzv. Rathovými přílepky. Vše vetoval prezident a dnes už o tom jaksi nikdo nechce nic slyšet. Ve zdravotnictví se na zásadní reformy čeká již opravdu velmi dlouho, vzpoměňme jen na paragraf Fišerové, aj. Proto je velmi naivní se domnívat, že v této konstelaci se toto vládní prohlášení o jakémsi prolomení solidárního systému, narážející na Listinu, podaří protlačit politickými bludišti Sněmovní ulice. Lékaři se spíše musejí zaměřit na stávající zákony, především na Zák.č. 493/2005 Sb. Seznam výkonů, který nám zajišťuje navýšení ceny lékařské práce o 40%. Zákon platí, ale všichni kolem něj jaksi cudně přešlapují. Argumenty typu : vláda na realizaci Seznamu výkonů nedodala peníze, nás vůbec, ale vůbec nemusejí zajímat. Dodržovat platné zákony je přece hlavní vizitkou této vlády s důvěrou konstruktivních poslanců. MUDr.Tomáš Rozsíval

rozsival.orl@coms.cz

Chceme zachovat solidaritu ve zdravotnictví, říká vláda
Ohodnoťte tento článek!