ČLK žádá abdikaci prof. Rostislava Vyzuly

*Rostislav Vyzula

Sjezd České lékařské komory (ČLK) vyzval o víkendu prof. MUDr. Rostislava Vyzulu, CSc. k abdikaci z funkce předsedy Výboru pro zdravotnictví PSP ČR z důvodu nečinnosti v oblasti zhoršujících se pracovních
podmínek zdravotníků.

Podle ČLK prof. Vyzula svou nečinností přispívá k personální devastaci českého zdravotnictví. V Usnesení sjezdu ČLK požaduje odmítnutí novely zákona „o postgraduálním vzdělávání“.

Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLK konaného ve dnech 12. – 13. listopadu 2016 v Praze

1) Sjezd je otevřený
2) Sjezd zvolil:

mandátovou komisi ve složení:
MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová, MUDr. Kneifl

návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Kubíček, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman,

pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Brázdil, MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková,
MUDr. Musil, MUDr. Říhová, MUDr. Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr. Wicherek,
MUDr. Nečas, MUDr. Babinec, MUDr. Klimovičová

3) Sjezd schválil program jednání doplněný o Informaci o záměru představenstva investovat
do nákupu nemovitosti – Domu lékařů v Praze.
Sjezd prodloužil časový limit u diskusních příspěvků na 5 minut u Zprávy o činnosti a u
Zprávy o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2016

4) Sjezd schvaluje zprávu o činnosti prezidenta ČLK a představenstva ČLK přednesenou
prezidentem MUDr. Milanem Kubkem
včetně informace o činnosti oddělení vzdělávání (PhDr. Radek Ptáček)
včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach)

5) Sjezd schvaluje zprávu o činnosti vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR ČLK
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

6) Sjezd schvaluje zprávu revizní komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK
MUDr. Jana Vedralová (příloha č. 1).

7) Sjezd schvaluje zprávu čestné rady ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (příloha č. 2).

8) Sjezd schvaluje změnu stavovského předpisu ČLK č. 15 ve znění návrhu novely přijaté
představenstvem dne 14.10.2016 (příloha č. 3)

9) Sjezd vyslechl vystoupení zástupce společnosti Lékaři bez hranic

10) Sjezd vyslechl vystoupení zástupce Czech National Medical Football Team

11) Sjezd bere na vědomí zprávu auditora (příloha č. 4).

12) Sjezd schvaluje účetní závěrku hospodaření za rok 2015 (příloha č. 4).

13) Delegáti sjezdu hlasováním rozhodli, že Komora bude pokračovat v mediální kampani

14) Sjezd schvaluje zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za první pololetí roku 2016
(příloha č. 4)

15) Sjezd vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na druhé pololetí roku 2016 (příloha
č. 4)

16) Sjezd schválil výši členských příspěvků pro rok 2017 bez jejich navýšení
17) Sjezd schválil vytvoření rozpočtové rezervy ve výši 1 000 000,- Kč pro mediální podporu
aktivit ČLK

18) Sjezd schválil rozpočet pro rok 2017 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu (bod. 17
Usnesení)

19) Sjezd schvaluje záměr představenstva ČLK investovat do nákupu nemovitosti v Praze –
Domu lékařů.

20) Diskuse k aktuální situaci ve zdravotnictví – za aktivní účasti hostů:
MUDr. Tom Phillip – náměstek MZ ČR
Ing. Zdeněk Kabátek – ředitel VZP
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident SZP
JUDr. Radek Policar – legislativní náměstek MZ ČR

21) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Evy Klimovičové na téma: Nositelé výkonů a čas nositelů
výkonů

22) Sjezd vyslechl vystoupení Doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele ÚZIS

Skupina Výše členských příspěvků na rok 2017
1. soukromí + vedoucí lékaři 2 930,-
2. zaměstnanci + ostatní lékaři 2 140,-
3a. absolventi neplatící 0,-
3b. absolventi platící 950,-
4. nepracující důchodci 470,-
5. nedohledatelní 0,-
6. mateřská dovolená 0,-
7. pozdní vstup 10 000,-

23) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D. na téma: Novelizace zákona
č. 95/2004 Sb.

24) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Pavla Kubíčka na téma: Nárůst byrokratické zátěže ve
Zdravotnictví

25) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Evy Klimovičové na téma: Ženy v české medicíně

26) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Moniky Hilšerové na téma: Mladí lékaři

27) ČLK žádá ministra zdravotnictví, aby v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami změnil nositele výkonů z L1 nebo L2 na L3 tak, aby byl nositel výkonu
v souladu platnými právními předpisy. Podle zákona č. 95/2004 Sb. zajišťuje zdravotní
péči v ambulanci erudovaný ošetřující lékař se specializovanou způsobilostí nebo se
zvláštní odbornou způsobilostí na úrovni L3, což není dosud ve všech výkonech
zohledněno. U výkonů s více než s jedním nositelem výkonu je z tohoto důvodu
nezbytné, aby alespoň jeden z nich byl L3, což dosud není v těchto výkonech vždy
zohledněno.

28) Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK trvat na zachování kapitační platby pro praktické
lékaře (odbornost 001) a pro praktické lékaře pro děti a dorost (odbornost 002) i při
eventuálních změnách kvalifikačních požadavků podle novely zákona 95/2004 Sb.

29) Sjezd ČLK ukládá představenstvu prosazovat zohlednění nákladů elektronizace ve
zdravotnictví formou navýšení úhrad. Zdravotnická zařízení musí mít právo dobrovolného
vstupu do elektronické preskripce a e-neschopenek. Klasický systém musí zůstat
paralelně zachován.

30) Sjezd ČLK vyzývá předsedy profesních sdružení k součinnosti s ČLK při přípravě a jednání
o úhradách zdravotních služeb.

31) Sjezd ČLK žádá ministra financí, aby v tomto volebním období inicioval a prosadil změny
daňového systému tak, aby lékaři, kteří se celoživotně vzdělávají, měli možnost uplatnit
v celém rozsahu náklady spojené s tímto celoživotním vzděláváním, jako plně daňově
odpočitatelnou položku, a to nejen v případě soukromých lékařů, ale i lékařů
zaměstnanců.

32) ČLK podporuje snahu ÚZIS vybudovat funkční NZIS, který zajistí validní data pro řízení
zdravotnictví při respektování pravidel jejich ochrany. ČLK je připravena spolupracovat
s ÚZIS, avšak zároveň trvá na zachování registru lékařů, který jako profesní samospráva
spravuje.

33) Sjezd ČLK vyzývá nového ministra zdravotnictví, aby ve spolupráci s ČLK prosazoval přijetí
návrhů obsažených v krizovém plánu pro zdravotnictví schváleném delegáty XXX.
mimořádného sjezdu ČLK

34) Sjezd ČLK vyzývá prof. MUDr. Rostislava Vyzulu, CSc. k abdikaci z funkce předsedy
Výboru pro zdravotnictví PSP ČR z důvodu nečinnosti v oblasti zhoršujících se pracovních
podmínek zdravotníků. Svou nečinností přispívá k personální devastaci českého
zdravotnictví.

35) Vzhledem k dosavadnímu vývoji a změnám návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., i přes
některá pozitiva, hodnotí komora tento návrh jako celek velmi negativně, neboť v
konečném důsledku přináší zásadní zhoršení postavení neatestovaných lékařů a rovněž
navrhované změny nevedou ke zjednodušení vzdělávacího systému a zajištění kvalitní
výchovy mladých lékařů.
Sjezd ČLK požaduje odmítnutí tohoto návrhu novely a žádá MZ ČR v čele s ministrem
zdravotnictví, aby zohledňovalo budoucnost občanů této země, s níž je nerozlučně spjata
i výchova dalších generací lékařů, a v tomto smyslu iniciovalo sestavení skutečné
pracovní skupiny bez lobbistů a zájmových skupin a organizací hájících pouze své zájmy či
odbornosti, která by zodpovědně připravila komplexní novelu zákona č. 95/2004 Sb.

36) Sjezd ČLK varuje před možným výpadkem v zajištění letecké záchranné služby od
1.1.2017 a vyzývá vládu k urychlenému řešení.

37) Sjezd doporučuje představenstvu, aby se pracovní skupiny pro jednání o SZV účastnila za
ČLK také MUDr. Eva Klimovičová.

38) Sjezd ČLK žádá MZ ČR a Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby
urychleně řešil problematiku, kterou předkládá Výbor pro bezpečnost ve zdravotnictví,
prostřednictvím MUDr. Pavla Kubíčka.

39) Sjezd ČLK se připojuje k iniciativě #NotATarget organizace Lékaři bez hranic.

40) Sjezd vyzývá okresní sdružení ČLK, aby i v roce 2017 přispěla dle svých možností centru
na pokračování mediální kampaně.

41) Sjezd ČLK upozorňuje na nesmyslnou povinnost zavedení EET od 1.3.2018 v ordinacích
s mizivým obratem hotovostních plateb. Tato povinnost může způsobit riziko ukončení
jejich činnosti.

42) Sjezd ČLK zásadně nesouhlasí s implementací tzv. funkčních kurzů do zákona o vzdělávání
lékařů. Ty lékaře, kteří prosazují jejich zanesení do zákona, považuje za typický příklad
lékařů hájících nikoliv zájem fungujícího zdravotnictví, ale zájem komerční.

Ohodnoťte tento článek!