Co může zdravotník sdělovat médiím o pacientovi

Jaké informace může zdravotnický pracovník sdělit médiím, které se dotazují se na pacienta? Co například odpovídat na dotazy tyou – jaký je jeho zdravotní stav, zda žije či zemřel, popřípadě kdy zemřel, co se mu stalo a podobně? Právní rozbor čtěte v článku…

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Petr Písařík:

Zajímalo by mě, jaké informace může zdravotnický pracovník sdělit médiím, které se dotazují se na pacienta? Nemyslím osobní údaje, ale například jaký je jeho zdravotní stav, zda žije či zemřel, popřípadě kdy zemřel, co se mu stalo apod. Děkuji.

Odpovídá Mgr. Martin Schimmer, advokátní kancelář Marečková

Listina základních prav a svobod zaručuje každé fyzické osobě právo na ochranu jejího soukromí. Stejné ustanovení lze nalézt také v Občanském zákoníku.

Právo na soukromí mimo jiné zahrnuje právo fyzické osoby na to, aby si sama zvolila, které informace ze svého soukromého života sdělí jiným osobám. Informace o zdravotním stavu fyzické osoby jsou nepochybně informacemi z jejího soukromého života. Z toho vyplývá, že není možné poskytovat jakékoliv údaje o pacientovi komukoliv, pokud k tomu pacient nedal souhlas.

Proto se domníváme, že zdravotnický pracovník není oprávněn sdělit médiím vůbec nic ani o zdravotním stavu pacienta, ani o tom, co se pacientovi stalo, zda žije či nikoliv, pokud k tomu nedal pacient výslovný souhlas. Koneckonců, jednoznačně tento závěr vyplývá také z § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené ustanovení říká: „Každý zdravotnický pracovník je povinen zejména … zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byl této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu; povinnost oznamovat určité skutečnosti, uložená zdravotnickým pracovníkům zvláštními předpisy, není tím dotčena.“

Jestliže toto ustanovení výslovně ukládá zdravotníkům povinnost mlčenlivosti, ledaže pacient poskytne souhlas zdravotníkům s poskytováním určitých informací, pak z toho přímo plyne, že bez souhlasu pacienta není zdravotník oprávněn poskytnout o jeho zdravotním stavu žádné informace.

Dále ve svém dotazu rozlišujete osobní údaje a zdravotní stav. Domníváme se, že oddělování osobních údajů a zdravotního stavu nemá oporu v platném právu. Jakýkoliv údaj, který lze spojit s konkrétní osobou a na jejímž základě lze takovou osobu identifikovat, je osobním údajem. Zdravotní stav je nepochybně osobním údajem.

Dokonce, zdravotní stav je citlivým osobním údajem, tedy osobním údajem se zvýšenou ochranou. I proto jsme přesvědčeni, že platí pravidlo uvedené v prvním odstavci.

Pravděpodobně by bylo možné posuzovat benevolentněji situaci, kdy zdravotník svým vyjádřením absolutně jinak neidentifikuje ani pacienta, ani povahu jeho zdravotního stavu. Například, mluvčí nemocnice potvrdí, že přijali k ošetření 5 osob, které byly obětí dopravní nehody a že všechna zranění jsou lehčího rázu a nikdo není ohrožen na životě. Z takové informace není možné zjistit, koho se týká ani co ho potkalo.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Co může zdravotník sdělovat médiím o pacientovi
Ohodnoťte tento článek!