Co říká na chystanou změnu právní formy vedení VZP?

Titulní obrázek

Jak se dívá současný ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny na plánovanou změnu právní formy této instituce? Bude pojišťovna investovat více prostředků do vzdělávání lékařů v oblasti informační technologie? Na zbylé dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídá ředitel pojišťovny Pavel Horák…

Jak se dívá současné vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny na plánovanou změnu právní formy této instituce? Na zbylé dotazy čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídá ředitel pojišťovny Pavel Horák…

MUDr. Kateřina Faltusová

Jaký je váš osobní názor na změnu právní formy VZP na akciovou společnost? Chápete to jako ohrožení pro systém zdravotnictví nebo příležitost, jak zlepšit hospodaření VZP? Jste pro uvolnění konkurenčního prostředí mezi pojišťovnami (např. možností nabízet alternativní pojistné produkty apod.), nebo by podle vás bylo lepší zredukovat počet pojišťoven na jednu?

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky byla zřízena zvláštním zákonem jako samostatná právnická osoba, která hospodaří s vlastním majetkem, může nabývat práv a povinností a vstupovat vlastním jménem do právních vztahů, z nichž nese odpovědnost.

V současné době je VZP ČR, stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny, chápána jako právnická osoba svého druhu, pověřená výkonem veřejné správy v oblasti veřejného zdravotního pojištění. To je také považováno za předmět její činnosti.

Provádění veřejného zdravotního pojištění upravují zejména zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tyto zákony upravují úkoly pojišťovny, jakož i způsob a postupy jejich plnění. Z tohoto pohledu není podle názoru VZP ČR rozhodující, jakou právní formu má právnická osoba, která je zákonem pověřena takové úkoly stanoveným způsobem plnit. Podstatné jsou změny právních norem, které by upravovaly provádění veřejného zdravotního pojištění.

Pokud by k nim došlo – tzn. pokud by kupř. výkon státní správy – výběr pojistného byl převeden na jiný státní úřad, tak jak se o tom nyní uvažuje a do úhrad zdravotnickým zařízením byly zavedeny tržní principy konkurence, vůči pojištěncům různé formy a rozsah pojistného krytí, případně i zavedeno hledisko pojistného rizika pro individuální kontrakt mezi pojišťovnou a pojištěncem a ze zdravotních pojišťoven se tak staly skutečné pojišťovny, tak by jiná právní forma než akciová společnost ani nepřipadala v úvahu.

Druhá věc je otázka vlastnických vztahů. Čili zdali by taková společnost měla být státní akciovou společností, či zdali by měla mít veřejnoprávní statut (který zatím v České republice není v této oblasti vymezen), či zdali by dokonce měla být privátní. Vzhledem k tomu, že mluvíme o povinném univerzálním veřejném zdravotním pojištění, na které je třeba nahlížet i v kontextu evropského prostoru, je vyřešení této otázky zásadním prvkem každé reformy zdravotnictví.

Pokud se vracím k původní otázce a pouhé změně formy bez ostatních výše zmíněných změn, pak podle mého názoru by VZP ČR mohla takto fungovat, standardní orgány obchodní akciové společnosti znamenají i standardní zodpovědnost managementu, členů správní a dozorčí rady za svá rozhodnutí, což by nutně znamenalo i změnu pohledu na činnost těchto orgánů a jejich odměňování.

DÁLE ČTĚTE:
Ředitel VZP odpovídá na dotazy čtenářů
Body versus unikátní pojištěnci
Gatekeeping nebo menší pravomoce praktiků?

Otázkou kupř. je, zda by pak VZP ČR jako obchodní společnost nadále mohla být vyloučena z možnosti vyhlášení konkurzu. Pokud ne, pak možným dopadem transformace zdravotní pojišťovny na obchodní společnost by bylo její podřízení obecné povinnosti podat na sebe návrh na prohlášení konkurzu v případě platební neschopnosti a pro takový případ by bylo nezbytné odložit v případě VZP ČR do základního kapitálu a rezervního fondu alespoň takový objem prostředků, který by odpovídal úhradám zdravotní péče za 45 – 60 dní), což je více než nyní vyžadovaný objem.

Z toho všeho je patrné, že zavádění změn v této oblasti není triviální záležitost a z tohoto pohledu bychom upřednostňovali zasazení změny právní formy pojišťovny do širšího kontextu reformy českého zdravotnictví.

Osobně bych preferoval vzhledem k veřejnoprávnosti zdravotního pojištění statut veřejnoprávní instituce před státním úřadem či státní akciovou společností (byl by to návrat zpět) i před soukromou společností. V každém případě bych byl pro rovné postavení zdravotních pojišťoven (nyní tomu tak není, jiný statut má VZP a jiný ostatní pojišťovny), a to aby se jednalo o skutečné pojišťovny, které by měly i tomu odpovídající standardní právní formu.

Milan Jansa

Mohla by VZP investovat více do vzdělávání lékařů v používání informačních technologií? Ve své pětileté technické praxi v mnoha ordinacích jsem často viděl lékaře, kteří dělají jednu práci dvakrát a to jen kvůli nedostatečnému využívání těch možností, které už dnes mají, leckdy ta možnost leží přímo na jejich vlastním stole. Příklad – lékař investuje do draze nakoupeného ambulantního programu a PC, přitom běžně zapíše zápis o výsledcích vyšetření a o tom co vykonal tužkou do papírové dokumentace. Z té pak vytáhne výkon, po té jej přepíše, nebo nechá přepsat najmutou sílu do onoho PC….A po této strastiplné práci na konci měsíce odevzdá své výkony ve formě diskety na pobočku VZP. Vím, že Portál VZP používá mizivý počet lékařů možná právě z obavy z výpočetní techniky.

Je to pravda, někteří lékaři využívají možnosti výpočetní techniky nedostatečně, svůj podíl na tom má i nedostatečná legislativa, která velmi obtížně umožňuje vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace.

VZP se od začátku snaží motivovat lékaře k práci s elektronickými daty (viz dřívější bonifikace těm, co předávají data elektronicky). V současné době VZP vysvětluje lékařům možnosti elektronické komunikace a propaguje svůj portál (na www.vzp.cz) jak ve svých časopisech, tak při osobních jednáních s lékaři. Pracovníci VZP poskytují lékařům zdarma konzultantskou činnost v této oblasti.

Chceme tuto oblast dále rozšířit – podpořit elektronické předepisování receptů, on line účtování zdravotní péče, zavedení B2B kanálů mezi pojišťovnou a zdravotnickými zařízeními. Chceme podpořit to, aby lékaři získali certifikát umožňující komunikaci portálem (v nedávné době jsme tuto oblast významně zjednodušili – portál akceptuje i komerční certifikát), aby totéž byla možnost pro pacienty (kupř. pro získání elektronických výpisů o péči). Chceme to podpořit i finančně a jednáme o tom s řadou partnerů – se společností IZIP, s bankami i se zahraničními pojišťovnami. Samostatnou oblastí je elektronický identifikátor pojištěnce – kde bychom chtěli také významně pokročit.

MUDr. Vlastimil Říha

Vážený pane řediteli, můžete sdělit stanovisko VZP (vzhledem k verdiktu Nejvyššího soudu) k otázce regulací, které byly uplatněny na zařízení, která byla placena v souladu s vyhláškou MZ, ale v rozporu s cenovým výměrem MF? V našem případě se jednalo o regulaci rtg zařízení za 2. pololetí roku 2003. Příslušná regulace byla strhnuta z aktuálních úhrad v loňském roce i přes nesouhlas našeho zařízení. Je možná dohoda nebo vše ponecháváte na nutnosti soudního rozhodnutí?

Nejvyšší soud a v poslední době i prvostupňové a odvolací soudy shodně konstatují, že došlo-li při úhradě zdravotní péče, byť zákonem povoleným způsobem úhrady za poskytnutou zdravotní péči, k překročení stanovené maximální ceny za poskytnutou zdravotní péči, byla porušena cenová regulace, a tím došlo k právnímu úkonu, jímž byl porušen zákon. Na základě toho se domníváme, že dohoda není možná a je třeba vše ponechat na rozhodnutí soudu.

Ing. J. Saniga

Předpokládají platné smlouvy mezi VZP a poskytovateli zdravotní péče, že např. fakultní nemocnice nebo subjekty, kde je zřizovatelem kraj na zabezpečení nasmlouvaného rozsahu péče kontrahují „subdodavatele“, sami inkasují nájemné za pronajatá, lukrativně bodově ohodnocená pracoviště, smlouvy na poskytování péče mnohdy uzavírají s dřívějším obchodním dodavatelem spotřebního materiálu a hmotného investičního majetku?

Jak je zabezpečeno dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, případně zákona na ochranu hospodářské soutěže? Je snad zbytečné dodávat, že se tak děje v těch specializacích, ve kterých již od vzniku VZP a bodového ohodnocení výkonů přetrvávají více než přitažlivé finanční podmínky. Nejspíš je vám dobře známo, že úhrady VZP za některé z těchto výkonů jsou vyšší než v USA.

Nemocnici proplatíme sjednaným úhradovým mechanismem jen tu péči (výkony), kterou má nasmlouvanou a kterou sama provede. Pokud nemocnice požádá jiné zdravotnické zařízení (ZZ) např. o provedení konzilií či nějaké vyšetření z titulu, že příslušný přístroj nemá (např. NMR), je tato vyžádaná péče hrazena – na základě příslušného úhradového dodatku s poskytujícím ZZ – tomuto poskytujícímu ZZ.

Pokud nemocnice pronajme část svých prostor jinému ZZ, které má platnou registraci a VZP s ním následně uzavře řádnou smlouvu o poskytování zdravotní péče, považujeme ZZ, které pracuje v pronajatých prostorách, za řádné samostatné ZZ a dle jeho typu je mu předložen i úhradový dodatek.

Vyvádění lukrativních činností z nemocnic nepodporujeme. Proto již letos kupř. hradíme výkony dialýzy jak lůžkovým tak ambulantním poskytovatelům stejným způsobem a ve stejné ceně. Odpadá tak ekonomický stimul k vyčleňování těch činností, které v minulosti byly lépe placeny ambulantním, většinou privátním subjektům, z nemocnic. Další co chystáme je úhrada ambulantní činnosti stejným způsobem nemocnicím jako ambulantním specialistům a naopak zase stejná smluvní úhrada kupř. za výkony CT přístrojů, magnetických rezonancí apod. smluvní výkonovou cenou všem podle stejných zásad.

(ivb) www.Zdravi.Euro.cz

REAKCE ČTENÁŘŮ

MUDr. Tomáš Rozsíval, rozsival.orl@coms.cz

Pan ředitel Horák v jedné odpovědi lékařům, vyzdvihl preferenci účtování dat přes tzv. Portál VZP , čili elektronickou cestou, se zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem ICA. Lékaři mají být dokonce bonifikování při předávání elektronických dat internetem. Faktem je to, že u VZP to funguje celkem hladce a mohu potvrdit, že s tím není problém, až na to, že proplácení takto komfortně zaslaných dat, trvá ze strany VZP stejně dlouho, jako bych to posílal poštou disketami. Prostě se VZP drží podepsaného dodatku ve smlouvě o 20 kalendářních dnech, dokdy má být platba připsána na účet poskytovatele.Myslím, že by už konečně tato bonifikace mohla vypadat tak, že placení elektronických účtů lékařům, kteří Portál užívají, by mohlo být zkráceno na dobu maximálně 10 dnů, jestli ne ještě méně. Ostatní ZP je možno rovněž poměrně snadno kontaktovat cestou Portálu, až na 201 a 211, kde s tím mají stále nějaké problémy. Ale údajně se již blýská na lepší časy, takže se těším na ty bonusy. Ono to začíná proplácením IZIPu, přes internet firmy GTS Novera a končí to smlouvou v nových dodatcích ZP na rok 2008. To už by konečně mohlo vypadat, jako v počítačově gramotných

zemích.

Co říká na chystanou změnu právní formy vedení VZP?
Ohodnoťte tento článek!