Co změní nová vyhláška o předepisování léků

Titulní obrázek

Jaké konkrétní změny přináší nová vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků? Jaké změny se týkají údajů uváděných na lékařském předpisu? Jaká jsou nová pravidla používání lékařských předpisů? Souhrn nejdůležitějších změn vypracoval pro Zdraví.Euro.cz kolektiv autorů z České lékárnické komory…

Analýza Zdraví.Euro.cz

Vyhláška 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, která vyšla ve sbírce zákonů s účinností od 25.2.2008, přináší celou řadu změn. Ty se týkají nejen náležitostí receptu, ale také množství léčivých přípravků, které lze předepsat na jeden recept, doby platnosti receptů, či používání opakovacích receptů.

Nejlepší je samozřejmě pro pochopení důkladné prostudování vyhlášky, na tomto místě přinášíme krátký souhrn nejdůležitějších změn.

Náležitosti receptu

Nově není stanoven vzor recepturního tiskopisu, recepty a žádanky s modrým pruhem mají vzor stanoven i nadále. Na receptu nesmí být prvky omezující jeho čitelnost, např. reklama.

Jednou z variant předepisování je i elektronický recept, který musí být lékařem zaslán do úložiště spravovaného SÚKL, jinou formu (lokální úložiště dat ad.) právní předpisy nepřipouštějí.

Vyhláška podrobně řeší elektronickou preskripci, její provedení prostřednictvím centrálního úložiště dat, formát dat, náležitosti elektronického receptu (zaručený elektronický podpis, údaje pro lékárníka, pacienta, týkající se předepsaného přípravku), včetně možnosti změnit nebo zrušit dosud nevydaný recept.

Symboly staré a nové

Mezi náležitosti receptu již nepatří symboly I, C a P, dříve specifikující typ úhrady. Recepturní tiskopisy s těmito symboly je samozřejmě možné používat i nadále, předtištěné symboly zpravidla nebrání čitelnosti. Místo zrušeného symbolu P, uvádí lékař na receptu „Hradí nemocný“, pokud má pacient hradit plně daný přípravek sám, nebo nemá-li lékař smlouvu s příslušnou pojišťovnou a nejedná se o nutnou a neodkladnou péči.

V takovém případě lékař musí uvést na recept „Nutná a neodkladná péče“ a lékárník vydá léčivý přípravek na účet pojišťovny. Jestliže lékař zakazuje záměnu předepsaného přípravku, pak musí na recept vyznačit „Nezaměňovat“, dříve uváděné písmeno „R“ nová vyhláška nezná.

Nově se vždy uvádí číslo pojištěnce, tedy i v případě předepsání léčiva nehrazeného ze zdravotního pojištění. Datum narození zůstává pouze u pacientů bez přiděleného identifikačního čísla. V případě předepsání neregistrovaného léčivého přípravku musí tuto skutečnost lékař na receptu vyznačit slovy „Neregistrovaný léčivý přípravek“.

Symbol „!“ musí být na receptu vyznačen v případě, že se jedná o překročení dávkování (terapeutické dávky) dle Českého lékopisu, nebo podle souhrnu údajů o přípravku (SPC), případně je předepsán léčivý přípravek v indikaci neschválené v SPC, u individuálně připravovaných léčivých přípravků se překročená dávka uvádí i slovy.

Pokud hmotnost dětského pacienta v předškolním věku není přiměřená věku, měl by ji lékař na receptu uvést. Telefonní číslo pacienta je také fakultativní údaj, uvádí se jen tehdy, pokud s tím pacient souhlasí. Jedná se o možnost rychlejšího kontaktování pacienta lékárnou, zejména v případech stahování léčiv z trhu, např. s ohledem na možnou závadu v jakosti.

Protože nová legislativa přináší i možnost vyšší úhrady léčiva pro určitou diagnózu apod., musela tuto situaci řešit i vyhláška. Ta stanoví, že v takovém případě musí lékař na receptu vyznačit „Zvýšená úhrada“ a diagnózu pacienta. Reálně budou zvýšené úhrady pravděpodobně stanovovány až od 1.4.2008.

Omezení počtu balení

Nově je omezen počet balení, která je možné na recept předepsat. Pro přesné vysvětlení omezení počtu předepsaných balení je vhodné uvést citaci vyhlášky:

„Je-li léčivý přípravek předepisován na účet veřejného zdravotního pojištění, lze na jeden recept předepsat více než jedno balení jednoho druhu léčivého přípravku pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však na dobu tří měsíců a zpravidla do počtu tří balení, není-li dále stanoveno jinak.“

To znamená, je-li předepsáno více než jedno balení, musí být respektována podmínka do další kontroly u lékaře, nejdéle však na tři měsíce. Větší množství než na 3 měsíce není možno předepsat, situace, kdy pacient potřebuje léčbu na delší dobu, je možno řešit opakovacím receptem, na který je nově možno předepisovat i přípravky hrazené z pojištění.

Kontrola předepsaného množství lékárníkem bude řešena v tzv. lékárenské vyhlášce, její účinnost očekáváme v blízkých dnech. Od doby účinnosti této vyhlášky smí lékárníci vydat pouze tolik balení, kolik postačí pro léčbu na 3 měsíce

Opakovací recept musí obsahovat všechny náležitosti běžného receptu, navíc se uvádí „Repetatur“ a celkový počet číslicí a slovy, možné je uvést i „Opakuj“, není předepsána forma číslic (římské vs. arabské) ani povinnost psát latinsky. Vzhledem ke „konstrukci“ opakovacího receptu je logické a zřejmé, že uvedený počet opakování se vztahuje k receptu jako celku, nikoli k jednotlivým položkám.

Zásadním způsobem se mění délka platnosti jednotlivých receptů, bez změny zůstávají pouze recepty vystavené v rámci pohotovostní služby. Nově tedy platí – antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika (vyjma lokálních) 5 kalendářních dnů, ostatní vč. receptů s modrým pruhem 14 kalendářních dnů, platnost se počítá včetně dne vystavení. Recept vystavený pohotovostí platí 1 kalendářní den po vystavení.

Lékař může dobu platnosti určit jinak, to však neplatí pro antibiotika a recepty z pohotovosti. Platnost žádanek není omezena, výjimkou jsou žádanky s modrým pruhem, kde je platnost omezena na 14 kalendářních dní vč. dne vystavení. Platnost opakovacího receptu je standardně 6 měsíců, lékařem může být změněna, maximálně ji lze prodloužit na 1 rok.

Pokud lékárna nemá všechna předepsaná balení, napíše pacientovi výpis. Pravidla pro výpis z receptu zůstávají téměř stejná. Novinkou je použití výpisu z receptu k vyúčtování opakovacího receptu pojišťovně. Na jeden výpis je tedy stále možné vypsat dvě položky, v případě vypsání všech balení přípravku, tedy nevybrání regulačního poplatku, lékárník uvádí „Poplatek nevybrán“.

Počet položek na receptu zůstává stejný, tedy maximálně 2 položky, jen u receptů s modrým pruhem je to jen jedna položka. Počet položek na jedné žádance není omezen, pouze u žádanek s modrým pruhem je maximum 5 položek.

Vzhledem ke snaze o sjednocení humánních a veterinárních receptů, resp. jejich náležitostí, je nově náležitostí veterinárních receptů telefonní číslo veterinárního lékaře, případně (s jeho souhlasem) i chovatele, platnost těchto receptů je stejná jako u humánních, obdobná jsou i pravidla pro opakovací veterinární recepty.

Mgr. Jiří Kotlář, Mgr. Aleš Krebs, PhD, Mgr. Hana Šnajdrová, www.Zdravi.Euro.cz

Co změní nová vyhláška o předepisování léků
Ohodnoťte tento článek!