ČSSD proti transformaci nemocnic na obchodní společnosti

„ČSSD si je vědoma, že forma příspěvkových organizací nemocnic není optimální, především co se týká odpovědnosti vedení za hospodářské výsledky či reálné provádění kontrolní funkce zřizovatele ,“ píše v komentáři poslanec za ČSSD Antonín Seďa…

Komentář poslance ČSSD Antonína Sedi

Chystané srpnové zasedání krajského zastupitelstva Zlínského kraje má rozhodnout o převodu nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti.

Článek „Názory na transformaci nemocnic se různí“ uveřejněný v Právu dne 20. 7. se snažil popsat stanoviska jednotlivých politických stran k záměru transformace na obchodní společnosti.

Nicméně ne přesně vystihl názor sociální demokracie, protože nereflektoval usnesení vyšších stranických orgánů ČSSD. O co konkrétně tedy ve vztahu k chystané transformaci na obchodní společnosti jde?

ČSSD si je vědoma, že forma příspěvkových organizací nemocnic není optimální, především co se týká odpovědnosti vedení za hospodářské výsledky či reálné provádění kontrolní funkce zřizovatele, v tomto případě Zlínského kraje.

Zároveň si sociální demokraté uvědomují obrovská rizika, která souvisejí právě s uvažovanou transformací na obchodní společnosti a která vůbec neřeší Projekt transformace vybraných zdravotnických zařízení, vypracovaný společností HZ Praha, spol. s r. o.

O která možná rizika se jedná? Za prvé, obchodní společnosti jsou vytvářeny za účelem tvorby zisku a jejich činnost je vázána obchodním zákoníkem. Veškerý majetek, který bude do nich vložen, již bude majetkem této společnosti a nikoliv kraje.

Co se bude dít s tímto „veřejným“ majetkem nebude již věcí zastupitelstva, ale lidí, kteří a. s. budou řídit. V případě ztrát či dluhů se mohou nemocnice ve formě obchodních společností dostat nejen do konkursu, ale mohou i zaniknout či výrazně omezit rozsah zdravotní péče.

Za druhé, přestože současné nemocnice nevykazují velké ztráty, mají velké vnitřní zadlužení, způsobené havarijním stavem některých oddělení. Tyto ztráty se odhadují na několik set miliónů.

Zároveň z důvodu udržení kvality zdravotní péče je nutno každoročně modernizovat přístrojová vybavení, uvažuje se o výstavbě centrálních chirurgických sálů či onkologického centra v Baťově nemocnici.

A tyto investice jsou opět v řádech stovek miliónů korun. Osobně si nedovedu představit, že si na tyto nutné investice jednotlivé a. s. vydělají ze svého hospodaření či formou darů.

Do takto založených společností již nepůjdou dotace ze státního rozpočtu, které každoročně dosahovaly několika desítek miliónů korun.

Za třetí, honba vedení za minimálně vyrovnaným rozpočtem povede dříve či později k dlouhodobým pronájmům jednotlivých oddělení, bude znamenat nákupy méně kvalitních léků, přípravků a dalšího zdravotního materiálu, povede k redukci zdravotního personálu či dokonce k uzavření méně rentabilních či nerentabilních oborů. Všechny tyto kroky sníží především kvalitu a zřejmě i dostupnost zdravotní péče pro občany kraje.

Za čtvrté, transformace nemocnic na obchodní společnosti vyváže tato zařízení z platových tarifů ministerstva zdravotnictví, což podle zkušeností povede ke snížení mezd, výrazně u nižšího zdravotního personálu.

Bude mít tak praktický dopad i na odchod kvalifikovaných zdravotních sester a lékařů do zahraničí. Za páté, pokud se nepodaří vedení nemocnic splnit základní cíl transformace na obchodní společnosti, dojde k postupné privatizaci těchto zdravotnických zařízení, ať již formou kapitalizace pohledávek, či postupným prodejem.

Proto ČSSD odmítá transformaci nemocnic na obchodní společnosti, o čemž svědčí i usnesení předsednictva ČSSD z 30. 6. 2005, které ukládá krajským zastupitelům za ČSSD, aby převody nemocnic na obchodní společnosti nepodporovali.

Sociální demokraté navrhují zřízení veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení, do kterých by se stávající příspěvkové organizace transformovaly.

Důvodem je především zachování zdravotnictví jako veřejné služby. A dále skutečnost, že zkušenosti ze zahraničí dokazují, že obchodní společnosti vykazují vyšší čerpání peněz z veřejného zdravotního pojištění, než je tomu u neziskových nemocnic.

Antonín Seďa, poslanec za ČSSD ze Zlínského kraje

Právo

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Jiří Kilian

reakce:

Pane poslanče, to jsem věru zvědav, jak to provedete. Já tu nechci diskutovat o tom, že je ta transformace dobrá nebo špatná věc, ale jen to jsem zvědav, jakým způsobem nepodpoříte. Jestli tak, že na hlasování nepřijdete, tak se tím moc ani nechlubte. A v době, kdy píšete, už je jistě ujednán způsob, jak ČSSD nepodpoří.

ČSSD proti transformaci nemocnic na obchodní společnosti
Ohodnoťte tento článek!