Dětská léčebna v Bukovanech slaví sedmdesátku

Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany zahájila svoji činnost 16. června 1931, jako zařízení Československého červeného kříže. Zakladatelkou léčebny byla Alice Masaryková, dcera T. G. Masaryka. Zařízení již od svého vzniku převzalo čestný název po manželce T. G. Masaryka Charlottě. Do konce druhé světové války zařízení fungovalo jako ozdravovna pro děti postižené tuberkulózou a dalšími plicními nemocemi. Po válce…

se ozdravovna specializovala jako státní zdravotnické zařízení na ozdravné pobyty dětí s chronicky postiženými dolními a horními cestami dýchacími. V roce 1991 se ozdravovna stala samostatným právním subjektem, řízeným Okresním úřadem v Příbrami.

Přední zdravotnické zařízení

Vzhledem ke zvýšení odborné úrovně poskytované péče byla původní ozdravovna v srpnu 1993 změněna na dětskou odbornou léčebnu respiračních nemocí. Od roku 1994 je pak nestátním zdravotnickým zařízením, jehož zřizovatelem je Úřad Českého červeného kříže se sídlem v Praze. Dětská odborná léčebna Bukovany se během své existence výrazně zapsala svojí odborností, rozsahem a kvalitou poskytované péče mezi přední zdravotnická zařízení v péči o chronicky nemocné děti ve svém oboru. Od roku 1997 jsou v odůvodněných případech přijímáni také pacienti s doprovodem. Veškeré náklady spojené s provozem léčebny a poskytovanou péči jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. V současné době má léčebna 120 lůžek (z původních 260 z roku 1931). Věková hranice pacientů je od 3 do 15 let, průměrná doba pobytu je sedm týdnů. Léčebna má celostátní působnost a převážnou část pacientů tvoří děti ze severních a západních okresů a Prahy.

Pravidelně sem jezdí děti z Černobylu

Od roku 1999 jsou pravidelnými hosty a pacienty ukrajinské děti z oblastí postižených černobylskou havárií. Jedná se o třítýdenní pobyty 45 dětí, které jsou hrazeny z prostředků ministerstva zdravotnictví a ministerstva zahraničních věcí. Pobyty jsou zajišťovány ve spolupráci se Společností přátel národů východu. Výroční rok 2001 pro léčebnu znamená zvýšenou aktivitu v oblasti mimoléčebných aktivit. Mezi nejvýznamnější akce, které se na počest 70. výročí založení uskutečnily, patří především květnový benefiční koncert příbramské historické folkové skupiny Ginevra. Za získané finanční prostředky byl zakoupen inhalátor pro léčebné účely. Vystoupení Ginevry v čele s Václavem Plecitým bylo vhodně doplněno hostující skupinou historického šermu Berounští měšťané. Celý program vtipně konferoval Bohuslav Svoboda. O úspěchu celé akce svědčilo naplněné Divadlo Příbram a ohlasy dopělých i dětských diváků po představení. Skupina Ginevra přesvědčila, že i ve skromných podmínkách lze na vysoké úrovni zajistit skvělý kulturní zážitek. Za nápad uspořádat tuto benefiční akci patří Ginevře a Berounským měšťanům naše poděkování, stejně jako řediteli příbramského divadla Jiřímu Slancovi, který ji umožnil realizovat. Oběma skupinám přejeme hodně takto úspěšných vystoupení. Další velkou akcí byla účast sedmdesáti dětí z léčebny na Dětském dnu v Hořovicích, který sponzorsky pořádal Automotoklub zdravotně postižených motoristů v Příbrami a Berouně vedený předsedou Pavlem Brychcou Zajistil pro děti hodnotný celodenní program s velkým množstvím soutěží, s přehlídkou soutěžních vozů a motocyklů. Jako hosté vystupily hudební skupiny a moderátorka Rádia Prácheň Romana Navarová. Na závěr vyprávěla Aťka Janoušková pohádku Včelka Mája. Tato akce, stejně jako vystupení Ginevry, ukázala, že i v této složité době jsou mezi námi občané, kteří ve skromných podmínkách dokáží něco nezištně udělat pro druhé, potěšit nemocné děti a přispět svým dílem ke složité ekonomické situaci léčebny.

Oslavy končí až v listopadu

Akce 70. výročí budou zakončeny opět v Divadle Příbram v listopadu vystoupením Petra Novotného a Karla Šípa v benefičním pořadu Letí Šíp s Novotným. Do dalších let existence léčebny si můžeme pouze přát, aby se péče o nemocné děti vrátila zpět mezi prioritní oblasti českého zdravotnictví, aby léčebna mohla, s výrazně lepším ekonomickým zázemím, plnit své poslání, to znamená vracet zdraví všem chronicky nemocným dětem, které to potřebují.

Ing. Jiří GRUNBAUER, ředitel DOL Bukovany, Příbramský deník, 31.7.2001

Ohodnoťte tento článek!